ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

27-10-2017 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                               
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
 
Γαλάτσι, 27.10.2017
Αριθ. Πρωτ. 37079
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 31η Οκτωβρίου 2017,ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 553/2017 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Καθορισμό συντελεστών τέλους καθαριότητας και φωτισμού έτους 2018».
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
2ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 535/2017 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Καθορισμό ύψους του ετήσιου τέλους καθαριότητας & φωτισμού για το Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου «ΠΑΛΑΙ» για το έτος 2018».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
3ο
Μείωση δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες – κατοίκους του Δήμου μας έτους 2018.
κ. Πέτρος Βάσιλας
Αντιδήμαρχος
 
 
 
4ο
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Ολυμπιακού Ακινήτου Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
5ο
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για την εν γένει διερεύνηση απαιτήσεων τρίτων κατά του Δήμου Γαλατσίου και της ένταξης αυτών στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών για την επιχορήγηση πληρωμής/εξόφλησής τους.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
6ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 534/2017 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
7ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 155/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά την ονοματοδοσία του Η’ Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Γαλατσίου.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Πρόεδρος
Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου
 
 
 
8ο
Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση Εκπροσώπου του Δήμου Γαλατσίου για την Π.Ε.Δ.Α.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
 
9ο
Λήψη απόφασης για τη διενέργεια παραστάσεων στο Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου καθώς και καθορισμός του αριθμού τους για το έτος 2017.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
10ο
Παράταση ή μη μίσθωσης περιπτέρου επί της οδού Αγ. Γλυκερίας 7.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
11ο
Παράταση ή μη μίσθωσης περιπτέρου επί της οδού Λ. Βεϊκου 48.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
12ο
Παράταση ή μη μίσθωσης περιπτέρου επί της οδού Ι. Φωκά 91.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
13ο
Έγκριση αναγκαιότητας ανάθεσης των υπηρεσιών «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Δήμου ετών 2018-2019».
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
14ο
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής α-σφάλισης πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (ετών 2018 και 2019).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
15ο
Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης για τον εορτασμό της ημέρας των Θεοφανείων (6η Ιανουαρίου 2018) και προδέσμευση πί-στωσης ποσού χιλίων ευρώ (1.000 €) σε βάρος των Κ.Α. 00.6443.0001 (770 €) & Κ.Α. 00.6433.0001 (230 €) οικονομικού έτους 2018.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
16ο
Ετήσια τακτική επιχορήγηση οικ. έτους 2018 των Ν.Π.Δ.Δ. Α. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου». Β. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός».
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 639,99 € υπέρ Κ.Α. 00.8261.0003 οικ. έτους 2017 ‘’Επιστροφές ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων’’.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
18ο
Έγκριση διενέργειας ταφής απόρου κατοίκου του Δήμου μας, ψήφιση πίστωσης για την δαπάνη που θα προκύψει.
κ. Πέτρος Βάσιλας
Αντιδήμαρχος
 
 
 
19ο
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 354/2016 απόφαση Δ.Σ.
κ. Πέτρος Βάσιλας
Αντιδήμαρχος
 
 
 
20ο
Αλλαγή και ορισμός εκ νέου, νόμιμου εκπροσώπου παραλαβής οπωροκηπευτικών του Δήμου Γαλατσίου.
κ. Πέτρος Βάσιλας
Αντιδήμαρχος
 
 
 
21ο
Έγκριση διοργάνωσης δράσης – εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της βίας κατά των γυναικών.
κ. Πέτρος Βάσιλας
Αντιδήμαρχος
 
 
 
22ο
Ανάγκη απόκτησης χώρου για τη δημιουργία παιδικού σταθμού.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
23ο
Έγκριση 1ου ΑΠΕ (ΤΕΛΙΚΟΣ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ, ΚΟΡΙΝΗΣ & ΚΟΡΑΗ».
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
24ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση – επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων & προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών» 16/2014.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
25ο
Χορήγηση παράτασης του έργου: «ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Α2».
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
26ο
Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
    Πρόεδρος
 
 
 
27ο
Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή θέσεων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων – Εργολαβία 2015».
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
    Πρόεδρος
 
 
 
28ο
Χρήση τερματικής συσκευής ασφαλών πληρωμών (P.O.S.)
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
29ο
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 33985/11-10-2017 αίτηση της κ. Πανάγου – Παπαδιονυσίου Αλεξάνδρας που αφορά τον Παπαδιονυσίου Βασίλειο.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
30ο
Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 34209/05-10-2017 αίτηση του Γκριτζέλη Κων/νου.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
31ο
Διαγραφή κλήσεων βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 33851/03-10-2017 αίτηση του Κωτσιομύτη Παναγιώτη.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
32ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. & Δ.Τ.-Δ.Φ. από ανείσπρακτα ΔΕΗ σύμφωνα με την αίτηση του ΣΙΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
33ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος της κ. ΡΕΝΤΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗΣ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
34ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος του κ. ΧΙΟΝΙΔΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
35ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος του κ. ΧΙΟΝΙΔΗ ΙΩΑΚΕΙΜ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
36ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. οικοπέδου της κ. ΚΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΜΑΡΙΑΣ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
37ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. οικοπέδου της κ. ΣΤΑΘΑΚΗ ΑΓ-ΓΕΛΙΚΗΣ – ΕΛΕΝΗΣ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
38ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. οικοπέδου της κ. ΣΟΥΦΛΗ ΙΩΑΝΝΑΣ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
39ο
Διαγραφή χρέωσης παράβασης του κ. ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΝΟΥ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
40ο
Διαγραφή χρέωσης παράβασης της εταιρείας ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
                                                                                         
                                                                                           
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                           ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ:
 
1.      ΔΕΡΕΔΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ                         (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2.      ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΝΟ                          (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
3.      ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΟ                (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
4.      ΜΠΑΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ                              (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
5.      ΒΑΣΙΛΑ ΠΕΤΡΟ                                   (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
6.      ΛΕΠΙΔΑ – ΝΤΑΓΛΑ ΣΟΦΙΑ
7.      ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΡΥΣΑΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
8.      ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ
9.      ΚΟΥΝΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ –ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ
10.   ΡΟΠΟΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
11.   ΒΕΡΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ
12.   ΖΗΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΜΑΡΙΑ                          
13.   ΔΑΣΚΑ ΣΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ                   
14.   ΛΙΑΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
15.   ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ   
16.    ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
17.   ΚΟΡΑΚΗ ΜΑΡΘΑ
18.   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  
19.   ΖΩΜΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
20.    ΜΑΝΙΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ
21.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
22.    ΚΙΤΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
23.    ΖΕΡΒΑ ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ
24.   ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
25.    ΣΚΛΗΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
26.    ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
27.    ΚΙΟΥΠΗ ΧΡΗΣΤΟ
28.    ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
29.    ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
30.    ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
31.    ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 
32.  ΔΑΒΙΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr