ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

29-11-2013 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
                                               

 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            Γαλάτσι 29-11-2013

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                   Αριθ. Πρωτ.: 46383

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417-430-383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα τη 03η Δεκεμβρίου 2013,ημέρα Τρίτηκαι ώρα20:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 
 

 

 

ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 497/2013 απόφασης Δ.Σ. που αφορά το ΟΠΔ έτους 2014 του Δήμου, με την υπ΄ αριθ. 512/2013 απόφαση Ο.Ε. στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το ΟΠΔ α) του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου και β) του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου.

κ. Νίκου Νικόλαος
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ο.Ε.

 

 

 

2ο

Έκφραση γνώμης επί του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2014.

κ. Τσίρος Κυριάκος
Δήμαρχος
Πρόεδρος του

 «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου»

 

 

 

3ο

Έκφραση γνώμης επί του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικ. έτους 2014.

κ. Κιτσίνη Γεωργία

Πρόεδρος του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

Δήμου Γαλατσίου»

 

 

 

4ο

Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 – Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 457/2013 απόφασης της Ο.Ε.

κ. Νίκου Νικόλαος
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ο.Ε.

 

 

 

5ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 487/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση Κατάρτισης Πίνακα δικαιούχων για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».

κ. Νίκου Νικόλαος
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ο.Ε.

 

 

 

6ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 502/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση Κατάρτισης Πίνακα δικαιούχων για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».

κ. Νίκου Νικόλαος
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ο.Ε.

 

 

 

7ο

Έγκριση διενέργειας Προμήθειας φωτοτυπικού καθώς και του τρόπου εκτέλεσής της βάσει του ποσού που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2013.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

8ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας εργαλείων ηλεκτρολόγων.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

9ο

Λήψη απόφασης έγκρισης για την προμήθεια δύο (2) επικαθήμενων μικρών σαρώθρων.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

10ο

Λήψη απόφασης έγκρισης για την προμήθεια ενός (1) δικύκλου 50 cc.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

11ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6711.0005 οικ. έτους 2013 έκτακτης επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές, για έκτακτες λειτουργικές τους ανάγκες. (ΣΑΤΑ)

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

12ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6711.0005 οικ. έτους 2013 έκτακτης επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές, για έκτακτες λειτουργικές τους ανάγκες. (Δημοτικό Ταμείο).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

13ο

Αποδοχή κατανομής τέλους φυσικού αερίου έτους 2012 του Ν. 2364/95 ποσού 617,05 €.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

14ο

Παράταση περαίωσης προθεσμίας για τη μελέτη «Σύνταξη συγκοινωνιακών μελετών έτους 2013»

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 

 

 

 

15ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή Πλατείας μεταξύ των οδών Παραδεισίων, Ιέρακος, Κενταύρου. (αρ. μελέτης 36/2008).

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 

 

 

 

16ο

Έγκριση και οριστική παραλαβή υδραυλικής μελέτης για την: Αξιοποίηση – διαχείριση του νερού των γεωτρήσεων πλατείας Γιγάντων, πλατείας Χατζησπύρου του Δήμου Γαλατσίου.

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 

 

 

 

17ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης οδού Ζήνωνος.

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 

 

 

 

18ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο: Αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων.

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 

 

 

 

19ο

Υποβολή 4ου ΑΠΕ – 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Ανάπλαση – Κατασκευή δικτύου πλατειών, οδών ήπιας κυκλοφορίας & ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Γαλατσίου. (αρ. μελέτης 5/2009).

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 

 

 

 

20ο

Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού Ωρωπού αρ. 102 ( Διαβίβαση Απόφασης Ε.Π.Ζ. 73/2013).

κ. Δήμος Κων/νος
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

21ο

Τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη (φαρμακείο) επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 4 (Διαβίβαση Απόφασης Ε.Π.Ζ. 81/2013).

κ. Δήμος Κων/νος
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

22ο

Αφαίρεση μεταλλικών κολωνακίων επί της Λεωφ. Γαλατσίου αρ. 67 (Διαβίβαση Απόφασης Ε.Π.Ζ. 84/2013).

κ. Δήμος Κων/νος
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

23ο

Έγκριση εκδήλωσης βράβευσης των Καθηγητών του ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

κ. Τσίρος Κυριάκος
Δήμαρχος

 

 

 

24ο

Έγκριση διενέργειας Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και διάθεση και ψήφιση πίστωσης στον Κ.Α. 00.6442.0001 ποσού έως 1.250,00 € του προϋπολογισμού του Δήμου Γαλατσίου οικονομικού έτους 2013.

κ. Σοφία Λεπίδα-Ντάγλα

Πρόεδρος Δ.Ε.Π. και

Πρόεδρος Σχολ. Επιτρ. Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

25ο

Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης βράβευση προς τιμήν των παιδιών που εισήχθησαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ από τα Σχολεία του Δήμου μας και διάθεση και ψήφιση πίστωσης που θα βαρύνει τους: α) Κ.Α. 00.6433.0001 ποσού έως 500,00 € και β) Κ.Α. 00.6442.0001 ποσού έως 1.250,00 €, του προϋπολογισμού του Δήμου Γαλατσίου οικονομικού έτους 2013.

κ. Σοφία Λεπίδα-Ντάγλα

Πρόεδρος Δ.Ε.Π. και

Πρόεδρος Σχολ. Επιτρ. Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

26ο

Διαγραφή χρέωσης ΤΑΠ οικοπέδου επί των οδών Αετοφω-λιάς & Παραδεισίων, του κ. Σταυρίδη Φώτιου.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

27ο

Διαγραφή χρέωσης ΤΑΠ οικοπέδου επί της οδού Νηλέως 8, του κ. Κοτσίκου Ιωάννη.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

28ο

Διαγραφή χρέωσης ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων για το ακίνητο επί της οδού Αλκυόνης 38, του κ. Γιαννακό-πουλου Δημήτριου.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

29ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Τσιάμπουλα Κωνσταντίνου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

30ο

Διαγραφή χρέωσης της ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜ/ΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε., από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

31ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. PantelidesIoannis (Παντελίδης Ιωάννης), από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

32ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Καγιάννη Ιωάννη, από βεβαιωτι-κούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

33ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Κοκοτού Κωνσταντίνου, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

34ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Αναστασόπουλου Ευάγγελου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

35ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Φούρλια Κωνσταντίνου, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 
 
 

Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

                                                                 

 

                                                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 
 
 

                                                                                              ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr