ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ ΣΤΙΣ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

24-01-2014 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

                

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    

                                               

 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            Γαλάτσι  24-01-2014

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                   Αριθ. Πρωτ.: 3115

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417-430-383

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα τη 28η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Εκλογή νέων μελών της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω παραίτησης.

 

κ. Τσιρώνης Κωνσταντίνος

Πρόεδρος

Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

 

2ο

Εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, λόγω παραίτησης.

κ. Τσιρώνης Κωνσταντίνος

Πρόεδρος

Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

 

3ο

Αποδοχή παραίτησης τακτικών μελών του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» – Αντικατάσταση μελών & εκλογή νέου Προέδρου & Αντιπροέδρου.

κ. Τσιρώνης Κωνσταντίνος

Πρόεδρος

Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

 

4ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 598/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου, οικ. έτους 2013».

κ. Νίκου Νικόλαος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

5ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 599/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».

κ. Νίκου Νικόλαος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

6ο

Έγκριση υποβολής πρότασης (τεχνικού δελτίου προτεινόμενης πράξης) με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», πρόσκληση 59 – «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμων».

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

7ο

Έγκριση αναγκαιότητας προμηθειών και εργασιών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτών βάσει των ποσών που έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του Οικ. Έτους 2014.

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

8ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρεώσεων αρμοδιότητας Δ.Σ. οικ. Έτους 2013 που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλο ή εν μέρει.

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

9ο

Αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

10ο

Έγκριση και αποδοχή όρων Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο : «Ανακατασκευή πλατείας Κύπρου Του Δήμου Γαλατσίου» και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης και τεχνικού υπαλλήλου στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

11ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ, Α.Μ. 54/09.

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

12ο

Έκφραση γνώμης για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, επί της οδού Δρυόπιδος, στο Ο.Τ. 66/τ.99.

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

13ο

Παράταση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Α.Μ. 23/2013).

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

14ο

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση πρασίνου – Εργολαβία 2014».

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

15ο

Χορήγηση άδειας για υποβιβασμό πεζοδρομίου στη Λ. Βεϊκου αρ. 65.

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

16ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της εργασίας «Απομάκρυνση προϊόντων κλαδέματος».

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

 

17ο

Έγκριση διενέργειας της εκδήλωσης ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2014, ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € για την κάλυψη των δαπανών της και τρόπος εκτέλεσης των προμηθειών και υπηρεσιών που θα απαιτηθούν γι΄ αυτήν

κ. Μπούρα Χριστίνα

Εντεταλμένη

Δημοτική Σύμβουλος

 

 

 

18ο

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή βεβαιωμένης οφειλής της εταιρείας  «ANTYMET PLUS A.E.B.E.».

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

19ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΠΑΡΙΣΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

20ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. ΧΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

21ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΣ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Χριστοδούλου Αγαμέμνων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

                                                                  

 

                                                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

 

                                                                                                                 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr