Πρόσκληση Δ.Σ. την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 και ώρα 19:30

14-07-2017 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

                                            

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Γαλάτσι, 14.07.2017

ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                       Αριθ. Πρωτ. 25343

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 19η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Έκφραση γνώμης επί της 3ης Αναμόρφωσης του προϋπολογι-σμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2017.

κ. Ιωάννης Βερούλης

Πρόεδρος

Πολιτιστικός & Αθλητικός

Οργανισμός

Δήμου Γαλατσίου

Βασίλης Παπαδιονυσίου

 

 

 

2ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 148/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου».

κ. Ιωάννης Βερούλης

Πρόεδρος

Πολιτιστικός & Αθλητικός

Οργανισμός

Δήμου Γαλατσίου

Βασίλης Παπαδιονυσίου

 

 

 

3ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 401/2017 εισήγησης – απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

4ο

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).

κ. Ισιδώρα Μπακάλου

Πρόεδρος

     

5ο

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών – φωτοτυπικών.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

     

6ο

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας ειδών καθαριότητας (σάκοι απορριμμάτων).

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

     

7ο

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας ειδών καθαριότητας.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

8ο

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 345/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω τροποποίησης της μελέτης και του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας πόλεως (σάκοι απορριμμάτων) ποσού τριάντα δυο χιλιάδων εννιακοσίων εννενήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτών (32.994,48 €) σε βάρος των Κ.Α. 20.6634.0001 (225.0000 €) & Κ.Α. 35.6634.0001 (8.000) οικονομικού έτους 2017.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

9ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας είκοσι (20) μπλοκ χειρόγραφου διπλότυπου είσπραξης, ενδεικτικού προϋπολογισμού τετρακοσίων εννενήντα έξι ευρώ (496 €).

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

10ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας και τοποθέτησης ROLLER (στόρια), τριών (3) γραφείων (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών και Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου), δαπάνης χιλίων εκατό ευρώ (1.100 €) σε βάρος του Κ.Α. 10.7133.0001 οικονομικού έτους 2017.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

     

11ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 458,24 € υπέρ Κ.Α. 00.8261.0003 οικ. έτους 2017 ΄΄Επιστροφές ποσών αχρεωστήτως εισπραχθέντων΄΄.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

12ο

Διαγραφή χρέωσης τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων και προστίμων λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 20815/09-06-2017 αίτηση της κ. ΣΑΛΑΒΑΝΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

13ο

Διαγραφή χρέωσης ανείσπρακτων Δ.Τ., Δ.Φ. και Τ.Α.Π. σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 23162/29-06-2017 αίτηση της κ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

                                                                                            Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                 

 

 

                                                                                             ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ:

 

1.      ΡΟΠΟΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ                      (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2.      ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ               (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)   

3.      ΔΑΣΚΑ – ΣΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ                   (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

4.      ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ                              (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

5.      ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ                     (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

6.      ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ ΣΟΦΙΑ

7.      ΔΕΡΕΔΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

8.      ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΝΟ

9.      ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΑΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

10.   ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ

11.   ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΟ  

12.   ΚΟΥΝΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ – ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ

13.   ΜΠΑΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

14.    ΒΕΡΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ

15.    ΛΙΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

16.    ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

17.    ΚΟΡΑΚΗ ΜΑΡΘΑ

18.    ΒΑΣΙΛΑ ΠΕΤΡΟ

19.    ΖΩΜΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

20.    ΜΑΝΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ

21.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

22.    ΚΙΤΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

23.    ΖΕΡΒΑ ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ

24.    ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

25.    ΣΚΛΗΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

26.    ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

27.    ΚΙΟΥΠΗ ΧΡΗΣΤΟ

28.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

29.    ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

30.    ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ

31.    ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 

32.   ΔΑΒΙΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr