ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

17-04-2015 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                 
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                        
Γαλάτσι 17-04-2015
Αριθ. Πρωτ.: 11917
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 430383
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 21η Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ. μ.,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της υπ’ αριθμ. 35/2015 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, με την οποία το τελευταίο αποφάσισε τη δωρεάν παραχώρηση για αόριστο χρόνο, της χρήσης του ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ 51/Τ98 και περικλείεται από τις οδούς: Καραϊσκάκη – Βαλτετσίου – Καλογήρου Σαμουήλ – Καψάλη & Ρεθύμνης (Καμίνι) στο Δήμο Γαλατσίου.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
                Δήμαρχος
 
 
 
2ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 9/2015 απόφασης της Οικονομικής Επι-τροπής, η οποία αφορά την έγκριση γενόμενης εκπόνησης Ειδικής Νομικής Γνωμοδότησης σχετικά με: Ι) τις δυνατότητες παραχώρησης της χρήσης του τμήματος του άλσους Βεΐκου που εντάσσεται στα δι-οικητικά όρια του Δήμου Γαλατσίου από τη σκοπιά των προβλέψεων και περιορισμών της δασικής νομοθεσίας και ΙΙ) τη νομική δυνατότητα κατασκευής αθλητικών εγκαταστάσεων στην εν λόγω έκταση από τη σκοπιά του υφιστάμενου για την περιοχή πολεοδομικού καθεστώτος και των πιθανών περιορισμών εκ της δασικής νομοθεσίας, προς καθορισμό αμοιβής της χειρίζουσας την υπόθεση δικηγόρου.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
                Δήμαρχος
 
 
 
3ο
Άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου της εταιρείας «Π. Καραγιάννης – Χ. Κλώθος».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
                Δήμαρχος
 
 
 
4ο
Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης απονομής επαίνων στους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Γαλατσίου και διάθεση και ψήφιση πίστωσης στον Κ.Α. 00.6442.0001 οικονομικού έτους 2015 (Έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων) ποσού έως επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00 €) και τρόπο εκτέλεσης των προμηθειών που θα προκύψουν.
κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα
Αντιδήμαρχος
 
 
 
5ο
Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης απονομής των «ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ» στους μαθητές των Σχολείων της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου και διάθεση και ψήφιση πίστωσης στον Κ.Α. 00.6442.0001 οικονομικού έτους 2015 (Έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων) ποσού έως χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (1.250,00 €) και τρόπο εκτέλεσης των προμηθειών που θα προκύψουν.
κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα
Αντιδήμαρχος
 
 
 
6ο
Έγκριση αναγκαιότητας και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας των επαίνων που θα απονεμηθούν στους μαθητές των Δημοτικών Σχο-λείων του Δήμου Γαλατσίου κατά την εκδήλωση που θα πραγματο-ποιηθεί από το Δήμο και διάθεση και ψήφιση πίστωσης στον Κ.Α. 00.6433.0001 οικονομικού έτους 2015 (Έξοδα για τιμητικές διακρί-σεις) ποσού έως τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €).
κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα
Αντιδήμαρχος
 
 
 
7ο
Έγκριση αναγκαιότητας και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας των «ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ» που θα απονεμηθούν στους μαθητές των Σχολείων της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου κατά την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο και διάθεση και ψήφιση πίστωσης στον Κ.Α. 00.6433.0001 οικονομικού έτους 2015 (Έξοδα για τιμητικές διακρίσεις) ποσού έως τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €).
κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα
Αντιδήμαρχος
 
 
 
8ο
Έγκριση Οργάνωσης εκδήλωσης – Ημερίδας και Υλοποίηση προ-γράμματος Προαγωγής Υγείας: «Πολίτες ενάντια στην Κατάθλιψη». Ψήφιση πίστωσης ποσού 100 € και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμηθειών και Υπηρεσιών.
κ. Μάνο Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
9ο
Έγκριση Εκδήλωσης για τη Γιορτή της Μητέρας και ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € και καθορισμός τρόπου ανάδειξης προμηθειών και υπηρεσιών.
κ. Μάνο Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
10ο
Έγκριση Δράσης με θέμα: «Εβδομάδα Υγείας», ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € και καθορισμός τρόπου ανάδειξης προμηθειών και υπηρεσιών.
κ. Μάνο Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
11ο
Έγκριση οργάνωσης Προγράμματος Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, Ψήφιση πίστωσης ποσού 300 € για τις δαπάνες που θα προκύψουν και καθορισμός τρόπου προμήθειας Ειδών και Υπηρεσιών.
κ. Μάνο Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
12ο
Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών «Συντήρηση πρασίνου – Εργολαβία 2014» με αριθμ. μελέτης 2/2014.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                          Η Πρόεδρος του Δ.Σ
 
                                                                                
                   
                                    ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr