Πρόσκληση Δ.Σ. την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

23-02-2018 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
           
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
Γαλάτσι, 23.02.2018
Αριθ. Πρωτ. 4997
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 27η Φεβρουαρίου 2018,ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00,για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 50/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τoν «Προέλεγχο Απολογισμού οικ. έτους 2017».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
                                                                                         
                                                                                             
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                                         
 
 
     ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
           
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
Γαλάτσι, 23.02.2018
  Αριθ. Πρωτ. 4999
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 27η Φεβρουαρίου 2018,ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2018.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
2ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 60/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την 2η Αναμόρφωση (Υποχρεωτική) Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2018.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
3ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 51/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2017».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
4ο
Έκφραση γνώμης επί της 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2018.
κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.
Πολιτιστικός & Αθλητικός
Οργανισμός
Δήμου Γαλατσίου
Βασίλης Παπαδιονυσίου
 
 
 
5ο
Έκφραση γνώμης επί της 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικ. έτους 2018.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου
 
 
 
 
6ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 20/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
7ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 34/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
8ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 49/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
9ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 62/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
10ο
Λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή των ιερών πανηγύρεων Αγίας Ειρήνης, Αγίας Γλυκερίας και Προφήτη Ηλία για το έτος 2018 καθώς και του κανονισμού λειτουργίας αυτών.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
11ο
Τροποποίηση της 359/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κανονισμός λειτουργίας περιπτέρων.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
12ο
Προσθήκη και ορισμό νέου τακτικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης από τους Προϊσταμένους των Νηπιαγωγείων.
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
13ο
Έγκριση αναγκαιότητας ανάθεσης των εργασιών «Συντήρησης Πρασίνου».
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
14ο
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
15ο
Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης για τον εορτασμό της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου 2018 – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού χιλίων εκατόν πενήντα ευρώ (1.150,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.0001 οικονομικού έτους 2018.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 2.210,80 € υπέρ Κ.Α. 00.6442.0001 οικ. έτους 2018 “Έξοδα οργάνωσης Ημερίδων – Εκδηλώσεων”.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 3.112,27 € υπέρ Κ.Α. 00.8261.0003 οικ. έτους 2018 ‘’Επιστροφές ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων’’.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
18ο
Έγκριση Διενέργειας Προγράμματος Φιλοξενίας παιδιών σε κατασκηνώσεις-Καλοκαίρι 2018.
κ. Πέτρος Βάσιλας
Αντιδήμαρχος
 
 
 
19ο
Έγκριση διενέργειας ταφής απόρου κατοίκου του Δήμου μας, ψήφιση πίστωσης για τη δαπάνη που θα προκύψει για τα τέλη νεκροταφείου Ν. Φιλαδέλφειας.
κ. Πέτρος Βάσιλας
Αντιδήμαρχος
 
 
 
20ο
Εισήγηση κοπής δένδρων στην οδό Ελ. Βενιζέλου 59 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 10/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
21ο
Εισήγηση κοπής δένδρων στην οδό Παπαφλέσσα 14 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 11/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
22ο
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Κουμουνδούρου 15 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 12/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
23ο
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Λέσβου 26-28 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 13/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
24ο
Εισήγηση κοπής δένδρων στην οδό Ζαλόγγου 8 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 14/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
25ο
Εισήγηση κοπής δένδρου στον κοινόχρηστο χώρο στην συμβολή των οδών Προόδου & Φανερωμένης (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 15/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
26ο
Εισήγηση κοπής δένδρου έξω από το γήπεδο του basket επί της οδού Κουντουριώτου (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 16/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
27ο
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Πανός έναντι 21 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 35/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
28ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κυβέλης αρ. 41 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 21/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
29ο
Μετατόπιση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί με την με αρ. 244/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, από την οδό Αγ. Σπυρίδωνος αρ. 22 στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος αρ. 29 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 22/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
30ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίου στο πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Ηνιόχου 27 και Πανός (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 23/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
31ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στον πεζόδρομο Πόρου (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 24/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
32ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του ακινήτου επί της οδού Νοταρά αρ. 20 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 25/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
33ο
Έγκριση ή μη παραχώρησης θέσης στάθμευσης περιοδικού “Autospecialist” στην οδό Ναυαρίνου αρ. 18 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 26/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
34ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Κλεάρχου αρ. 41 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 27/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
35ο
Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 66 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 28/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
36ο
Χορήγηση ή μη έγκρισης τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Φοινίκων αρ. 1 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 30/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
37ο
Χορήγηση ή μη έγκρισης τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Νυμφών έναντι των αριθμών 11 – 13 <από Παπαφλέσσα έως Δρυάδων> (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 31/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
38ο
Τοποθέτηση εμποδίων για τη διευκόλυνση των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 33/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
39ο
Παράταση εγγυητικής επιστολής ΔΕΠΑ ποσού 1.366,00 € οικ. έτους 2018.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
40ο
Διαγραφή ανείσπρακτων ΔΕΗ βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 44601/19-12-2017 αίτηση του κ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
41ο
Διαγραφή χρέωσης ανείσπρακτων Δ.Τ., Δ.Φ. & Τ.Α.Π. σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2523/26-01-2018 αίτηση της κ. ΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗΣ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
42ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4527/20-02-2018 αίτηση της κ. ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
43ο
Διαγραφή χρέωσης παράβασης του κ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                         
                                                                                             Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                               
        

                                                                                  ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr