ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

30-03-2012 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
     ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                                                                            

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                               Γαλάτσι 30- 03- 2012

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ             Αριθ. Πρωτ.:10212
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους                 
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 213.2055417
 
  
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα τη  4η Απριλίου 2012,ημέραΤετάρτη και ώρα 19:30 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 
 

 
Μοναδικο Θεμα της Ημερησιας Διαταξης

 

 

 

Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 – Διαβίβαση υπ΄αριθ. 273/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον προέλεγχο του απολογισμού οικ. έτους 2011.

 

 

 
 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

                                                                                   

                                             Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΙΤΣΙΝΗ

 

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        Γαλάτσι,  30- 03- 2012

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ         Αριθ. Πρωτ.: 10213
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 4η Απριλίου 2012,ημέραΤετάρτη και ώρα 20:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ

 
 

 
Θεματα της Ημερησιας Διαταξης

 

 

 

 

 

1ο

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2012.

 

 

 

 

 

2ο

 

Έγκριση αθλητικού προγράμματος camp για το έτος 2012 και έκτακτη οικονομική επιχορήγηση από το Δήμο Γαλατσίου για την υλοποίησή του.

 

 

 

 

 

3ο

 

Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση από το Δήμο Γαλατσίου για την επισκευή των μηχανημάτων του κολυμβητηρίου λόγω σοβαρής βλάβης.

 

 

 

 

 

4ο

 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2012.

 

 

 

 

 

5ο

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Δήμου οικ. έτους 2012.

 

 

 

 

 

6ο

 

Έγκριση πλήρους απαλλαγής δημοτικών τελών σε μακροχρόνια ανέργους.

 

 

 

 

 

7ο

 

Μετατόπιση του περιπτέρου της κ. Θ.Π. Κοτσαμπάσογλου Ευγενίας σε νέα θέση.

 

 

 

 

 

8ο

 

Λήψη απόφασης εφαρμογής προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου μας ΠΑΣΧΑ 2012.

 

 

 

 

 

9ο

 

Κατανομή συνολικού ποσού ύψους 88.389,15 € στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για τις λειτουργικές τους ανάγκες.

 

 

 

 

 

10ο

 

Κατανομή συνολικού ποσού ύψους 5.824,55 € στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για κάλυψη δαπάνης των φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

 

 

 

 

 

12ο

 

Ανάθεση των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύει, σε τράπεζα.

 

 

 

 

 

13ο

 

Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ΄αριθ. 248/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, σχετικά με την επιβολή ειδικού δημοτικού τέλους για την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

 

 

 

 

14ο

 

Ανάκληση της υπ΄αριθ. 56/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας σχετικά με τη «Συντήρηση δικτύου άρδευσης».

 

 

 

 

 

15ο

 

Συγκρότηση συλλογικών οργάνων (επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών & παραλαβής έργων, εργασιών και υπηρεσιών).

 

 

 

 

 

16ο

 

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:«Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων- ΕΡΓ.Σ.4».

 

 

 

 

 

17ο

 

Αλλαγή αναπηρικών πινακίδων στάθμευσης.

 

 

 

 

 

18ο

 

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης κολωνακίων ή πλαστικών κώνων στο κράσπεδο των πεζοδρομίων ή στο ρείθρο αντίστοιχα δημοτικών οδών.

 

 

 

 

 

19ο

 

Μετατόπιση αναπηρικής θέσης στάθμευσης.

 

 

 

 

 

20ο

 

Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων του Δήμου».

 

 

 

 

 

21ο

 

Ψήφιση 1ου Α.Π.Ε. για την εργασία «Εργασίες αποτύπωσης περιοχών Δήμου Γαλατσίου» – Αρ. μελ.19/2011.

 

 

 

 

 

22ο

 

Εκδίκαση ενστάσεων κατά της υπ’ αρ. 386/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

 

 

 

23ο

 

Έγκριση ανάθεσης εργασίας «Βαφή κοινόχρηστων χώρων (πλατειών – νησίδων)».

 

 

 

 

 

24ο

 

Έγκριση «Ανάθεσης εργασιών φύλαξης των εγκαταστάσεων Άλσους Βεΐκου» σε ιδιωτική εταιρία παροχής υπηρεσιών φύλαξης.

 

 

 

 

 

25ο

 

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής EXE 234/16-2-2012 στο όνομα του υπαλλήλου Κοντού Κωνσταντίνου (κλητήρας ΚΕΠ) για την προμήθεια κουπονιών κάρτας απεριορίστων διαδρομών έτους 2012, και απαλλαγή του υπολόγου.

 

 

 

 

 

26ο

 

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής EXE 236/21-2-2012 στο όνομα της υπαλλήλου Στεφανοπούλου Σταυρούλας για την προμήθεια εισιτηρίων μεταφορικών μέσων, για τη μετακίνηση κλητήρων σε Δημόσιες Υπηρεσίες και απαλλαγή της υπολόγου.

 

 

 

 

 

27ο

 

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής EXE 10/16-2-2012 στο όνομα της υπαλλήλου Φραγκουλοπούλου Μαρίας για την προπληρωμή ταχυδρομικού τέλους, για τον ανεφοδιασμό μηχανής γραμματοσήμανσης και απαλλαγή της υπολόγου.

 

 

 

 

 

28ο

 

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής EXE 209/8-2-2012 στο όνομα της υπαλλήλου Δουλουμπάκα Σοφίας για την καταβολή ποσού για την εγκατάσταση υδροπαροχής στη πλατεία Παραδεισίων – Ιέρακος – Κενταύρου και απαλλαγή της υπολόγου.

 

 

 

 

 

29ο

 

Έγκριση διοργάνωσης έρευνας με θέμα: «Αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Κοινωνικής Υπηρεσίας στους δημότες και κατοίκους του Δήμου Γαλατσίου».

 

 

 

 

 

30ο

 

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.

 

 

 

 

 

31ο

 

Έγκριση καμπάνιας με θέμα: «Προστατεύομαι από την Ηλιακή Ακτινοβολία – Ενημερώνομαι για τον καρκίνο του δέρματος».

 

 

 

 

 

32ο

 

Έγκριση διοργάνωσης ομιλίας στο Πνευματικό κέντρο “ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ” με θέμα: «Υπερπλασία Προστάτη & Καρκίνος του Προστάτη».

 

 

 

 

 

33ο

 

Έγκριση εκδήλωσης για την ημέρα της μητέρας και αφιέρωμα στις μονογονεϊκές οικογένειες.

 

 

 

 

 

34ο

 

Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας.

 

 

 

 

 

35ο

 

Κανονισμός Διαχείρισης Τράπεζας Αίματος.

 

 

 

 

 

36ο

 

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών Χριστοφορίδη Γεώργιου.

 

 

 

 

 

37ο

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Ηλιοπούλου Άννας επί της οδού Αγ. Σπυρίδωνος 52-54.

 

 

 

 

 

38ο

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Κατσιούρα Αικατερίνης επί της οδού Τράλλεων 84.

 

 

 

 

 

39ο

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο του κ. Κορρέ Δημητρίου επί της οδού Ηρακλείου 36.

 

 

 

 

 

40ο

 

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Σπυροπούλου Βιργινίας – Ελένης επί της οδού Ναυαρίνου 1 & Δερβενακίων.

 

 

 

 

 

41ο

 

Διαγραφή χρεώσεων του κ. Αγγελή Δημήτριου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Διογένους 2-4.

 

 

 

 

 

42ο

 

Διαγραφή χρεώσεων του κ. Μαστρογιαννόπουλου Δημήτριου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Χρυσανθέμων 24.

 

 

 

 

 

43ο

 

Διαγραφή χρεώσεων του κ. Μονδέλου Κωνσταντίνου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Αγ. Αναργύρων 10.

 

 

 

 

 

44ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Πετράκου Ελένης, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

45ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Τσαχάκη Γενναίου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

46ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Λώλου Λάμπρου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

47ο

 

Διαγραφή χρέωσης 80,00 € της εταιρείας EFG Eurobank Ergasias (χρηματοδοτικές μισθώσεις Α.Ε.), από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.) (ΙΕΗ-7306).

 

 

 

 

 

48ο

 

Διαγραφή χρέωσης 80,00 € της εταιρείας EFG Eurobank Ergasias (χρηματοδοτικές μισθώσεις Α.Ε.), από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.) (ΙΖΖ-3607).

 

 

 

 

 

49ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Λεγάκη Αντωνίου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

50ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Δημητρόπουλου Κων/νου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη      προθεσμία.

                                                                                 H Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 

                                                                         ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΙΤΣΙΝΗ

 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς :
Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ :
 
1.    ΔΕΡΕΔΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ                        (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2.    ΚΑΠΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ                             (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
3.    ΖΩΜΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ                   (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

4.    ΜΠΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ                         (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

5.    ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ ΣΟΦΙΑ                 (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)   

6.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΥΘΥΜΙΟ   (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

7.    ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                            (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

8.    ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ     

9.    ΜΑΝΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ

10. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
11. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΜΑΡΙΑ
12. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
13. ΔΗΜΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
14. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
15. ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
16. ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ
17. ΚΟΥΛΗ ΚΑΝΕΛΛΟ
18. ΤΣΙΡΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
19. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20. ΑΝΔΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟ
21. ΚΟΜΠΟΤΗ ΙΩΑΝΝΗ
22. ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
23. ΡΩΜΑΝΟ ΙΩΑΝΝΗ
24. ΠΙΤΤΑΡΑ ΑΝΔΡΕΑ
25. ΣΙΔΕΡΗ ΙΩΑΝΝΗ
26. ΚΑΖΑΓΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
27. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
28. ΑΓΓΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
29. ΖΕΡΒΑ – ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ
30. ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

31. ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

32. ΛΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
 
και τον Πρόεδρο του ΤΟ.ΣΥ.Ν. ΚΩΝ/ΝΟ ΝΤΑΓΛΑ
 
 

                                                          

                                                                               

 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr