ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

18-10-2013 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
                                                    

 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            Γαλάτσι 18- 10- 2013

ΤΜΗΜΑ: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Αριθ. Πρωτ.: 40433

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 24η Οκτωβρίου 2013,ημέρα Πέμπτηκαι ώρα20:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Έγκριση υποβολής αίτησης για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος σε υπαλλήλους του Δήμου μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

κ. Τσίρος Κυριάκος

Δήμαρχος

 

 

 

2ο

Παράλληλη άσκησης αρμοδιότητας της Δημοτικής Αστυνομίας από υπαλλήλους του Δήμου.

κ. Τσίρος Κυριάκος
Δήμαρχος

 

 

 

3ο

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2013.

κ. Πρωτονοτάριος Εμμανουήλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Πρόεδρος του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου

 

 

 

4ο

Έγκριση απολογισμού Εσόδων – Εξόδων του  Ν.Π. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2012.

κ. Πρωτονοτάριος Εμμανουήλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Πρόεδρος του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου

 

 

 

5ο

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου.

κ. Πρωτονοτάριος Εμμανουήλ

Δημοτικός Σύμβουλος

Πρόεδρος του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου

 

 

 

6ο

Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των όρων για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Ν.Π.Δ.Δ. Γαλατσίου και την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) Δίκτυο ΨΥΧ.Υ..ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ).

κ. Κιτσίνη Γεωργία
Εντεταλμένη
     Δημοτική Σύμβουλος

 

 

 

7ο

Έγκριση ποσού παρακράτησης στην Ασφαλιστική Ενημερότητα του Δήμου μας.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

8ο

Έγκριση για τη διενέργεια εκδήλωσης – ημερίδας με θέμα: «Επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό από την Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία» και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 €.

κ. Τσιρώνης Κων/νος

Πρόεδρος Δ.Σ. και

Πρόεδρος Επιτροπής Κεραιών

 

 

 

9ο

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας. (Διαβίβαση Απόφασης Ο.Ε. 403/2013).

κ. Κιτσίνη Γεωργία
Εντεταλμένη
     Δημοτική Σύμβουλος

 

 

 

10ο

Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας δύο αρχειοθηκών για την Κ.Υ. του Δήμου μας.

κ. Κιτσίνη Γεωργία
Εντεταλμένη
     Δημοτική Σύμβουλος

 

 

 

11ο

Έγκριση διενέργειας ημερίδας σε γυναίκες επιχειρηματίες του Δήμου Γαλατσίου και ψήφιση πίστωσης ποσού 100,00 €.

κ. Κιτσίνη Γεωργία
Εντεταλμένη
     Δημοτική Σύμβουλος

 

 

 

12ο

Έγκριση διενέργειας ημερίδας εκπαιδευτικού σεμιναρίου για την υποδοχή γυναικών θυμάτων βίας.

κ. Κιτσίνη Γεωργία
Εντεταλμένη
     Δημοτική Σύμβουλος

 

 

 

13ο

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης: «Καρδιοαγγειακές παθήσεις και καρκίνος».

κ. Μπούρας Αθανάσιος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

14ο

Έγκριση διοργάνωσης εθελοντικής αιμοδοσίας.

κ. Μπούρας Αθανάσιος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

15ο

Διοργάνωση εκδήλωσης «Παίξε απλά, όπως παλιά» και ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 €.           

κ. Μπούρας Αθανάσιος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

16ο

Έγκριση διενέργειας κοινωνικής έρευνας με θέμα : «Αντιλήψεις για την ισότητα των δύο φύλων»

κ. Κιτσίνη Γεωργία
Εντεταλμένη
     Δημοτική Σύμβουλος

 

 

 

17ο

Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της υπ΄αριθ. 38967/09-10-2013 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη συγκρότηση της επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου: «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης στην οδό Ζήνωνος». 

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

18ο

Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης, επί της οδού Λυσίου αρ. 2 ( Διαβίβαση Απόφασης Ε.Π.Ζ. 68/2013).

κ. Δήμος Κων/νος
Εντεταλμένος
    Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

19ο

Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης, επί της οδού Φανερωμένης αρ. 37 (Διαβίβαση Απόφασης Ε.Π.Ζ. 69/2013).

κ. Δήμος Κων/νος
Εντεταλμένος
    Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

20ο

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο του κ. Δασκαλάκη Ιωάννη επί της Ευριπίδου 33.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

21ο

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο του κ. Παπαδιονυσίου Κων/νου επί της Ξάνθου 16.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

22ο

Διαγραφή χρεώσεων του κ. Αποστολάτου Κων/νου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Ωρωπού  82.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

23ο

Διαγραφή χρεώσεων του κ. Βασιλόπουλου Κων/νου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 3.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

24ο

Διαγραφή χρεώσεων του κ. Θεοχάρη Ζώη από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Καββαδία 3.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

25ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Μουτσώκου Δημητρίου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

26ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Φαρμάκη Μαρίας, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

27ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Πανταζή Νικολάου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

28ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Κοντοκώστα Βασιλείου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος

 

 

 
 

Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

                                                                 

                                                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 
 
 

                                                                                              ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr