ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 19:30

12-09-2014 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
                                               
 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            Γαλάτσι 12.09.2014
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                   Αριθ. Πρωτ.: 37778
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 430383
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 16η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα19:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ.4 Ν. 3852/2010 και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ.
κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος
 
 
 
2ο
Καθορισμός αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ».
κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος
 
 
 
3ο
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 4 Ν. 3852/2010 και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ.
κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος
 
 
 
4ο
Καθορισμός αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».
κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος
 
 
 
5ο
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος
 
 
 
6ο
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος
 
 
 
7ο
Ορισμός δύο (2) μελών της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου στην σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Γαλατσίου.
κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος
 
 
 
8ο
Ορισμός μελών της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου για υλοποίηση των προγραμμάτων σίτισης και ορισμός Προέδρου αυτής.
κ. Ελευθερίου Εμμανουήλ
Αντιδήμαρχος
 
 
 
9ο
Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού – καταγραφής ως στερεών αποβλήτων των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος
 
 
 
10ο
Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση της Επιτροπής για την καταστροφή πεπα-λαιωμένου υλικού του Δήμου.
κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος
 
 
 
11ο
Υπόδειξη δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος των προς εκποίηση, αγορά και εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου, των άρθρων 186 παρ. 5, 191 παρ. 1 και 192 παρ. 5 του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος
 
 
 
12ο
Υπόδειξη δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος των προς εκποίηση, κινητών πραγμάτων του Δήμου, της παρ. 1 του άρθρου 199 σε συνδυασμό με την παρ.5 του άρθρου 186 του 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος
 
 
 
13ο
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γαλατσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων (Σ.Π.Α.Π)
κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος
 
 
 
14ο
Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ).
κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος
 
 
 
15ο
Συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την απομάκρυνση και μη τοποθέτηση νέων κεραιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.
κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος
 
 
 
16ο
Συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την διεκδίκηση – συμμετοχή στην λειτουργία από το Δήμο μας του Κλειστού Γυ-μναστηρίου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης και Ρυθμικής Γυμνα-στικής.
κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος
 
 
 
17ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 302/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων Α’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014».
κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος
 
 
 
18ο
Έγκριση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους, σύμφωνα με το Ν. 4257/2014.
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
19ο
Υποβολή 1ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑ-ΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΥΣ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2013», Αρ. μελέτης 47/2013.
κ. Μελισσουργός Γερμάνος
Αντιδήμαρχος
 
 
 
20ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: Συντήρηση με ασφαλτοτάπητα δημοτικών οδών – Εργολαβία 2011.
κ. Μελισσουργός Γερμάνος
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                 
                                                                                             
                                           Η Πρόεδρος του Δ.Σ
 
                                                                                                    
                                  ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr