ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

07-02-2014 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
                                               
 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            Γαλάτσι 06-02-2014
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                   Αριθ. Πρωτ.: 5271
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417-430-383
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα τη 11η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2014
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
2ο
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Δήμου οικ. έτους 2014.
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
 
 
 
3ο
Έγκριση απασχόλησης συνολικά 30 ατόμων – 27 ΥΕ εργατων καθαριότητας και 3 ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών.
Δήμαρχος
κ. Κυριάκος Τσίρος
 
 
 
4ο
Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων (Επιτροπές παραλαβής προμηθειών & εργασιών).
κ. Τσιρώνης Κωνσταντίνος
Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 
5ο
Υπόδειξη δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος των προς εκποίηση, αγορά και εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου, των άρθρων 186 παρ. 5, 191 παρ. 1 και 192 παρ. 5 του ΔΚΚ, για το έτος 2014.
κ. Τσιρώνης Κωνσταντίνος
Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
6ο
Υπόδειξη δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της Επιτροπής Καθαρισμού Τιμήματος των προς εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου, της παρ. 1 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει σήμερα.
κ. Τσιρώνης Κωνσταντίνος
Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
7ο
Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση της Επιτροπής για τη καταστροφή πεπαλαιωμένου υλικού του Δήμου.
κ. Τσιρώνης Κωνσταντίνος
Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
8ο
Συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού – καταγραφής ως στερεών αποβλήτων των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
κ. Τσιρώνης Κωνσταντίνος
Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 
9ο
Ορισμός μελών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2014.
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
10ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 604/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 1.800 κιβωτίων γάλακτος εβαπορέ για το προσωπικού του Δήμου έτος 2013».
 
κ. Νίκου Νίκος
Αντιδήμαρχος
 
 
 
11ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 14/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Λήψη απόφασης Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2013».
 
κ. Κομπότης Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
12ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 18/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Κομπότης Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
13ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 19/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Κομπότης Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
14ο
Αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
15ο
Κατανομή 1ης δόσης συνολικού ποσού 88.389,15€ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για τις λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων έτους 2014.
κ. Σοφία Λεπίδα-Ντάγλα
Εντεταλμένη Δημοτ. Συμ/λος
Πρόεδρος Δ.Ε.Π. και
Πρόεδρος Σχολ. Επιτρ. Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Γαλατσίου
 
 
 
16ο
Κατανομή ποσού 26.277,32€ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων έτους 2014.
κ. Σοφία Λεπίδα-Ντάγλα
Εντεταλμένη Δημοτ. Συμ/λος
Πρόεδρος Δ.Ε.Π. και
Πρόεδρος Σχολ. Επιτρ. Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Γαλατσίου
 
 
 
17ο
Έγκριση διενέργειας Ενημερωτικής Καμπάνιας για τον Σακχαρώδη Διαβήτη & Ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00€.
κ. Αθανάσιος Μπούρας
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
 
18ο
Έγκριση διεξαγωγής Κοινωνικής Έρευνας στους υπαλλήλους του Δήμου Γαλατσίου.
κ. Κιτσίνη Γεωργία
Εντεταλμένη
Δημοτική Σύμβουλος
 
 
 
19ο
Λήψη απόφασης για :
·           την προσχώρηση στους όρους και συμφωνίες της από 30.12.2013 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrowaccount) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 για το έτος 2013»,
·           την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της ως άνω σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού
·           τον ορισμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχου του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και την χορήγηση σε αυτό ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην από 30.12.2013 σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού.
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
 
20ο
Παραλαβή και έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης.
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
 
21ο
Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας «Οικοδομικών υλικών» για το έργο συντήρηση σχολικών κτιρίων.
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
 
22ο
Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας «Υαλοπινάκων» για το έργο συντήρηση σχολικών κτιρίων.
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
 
23ο
Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας «Ειδών κιγκαλερίας» για το έργο συντήρηση σχολικών κτιρίων.
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
 
24ο
Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας «Υλικών βαφής» για το έργο συντήρηση σχολικών κτιρίων.
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
 
25ο
Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας «Υδραυλικών Υλικών» για το έργο συντήρηση σχολικών κτιρίων.
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
 
26ο
Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας «Προϊόντων σιδήρου» για το έργο συντήρηση σχολικών κτιρίων.
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
 
27ο
Έγκριση παράτασης σύμβασης Εργασίας εκσκαφών και απομάκρυνσης μπαζών με χρήση μηχ/κών μέσων (κάδοι αποκομιδής προϊόντων εκσκαφής) για το έργο συντήρηση σχολικών κτιρίων.
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
 
28ο
Έγκριση παράτασης σύμβασης Εργασίας εκσκαφών και απομάκρυνσης μπαζών με χρήση μηχ/κών μέσων (Μηχανήματα τύπου JCB) για το έργο συντήρηση σχολικών κτιρίων.
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
 
29ο
Έγκριση της μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας : «Δαπάνη Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων».
κ. Νίκου Νικόλαος
Αντιδήμαρχος
 
 
 
30ο
Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης για τον εορτασμό της Εθνικής επετείου της «25ης Μαρτίου 1821», ψήφιση πίστωσης ποσού 2.900,00€ για την κάλυψη των δαπανών της και τρόπος εκτέλεσης των προμηθειών.
κ. Μπούρα Χριστίνα
Εντεταλμένη
Δημοτική Σύμβουλος
 
 
 
 
31ο
Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο επί της οδού Αφαίας 20.
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
32ο
Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Αργυροπούλου Αφροδίτης επί της οδού Ευριπίδου 19.
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
33ο
Διαγραφή χρεώσεων της κ. Μπόμπολη Σμαρούλας από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, επί της οδού Ιθάκης 21-23.
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
34ο
Διαγραφή χρεώσεων του κ. Αλυμάρα Κωνσταντίνου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, επί της οδού Αγ. Δημητρίου 14.
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
 
 
 
35ο
Διαγραφή χρεώσεων του κ. Κουρελέα Κωνσταντίνου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ οικοπέδου, επί της οδού Κύκνων 52.
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
36ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. Καζά Γεωργίας από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
 
 
 
37ο
Διαγραφή χρέωσης της ARVALHELLASΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
38ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. Μαντάκη Βασιλικής από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
39ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. ΚΟΜΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
 
Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                 
 
 
 
 
                            Ο   Πρόεδρος του Δ.Σ
 
 
 
                                                                                                     ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr