ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 26-5-2009

22-05-2009 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ

Τ…. Δημοτικ….. Σύμβουλο

Σύμφωνα με τα άρθρα 95, 96 Ν. 3463/2006 (Νέου Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 26η Mαϊου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

 

Θεματα της Ημερησιας Διαταξης

1ο

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Γαλατσίου, οικ. έτους 2009.

2ο

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2009.

3ο

Πρόσληψη προσωπικού για την εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης.

4ο

Ορισμός Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου: «Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση του Δήμου Γαλατσίου».

5ο

Ορισμός αναπληρωματικών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου: «Ολοκληρωμένο Γεωπληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Γαλατσίου.

6ο

Αναπροσαρμογή του ύψους εγγυητικής για την χορήγηση εκσκαφής πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων του Δήμου Γαλατσίου.

7ο

Αίτηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή θέσεων κάδων ανακύκλωσης» αρ. μελ. 11/08.

8ο

Παραλαβή και έγκριση σύνταξης τοπογραφικών μελετών.

9ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και το 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανάπλαση οδού Αγ. Γλυκερίας (Κουρτίου – Πάρνηθος)».

10ο

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή τμημάτων αγωγών όμβριων» αρ. μελ. 33/09

11ο

Έγκριση 2ου Πρακτικού – Εισήγησης κοπής δένδρων.

12ο

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων ή κώνων σε πεζοδρόμια του Δήμου Γαλατσίου.

13ο

Έγκριση εκδήλωσης του Δήμου Γαλατσίου με αντικείμενο την εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού, σε συνεργασία με το δίκτυο «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS» στο ΛΟΦΟ ΠΑΙΔΙΟΥ.

14ο

Έγκριση διενέργειας Ημερίδας με θέμα: «Η Ισότητα των Φύλων δια μέσου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου την 1-6-09.

15ο

Επιστροφή χρηματικού ποσού 453,85 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, στον κ. Φλωράτο Κων/νο, λόγω μεταβολής του ποσοστού Δημοτικού Τέλους.

16ο

Επιστροφή χρηματικού ποσού 3.024,85 ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. Καπίρη Νικόλαο, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «Εστιατόρια Ζαχαροπλαστεία Γαλατσίου ΑΕ», λόγω μεταβολής του ποσοστού Δημοτικού Τέλους.

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει τη πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr