ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

31-10-2015 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              Γαλάτσι,30-10-2015 
                                      Αριθ. Πρωτ.: 35298
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                             
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 – 430 – 383
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 3η Νοεμβρίου 2015,ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 601/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον«Καθορισμό επιβολής τελών και συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2016».
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
2ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 602/2015 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Καθορισμό ύψους ετήσιων ανταποδοτικών τελών έτους 2016 (τέλη καθαριότητας και φωτισμού άρθρου 25 παρ. 12 Ν. 1828/1989) για το Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου “ΠΑΛΑΙ”».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
3ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 599/2015 εισήγησης – απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».
.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
 
4ο
Καθιέρωση 24ωρης καθημερινής λειτουργίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες υπηρεσιών του Δήμου με ωράριο συνεχές ή διακεκομμένο ανάλογα με τις ανάγκες, για το έτος 2016.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
 
5ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού για το Δημοτικό Ιατρείο.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
6ο
Παραλαβή και έγκριση «Μελέτη Πυρασφάλειας και Η/Μ Εγκαταστάσεων του Κλειστού Γυμναστηρίου στο Άλσος Βεϊκου».
 
.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
7ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. Ταταλιά Πλάτωνος από καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, επί της οδού Αιτωλικού 11.
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                                
                                                                                                                                                                            
                                  Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
                                 ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr