Πρόσκληση Δ.Σ. στις 15 Απριλίου 2014

11-04-2014 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
Γαλάτσι 11-04-2014
 Αριθ. Πρωτ.: 17930                              
 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                  Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417-430-383
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα τη 15η Απριλίου 2014,ημέραΤρίτη και ώρα 20:00 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
Απολογισμός οικονομικού έτους 2013 – Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 213/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον προέλεγχο του απολογισμού οικ. έτους 2013.
κ. Κομπότης Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ο.Ε.
 
 
 
 
 
Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
 
 
 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
                                               
 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            Γαλάτσι 11-04-2014
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                   Αριθ. Πρωτ.: 17931
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417-430-383
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα τη 15η Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2014.
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
2ο
Διαβίβαση της 211/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού & Σχεδίου Δράσης του Δήμου έτους 2014».
κ. Κομπότης Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ο.Ε.
 
 
 
 
3ο
Διαβίβαση της 212/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση των Οικονομικών στόχων του Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης)».
κ. Κομπότης Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ο.Ε.
 
 
 
 
4ο
Έγκριση του απολογισμού δράσεων του Δήμου Γαλατσίου έτους 2013.
κ. Τσίρος Κυριάκος
Δήμαρχος
 
 
 
5ο
Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων του Ν.Π. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», οικονομικού έτους 2013.
κ. Παπαδιονυσίου Χριστίνα
Πρόεδρος
«Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου»
 
 
 
 
6ο
Έγκριση απολογισμού δράσεων του Ν.Π. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», έτους 2013.
κ. Παπαδιονυσίου Χριστίνα
Πρόεδρος
«Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου»
 
 
 
 
7ο
Έγκριση απολογισμού εσόδων / εξόδων του Ο.Κ.Π.Α. Δήμου Γαλατσίου, οικ. έτους 2013.
κ. Κιτσίνη Γεωργία
Πρόεδρος
«Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου»
 
 
 
 
8ο
Έγκριση του απολογισμού δράσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», έτους 2013.
κ. Κιτσίνη Γεωργία
Πρόεδρος
«Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου»
 
 
 
 
9ο
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
(Κοιν.Σ.Επ.).
κ. Κιτσίνη Γεωργία
Πρόεδρος
«Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου»
&
κ. Μπούρας Αθανάσιος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
 
10ο
Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης με Κοιν.Σ.Επ, για τη λειτουργία της Κοινωνικής Υπηρεσίας..
κ. Κιτσίνη Γεωργία
Πρόεδρος
«Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου»
&
κ. Μπούρας Αθανάσιος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
 
11ο
Αγορά ρυμοτομούμενης έκτασης 115,27 τ.μ. στον κοινόχρηστο χώρο (Ο.Τ. 52/τ. 98) επί της οδού Καλογήρου Σαμουήλ.
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωσης Έκτακτης επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές ποσού 26.316,80€, αποκλειστικά για πληρωμή πετρελαίου θέρμανσης.
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωσης Έκτακτης επιχορήγησης στον Ο.Κ.Π.Α. ποσού 12.211,54€, για το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
 
 
 
14ο
Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή κλίμακας οδού Ρόδων».
κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
15ο
Διαβίβαση της υπ’ αρ. 17/2014 απόφασης της Ε.Π.Ζ. για «Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της συμβολής των οδών Ελ. Βενιζέλου αρ. 47 και Γ. Σουρή».
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
 
16ο
Διαβίβαση της υπ’ αρ. 18/2014 απόφασης της Ε.Π.Ζ. για «Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Χριστιανουπόλεως αρ. 69».
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
 
17ο
Διαβίβαση της υπ’ αρ. 22/2014 απόφασης της Ε.Π.Ζ. για «Χορήγηση άδειας κατασκευής ράμπας επί του πεζοδρομίου στην οδό Ιπποκράτους αρ. 2».
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
 
18ο
Διαβίβαση της υπ’ αρ. 26/2014 απόφασης της Ε.Π.Ζ. για «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ιπποκράτους αρ. 2».
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
 
19ο
Διαβίβαση της υπ’ αρ. 24/2014 απόφασης της Ε.Π.Ζ. για «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Διογένους αρ. 16».
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
 
20ο
Διαβίβαση της υπ’ αρ. 27/2014 απόφασης της Ε.Π.Ζ. για «Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Πηγής αρ. 4».
κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
 
21ο
Ανάκληση της 150/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Λήψη Απόφασης έγκριση αναγκαιότητας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ».
κ. Νίκου Νικόλαος
Αντιδήμαρχος
 
 
 
22ο
Λήψη Απόφασης έγκριση αναγκαιότητας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ.
κ. Νίκου Νικόλαος
Αντιδήμαρχος
 
 
 
23ο
Ανάκληση της 124/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
κ. Μπούρας Αθανάσιος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος
 
 
 
 
 
Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
 
 
                                                                 
                                                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr