ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

08-07-2016 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Γαλάτσι, 08-07-2016
Αριθ. Πρωτ.: 21567

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      

ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 12η Ιουλίου 2016,ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Έκφραση γνώμης επί της Β΄ αναμόρφωσης του προϋπολογι-σμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & ΑλληλεγγύηςΔήμουΓαλατσίου, οικ. έτους2016».
κ. Κων/να
Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη
Πρόεδρος Δ.Σ.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου
 
 
 
2ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 322/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση κατάρτισης πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
3ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 375/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση κατάρτισης πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
4ο
Δανεισμός απορριμματοφόρου στο Δήμο Αθηναίων.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
5ο
Λήψη απόφασης για την εκποίηση κινητών πραγμάτων (σιδερένιοι κάδοι, πλαστικοί κάδοι και λοιπό πλαστικό υλικό) που δεν έχουν καμία αξία βάσει του άρθρου 199 παρ. 1 Ν. 3463/2006).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
6ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Δημουλέα Παναγιώτη για την κάλυψη των δαπανών που προέκυψαν από τη συμμετοχή του κ. Δημάρχου σε συνέδριο της ΚΕΔΕ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
7ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 50.000,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6711.0007 οικ. έτους 2016 για «Έκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για έκτα-κτες επείγουσες ανάγκες τους».
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
8ο
Έκδοση Εγγυητικής Επιστολής από την Τράπεζα Πειραιώς.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
9ο
Λήψη απόφασης περί λύσεως μίσθωσης της αίθουσας που στέγαζε το πρόγραμμα Αθλητισμός και Γυναίκα.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
10ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.), δαπάνης δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) που θα βαρύνει τον Κ.Α 20.6633.0001 οικονομικού έτους 2016.
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
11ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας δύο (2) βεν-ζινοκίνητων αναρροφητήρων και δύο (2) κιτ καθαρισμού αναρ-ροφητήρων ενδεικτικού προϋπολογισμού οκτακοσίων έξι ευρώ (806,00 €).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
12ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας υλικών φανοποιίας και βαφής οχημάτων του Δήμου, ποσού 2.973,30 € το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6671.0001 οικονομικού έτους 2016.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
13ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας φαρμάκων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ιατρείου ποσού 2.578,6 €, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6681.0001 οικονομικού έτους 2016.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
14ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας μίας (1) κουρ-τίνας – σκίαστρου ποσού 491,66 €, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7133.0001 οικονομικού έτους 2016.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
15ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας Λογισμικού Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και αδειών πρόσβασης server ποσού εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (9.999,36 €), που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7134.0001 οικονομικού έτους 2016.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
16ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας εργαλείων συνεργείου αυτοκινήτων ποσού τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενή-ντα δύο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (4.652,48 €), που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.7131.0001 οικονομικού έτους 2016.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
17ο
Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 20/2014 απόφασης Δ.Σ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
18ο
Έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας «Συ-ντήρηση πρασίνου – Εργολαβία 2016».
κ. Γεώργιος Αμοργιανός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
19ο
Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση Δημοτικών Κτηρίων του Δήμου – Εργολαβία 2016.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
20ο
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
21ο
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΩΝ.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
22ο
Μετονομασία πλατείας.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
23ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο εκατέρωθεν της εισόδου του ακινήτου επί της οδού Κερκύρας αρ. 4 (Διαβίβασης της υπ΄ αριθμ. 60/2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
24ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων επί της ιδιωτικής παρόδου Μπουμπουλίνας (Διαβίβασης της υπ΄ αριθμ. 61/2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
25ο
Παραχώρηση αναπηρικού χώρου στάθμευσης (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 62/2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
26ο
Παραχώρηση αναπηρικού χώρου στάθμευσης (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 63/2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
27ο
Παρεμπόδιση εξόδου από ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού Μπουμπουλίνας αρ. 13 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 64/2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
28ο
Αίτημα για διαγραφή χρεών της Κ. ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ – Α. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
29ο
Αίτημα για διαγραφή χρεών της Προμηθευτική Τροφίμων Α.Ε.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
30ο
Διαγραφή χρέωσης της OLYMPIC Ε.Τ.Ε., από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
31ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. ΜΥΡΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
32ο
Διαγραφή κλήσης του κ. ΛΥΡΙΝΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟΥ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
33ο
Διαγραφή κλήσης του κ. ΧΡΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
34ο
Διαγραφή κλήσης του κ. RUSTEMI NIKO.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
35ο
Διαγραφή κλήσης της κ. ΜΠΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
 
36ο
Διαγραφή κλήσης της κ. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
37ο
Διαγραφή κλήσης του κ. ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΘΕΟΔΩΡΟΥ.        
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
38ο
Διαγραφή κλήσης του κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΑΛΕΚΟΣ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
39ο
Διαγραφή κλήσης του κ. ΛΑΣΚΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
40ο
Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών του κ. Μηλιώνη Αλέξανδρου.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
41ο
Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών της κ. Κοτσα-μπάσογλου Ευσταθίας.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                      
                                                                                              Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                 
 
              ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr