ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

04-12-2014 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
                                               
 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            Γαλάτσι 04-12-2014
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                   Αριθ. Πρωτ.: 47983
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 430383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 08η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα18:00 μ.μ.,για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου οικ. έτους 2011.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                 
                                   Η Πρόεδρος    του Δ.Σ.                                                
                                    ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
                                               
 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            Γαλάτσι 04-12-2014
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                   Αριθ. Πρωτ.: 47984
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 430383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 8η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρακαι ώρα19:00 μ.μ.,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 635/2014 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Σχεδίου Δράσης του Δήμου οικ. έτους 2014.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
2ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 81/2014 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με τα περίπτερα «Κανονισμός Λειτουργίας Περιπτέρων».
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος  
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
3ο
Διαβίβαση γνωμοδότησης της Δικηγόρου κ. Αποστολοπούλου Αλεξίας που αφορά τη χορήγηση γάλακτος στο προσωπικό έτους 2013.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
4ο
Κατανομή 3ης δόσης συνολικού ποσού 88.521,93 € στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για τις λειτουργικές δαπάνες των Σχολειών έτους 2014.
 
 
κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα
Αντιδήμαρχος
 
 
 
5ο
Καταβολή ποσού 13.902,56 € στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου για τους εθελοντές σχολικούς τροχονόμους.
κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα
Αντιδήμαρχος
 
 
 
6ο
Αποδοχή της χρηματοδότησης της Πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» με κωδικό ΜΙS483437 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης με Α.Π. 3222/12-2014.
 
 
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
7ο
Αποδοχή ποσού 4.952,04 € από την κατανομή τέλους φυσικού αερίου 2013 του Ν. 2364/95.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
8ο
Αποδοχή του 50% (2.942,68 €) εκ της συνολικής κατανομής του ποσού των 5.885,37 € στο Δήμο μας για τον καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων υδάτων τα οποία βρίσκονται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου μας.
 
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
9ο
Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Γαλατσίου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (Σ.Β.Α.Π.)
 
 
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
10ο
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Γαλατσίου στη Γενική Συνέλευση της Διαδημοτικής Εταιρείας «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.».
 
 
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
11ο
Αποδοχή παραίτησης του κ. Βασιλείου Δερεδίνη (Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών) από μέλος της Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών (παραλαβής) για τα πάσης φύσεως οχήματα – μηχανήματα του Δήμου του ΠΔ 28/80.
 
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
12ο
Καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης, στην υπάλληλο του Δήμου μας Ροδίτου Χάρις του Κων/νου ΤΕ – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
 
 
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
13ο
Έγκριση διενέργειας ενημερωτικών συναντήσεων της Κοινωνικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με το Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ.
 
 
κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
14ο
Έγκριση προγράμματος εορταστικών εκδηλώσεων Δήμου Γαλα-τσίου 2014 – 2015.
 
 
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
15ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού αντλιοστασίων και γεωτρήσεων του Δήμου – έτους 2014.
 
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
16ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 86/2014 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με την Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Ρόδων αρ. 6.
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
17ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 87/2014 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με τηΧορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων επί του πεζοδρομίου της πολυκατοικίας επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 68.
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
18ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 88/2014 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με τηΧορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης καθρέπτη έναντι εισόδου γκαράζ επί της συμβολής των οδών Ελπίδος 40 και Ερατούς.
 
 
 
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
19ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 89/2014 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με τηΧορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων επί του πεζοδρομίου στην οδό Ιωαννίνων 3 έναντι της πολυκατοικίας επί της οδού Ιωαννίνων 4.
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
20ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 90/2014 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με τηΧορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων επί του πεζοδρομίου της πολυκατοικίας επί της οδού Ξάνθου 1 – 3.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
21ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 91/2014 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με τηΧορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Μπουμπουλίνας 24.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
22ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 92/2014 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με τηνΠαραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αργοστολίου αρ. 11.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
23ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 93/2014 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με τηνΠαραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κύθνου αρ. 14.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
24ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 94/2014 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με την Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Καμέλιας αρ. 3.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
25ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 98/2014 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετ. με την Απαγόρευση στάθμευσης λόγωφορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων σε ώρες λειτουργίαςκαταστημάτων επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 17.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
26ο
Κοπή (5) δέντρων (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 68/2014 Ε.Π.Ζ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
27ο
Κοπή δέντρου επί της οδού Ήβης 15 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 69/2014 Ε.Π.Ζ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
28ο
Κοπή δέντρου επί της οδού Θερίσσου 3 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 70/2014 Ε.Π.Ζ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
29ο
Κοπή δέντρου επί της οδού Ύδρας 12 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 71/2014 Ε.Π.Ζ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
30ο
Καθορισμός δόσεων για την καταβολή βεβαιωμένης οφειλής της κ. Πιτσινού Ασπασίας.
Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
31ο
Διαγραφή χρεώσεων της κ. Παππά Αικατερίνης από καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, επί της οδού Νυμφών 11-13.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
32ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. ΣΤΑΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                 
                                                                                             
 
                                                                                                                     Η Πρόεδρος του Δ.Σ
 
                                                                                
                   
                                                                                                    ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr