ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

21-06-2013 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                                    
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                             Γαλάτσι 21- 06- 2013

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    

Αριθ. Πρωτ.: 22915

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417

 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 26η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 
 

 

 

ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1ο

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2013

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

2ο

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Δήμου οικ. έτους 2013.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

3ο

Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων, προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Δήμο Γαλατσίου.

κ. Τσίρος Κυριάκος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

4ο

Λήψη απόφασης που αφορά την αναπλήρωση Δημάρχου, ως Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, συμπληρωματικά, της με αριθμό 122/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

κ. Κιτσίνη Γεωργία
Εντεταλμένη
Δημοτική Σύμβουλος

 

 

 

5ο

Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ).

κ. Κιτσίνη Γεωργία
Εντεταλμένη
Δημοτική Σύμβουλος

 

 

 

6ο

Συγκρότηση επιτροπής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών μέχρι του ποσού των 2.934,70 του Π.Δ. 28/80»

κ. Τσιρώνης Κων/νος
Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

 

7ο

Συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής για την ονοματοδοσία οδών και πλατειών και ορισμός μελών αυτής.

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

8ο

Έγκριση διάθεσης ποσού 1.000,00 € για κάλυψη εξόδων εκδήλωσης απονομής επαίνων στους μαθητές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου.

κ. Λεπίδα – Ντάγλα Σοφία

Εντεταλμένη
Δημοτική Σύμβουλος

 

 

 

9ο

Έγκριση διάθεσης ποσού 1.500,00 € για κάλυψη εξόδων εκδήλωσης βράβευσης αριστούχων μαθητών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου.

κ. Λεπίδα – Ντάγλα Σοφία

Εντεταλμένη
Δημοτική Σύμβουλος

 

 

 

10ο

Αντικατάσταση μελών από την ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Γαλατσίου αναπληρωματικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης.

κ. Λεπίδα – Ντάγλα Σοφία

Εντεταλμένη
Δημοτική Σύμβουλος

 

 

 

11ο

Αντικατάσταση μελών από την ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Γαλατσίου τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης.-

κ. Λεπίδα – Ντάγλα Σοφία

Εντεταλμένη
Δημοτική Σύμβουλος

 

 

 

12ο

Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης, ονομασίας και αρίθμησης οδών – Αρ. μελ. 45/2013».

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

13ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων, λόφου παιδιού Γκράβα και Αιγοσθενών – Ορφέως – Αγ. Ειρήνης.»

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

14ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή α) αντλιοστασίου πλατείας Ορίων – Βαρδουσίων και β) υδραγωγείου πλατείας Ορίων – λόφου Σεντουκιών».

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

15ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση και ύδρευση εσωτερικών χώρων θερινού κινηματογράφου (WC– Κυλικείο).

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

16ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αντιμετώπιση επειγουσών επεμβάσεων για λόγους ασφαλείας, υγιεινής και καλύτερης λειτουργίας σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου», αρ. μελ. 24/2010.

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

17ο

Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή αντιολισθηρών οδοστρωμάτων σε διάφορες οδούς – Εργολαβία 2013».

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

18ο

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων ή πλαστικών κώνων στο κράσπεδο των πεζοδρομίων ή στο ρείθρο αντίστοιχα δημοτικών οδών (Διαβίβαση 42/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ).

κ. Δήμος Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

19ο

Τροποποίηση πινακίδας αναπηρικής θέσης στάθμευσης (Διαβίβαση 43/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ).

κ. Δήμος Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

20ο

Χρήση μεταφερόμενης ζαρτινιέρας (μη σταθερή κατασκευή) (Διαβίβαση 36/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ).

κ. Δήμος Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

21ο

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο του κ. Σιγαλό Θεόδωρο επί της Ανταίου 3.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

22ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Παπαχρήστου Παναγιώτη, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

23ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Βύρρα Παναγιώτη, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

24ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Κουρούτη Γεώργιου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

25ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Διονυσοπούλου Ουρανίας, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

26ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Κατσούφρη Θάλειας, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

27ο

Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας NAXOSVISIONTOURIST, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 
           

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

                                                                  

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 
 
 

                                                                         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr