Πρόσκληση Δ.Σ. 22-04-2008

18-04-2008 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Γαλάτσι 18-04-2008
Αριθ. Πρωτ. 13013
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλ.: 210.2143417
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ
Τ…. Δημοτικ….. Σύμβουλο
Σύμφωνα με τα άρθρα 95, 96 Ν. 3463/2006 (Νέου Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 22η Απριλίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Επικύρωση του αποτελέσματος των εκλογών της 30-3-08 για την ανάδειξη μελών του «Τοπικού Συμβουλίου Νέων Γαλατσίου» (άρ. 11, παρ. 5, ΚΥΑ 7709/08).
2 Ενημέρωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έκθεση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τα Ολυμπιακά κινητά.
3 Έκφραση γνώμης επί της αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Γυμναστήριο Γαλατσίου» οικ. έτους 2008.
4 Έγκριση τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων στις Αθλητικές εγκαταστάσεις του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Γυμναστήριο Γαλατσίου».
5 Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την απ’ ευθείας αγορά οικοπεδικής έκτασης επί των οδών Ελ. Βενιζέλου – Ύδρας – Απειράνθου και Λυκούργου.
6 Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
7 Συμπληρωματική της υπ’ αρ. 97/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση πρόσθετης αμοιβής σε υπαλλήλους του Δήμου που απασχολήθηκαν με τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών κατά τα έτη 2004-2005, εκ των εσόδων από τα παράβολα που εισπράχθηκαν.
8

Άρση και επανεπιβολή αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 197/τ.98.

9 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: «Ανάπλαση των οδών Αγ. Γλυκερίας (Γαλατσίου – Κουρτίου), Ελ. Βενιζέλου (Αγ. Γλυκερίας – Πρωτοπαπαδάκη) και Πρωτοπαπαδάκη (Βεϊκου – Ελ. Βενιζέλου).
10 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης οδών Δήμου Γαλατσίου» και έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης.
11 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο: «Διαμόρφωση αίθουσας για τη δημιουργία Β΄ παραρτήματος ΚΕΠ.
12 Έγκριση μελέτης για το έργο: «Ανάπλαση οδού Καραϊσκάκη».
13 Έγκριση μελέτης εφαρμογής του έργου: «Ανέγερση Παιδικού Σταθμού στη θέση Περιβόλια στο Ο.Τ. 28/τ.97 του Δήμου Γαλατσίου».
14 Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Ανέγερση Παιδικού Σταθμού στη θέση Περιβόλια στο Ο.Τ. 28/τ.97 του Δήμου Γαλατσίου».
15 Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας: «Συντήρηση Αναδασωτέας περιοχής».
16 Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Διαγραμμίσεις Δημοτικών οδών» Εργ. 2008.
17 Ορθή επανάληψη της 341/07 απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου στο Δήμο Γαλατσίου με την Επωνυμία: «18η Σχολική Επιτροπή».
18 Ορθή επανάληψη της 340/07 απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την Τροποποίηση της αρ. 30950/90 – 10650/90 (ΦΕΚ 389/11-6-91 τ.β΄) συστατικής Πράξης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «8η Σχολική Επιτροπή».
19 Αποδοχή χρηματικού ποσού 10.000,00 € «οικονομική ενίσχυση του Δήμου Γαλατσίου» από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής».
20 Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια και χορήγηση ειδών διατροφής σε οικονομικά αδυνάτους κατοίκους του Δήμου.
21 Αναγνώριση Ομάδας Εθελοντών «Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας»
22 Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια και χορήγηση ειδών διατροφής σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου (συμπληρωματική κατάσταση τριών (3) αιτούντων ενδιαφερομένων που εγκρίθηκαν μετά από έκτακτη συνεδρίαση επιτροπής). 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει τη πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr