ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 27-8-2009

21-08-2009 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
     ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                   
 Γαλάτσι    18-08-2009       
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
Αριθ. Πρωτ.  30017    
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 213.2055417
 
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Π Ρ Ο Σ   
Τ….    Δημοτικ…..   Σύμβουλο
…………………………………………………………………
Σύμφωνα με τα άρθρα 95, 96 Ν. 3463/2006 (Νέου Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 27η Αυγούστου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00,για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
 
 
 
 
Θεματα της Ημερησιας Διαταξης
 
 
 
 
 
1ο  
 
Κατάργηση του Νομικού Προσώπου του Δήμου Γαλατσίου με το όνομα: «Δημοτική Βιβλιοθήκη Γαλατσίου».
 
 
 
 
 
 
2ο
 
Έκφραση γνώμης επί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Γαλατσίου» οικ. έτους 2009.
 
 
 
 
 
3ο
 
 
Έκφραση γνώμης επί των απολογισμών εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Γαλατσίου», οικ. έτους 1996.
 
 
 
 
 
4ο
 
Έκφραση γνώμης επί των απολογισμών εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Γαλατσίου», οικ. έτους 1997.
 
 
 
 
 
 
5ο
 
Έκφραση γνώμης επί των απολογισμών εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Γαλατσίου», οικ. έτους 1998.
 
 
 
 
 
6ο
 
Έκφραση γνώμης επί των απολογισμών εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Γαλατσίου», οικ. έτους 1999.
 
 
 
 
 
7ο
 
Έκφραση γνώμης επί των απολογισμών εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Γαλατσίου», οικ. έτους 2000.
 
 
 
 
 
8ο
 
Έκφραση γνώμης επί των απολογισμών εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Γαλατσίου», οικ. έτους 2001.
 
 
 
 
 
9ο
 
Έκφραση γνώμης επί των απολογισμών εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Γαλατσίου», οικ. έτους 2002.
 
 
 
 
 
10ο
 
Έκφραση γνώμης επί των απολογισμών εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Γαλατσίου», οικ. έτους 2006.
 
 
 
 
 
11ο
 
Έκφραση γνώμης επί των απολογισμών εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Γαλατσίου», οικ. έτους 2007.
 
 
 
 
 
12ο
 
Έκφραση γνώμης επί των απολογισμών εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Γαλατσίου» οικ. έτους 2008.
 
 
 
 
 
 13ο
 
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Κερκύρας».
 
 
 
 
 
 14ο
 
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρόμων παρόδου Τήνου και επέκτασης οδού Πόρου».
 
 
 
 
 
 15ο
 
Έγκριση πρωτοκόλλου και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τακτοποίηση και αποκατάσταση στάθμης φρεατίων ΟΚΩ».
 
 
 
 
 
 16ο
 
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση με ασφαλτοτάπητα Δημοτικών οδών».
 
 
 
 
 
 17ο
 
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα στα σημεία Ζαλόγγου και Μιαούλη, Ωροπού & Φωκά, Δρυάδων & Ανδριτσαίνης, Καποδιστρίου & Απόλλωνος και Φωκά».
 
 
 
 
 
 18ο
 
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ειδική κατασκευή με αντιολισθηρό τάπητα οδών του Δήμου Γαλατσίου».
 
 
 
 
 
 19ο
 
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρόμων στο Άλσος Βεϊκου».
 
 
 
 
 
   20ο
 
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων οδού Λ. Κόκκου».
 
 
 
 
 
 21ο
 
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου καθορισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή νησίδας οδού Τράλλεων – Ι. Φωκά».
 
 
 
 
 
22ο
 
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τελικός – Τακτοποιητικός) του έργου: «Ανακατασκευή νησίδας Λ. Γαλατσίου».
 
 
 
 
 
 23ο
 
Παραλαβή και έγκριση σύνταξης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων, κυκλοφοριακής σύνδεσης με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, μέτρηση φόρτου στάθμευσης στη ζώνη επιρροής του σταθμού αυτοκινήτων επί των οδών Γαλατσίου – Λυσίου – Ιπποκράτους».
 
 
 
 
 
 24ο
 
Παραλαβή και έγκριση σύνταξης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων, κυκλοφοριακής σύνδεσης με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, μέτρηση φόρτου στάθμευσης στη ζώνη επιρροής του σταθμού αυτοκινήτων επί των οδών Ηνιόχου – Κουντουριώτου – Βεϊκου».
 
 
 
 
 
25ο
 
Έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή νησίδας οδού Τράλλεων – Ι. Φωκά» αρ. μελ. 21/2008.
 
 
 
 
 
26ο
 
Έγκριση Πρακτικού – Εισήγησης κοπής δένδρων.   
 
 
 
 
 
 27ο
 
Αποδοχή ή μη εγγυητικής επιστολής με αρ. 974/703746-5 ποσού 6.000,00 € από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε.
 
 
 
 
 
 28ο
 
Αποδοχή ή μη εγγυητικής επιστολής με αρ. 974/701831-2Β΄ ποσού 2.000,00 € από τον Ο.Τ.Ε. Α.Ε.
 
 
 
 
 
 29ο
 
Αποδοχή ή μη εγγυητικής επιστολής με αρ. 1460475 ποσού 6.000,00 € από τη Διάτμηση Α.Τ.Ε.
 
 
 
 
 
 30ο
 
Αποδοχή ή μη εγγυητικής επιστολής με αρ. GRHO 63400 ποσού 6.000,00 € από την εταιρία παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε.                 
 
 
 
 
 
 31ο
 
Διαγραφή χρεώσεων της κ. Βασταρδή Μαρίας από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ οικοπέδων και μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων για τα ακίνητα επί της οδού Δρίσκου αρ. 27.
 
 
 
 
 
32ο
 
Διαγραφή χρεώσεων της κ. Ρέλλια Αναστασίας από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ για το οικόπεδο επί της οδού Ζήνωνος αρ. 21.
 
33ο
 
Διαγραφή χρεώσεων του κ. Μυτιληναίου Βύρωνα από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ για το οικόπεδο επί της οδού Ιθάκης αρ. 24.
 
 
 
 
 
34ο
 
Διαγραφή χρεώσεων του κ. Βιτζηλαίου Βασιλείου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ για το οικόπεδο επί της οδού Τσακάλωφ αρ. 31.
 
 
 
 
 
35ο
 
Διαγραφή χρεώσεων του κ. Βιτζηλαίου Δημητρίου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ για το οικόπεδο επί της οδού Τσακάλωφ αρ. 31.
 
 
 
 
 
36ο
 
Διαγραφή χρεώσεων του κ. Σταυρίδη Φιλοποίμην από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ για το οικόπεδο επί της οδού Αετοφωλιάς αρ. 13-15.
 
 
 
 
 
37ο
 
Διαγραφή χρεώσεων του κ. Σταυρίδη Δημητρίου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ για το οικόπεδο επί της οδού Αετοφωλιάς αρ. 13-15.
 
 
 
 
 
38ο
 
Διαγραφή χρέωσης Δημοτικού φόρου 2% του κ. Τσιούνη Τηλέμαχου από βεβαιωτικούς καταλόγους για το κατάστημά του επί της οδού Ορφέως αρ. 27-31.
 
 
 
 
 
39ο
 
Διαγραφή χρεώσεων της OLYMPIC Α.Ε. Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε. από βεβαιωτικό κατάλογο κλήσεων διότι τα οχήματα ήταν μισθωμένα.
 
 
 
 
 
40ο
 
Διαγραφή χρεώσεων του κ. Καρδάρα Μιχαήλ από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων για παράβαση Κ.Ο.Κ.
 
 
 
 
 
41ο
 
Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών της κ. Λαμπροπούλου Γεωργίας από Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο και ΤΑΠ για το ακίνητο επί της οδού Αγ. Σπυρίδωνος αρ. 3.
 
 
 
 
 
42ο
 
Επιχορήγηση ποσού στα Αθλητικά Σωματεία του Δήμου Γαλατσίου και απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη.
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
                                                                                  
                                                                          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
                                                                              
 
 
 
 
                                                                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΜΠΟΥΡΑΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr