ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

19-07-2013 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    

                                                    

 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            Γαλάτσι 19- 07- 2013

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     Αριθ. Πρωτ.: 26603

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 24η Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Έγκριση και ψήφιση πίνακα σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) (Διαβίβαση 307/2013 απόφασης Ο.Ε.)

κ. Νίκου Νικόλαος
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ο.Ε.

 

 

 

2ο

Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β’ Τριμήνου 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 – Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 308/2013 απόφασης της Ο.Ε.

κ. Νίκου Νικόλαος
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ο.Ε.

 

 

 

3ο

Έγκριση μνημονίου συνεργασίας για την υποστήριξη της δομής του «Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Γαλατσίου» και ψήφιση πίστωσης εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.

κ. Μπούρας Αθανάσιος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

4ο

Συγκρότηση επιτροπής Χαρακτηρισμού Φυσικού Εδάφους για το έργο: «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης οδού Ζήνωνος».

κ. Τσιρώνης Κων/νος
Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

 

5ο

Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών για το έργο: «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης οδού Ζήνωνος».

κ. Τσιρώνης Κων/νος
Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

 

6ο

Αποδοχή ή μη αίτησης παραίτησης της κ. Ράνιου Βασιλικής από μέλος της Επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών του Π.Δ.28/80 για το έτος 2013.

κ. Τσιρώνης Κων/νος
Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

 

7ο

Υποβολή 3ου ΑΠΕ του έργου: «Ανάπλαση – Κατασκευή δικτύου πλατειών, οδών ήπιας κυκλοφορίας & ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Γαλατσίου» αριθμός μελέτης 5/2009.

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

8ο

Διαγραφή χρεώσεων του κ. Παπαδάκη Κων/νου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Αφαίας 37.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

9ο

Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας Κύπρου Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. (Κύπρου Leasing) από βεβαιωτικό κατάλογο κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

10ο

Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας AUTOHELLASΑΤΕΕ «HERTZ» από βεβαιωτικό κατάλογο κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

11ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Νταλαπέρα Ιωάννη από βεβαιωτικό κατάλογο κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

12ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Καπατσέλη Αικατερίνης από βεβαιωτικό κατάλογο κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

13ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Ξυνή Πηνελόπης από βεβαιωτικό κατάλογο κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

14ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Κατσούλα Αθανασίου από βεβαιωτικό κατάλογο κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 
           

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

                                                                 

                                                                                               Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 
 
 

                                                                                                ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr