ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΓΙΑ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

27-09-2013 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

         ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
                                                    

 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            Γαλάτσι 27- 09- 2013

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     Αριθ. Πρωτ.: 36740

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 3η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα20:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 
 

 

 

ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2013.

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

2ο

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Δήμου οικ. έτους 2013.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

3ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 394/2013 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Καθορισμό συντελεστών τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2014».

κ. Νίκου Νικόλαος
Αντιδήμαρχος

 

 

 

4ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 395/2013 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Καθορισμό του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2014.».

κ. Νίκου Νικόλαος
Αντιδήμαρχος

 

 

 

5ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 396/2013 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Καθορισμό επιβολής τελών και συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2014».

κ. Νίκου Νικόλαος
Αντιδήμαρχος

 

 

 

6ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 397/2013 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Καθορισμό και διατήρηση του συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2014.».

κ. Νίκου Νικόλαος
Αντιδήμαρχος

 

 

 

7ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 398/2013 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Καθορισμό συντελεστών τελών διαφήμισης για το έτος 2014.».

κ. Νίκου Νικόλαος
Αντιδήμαρχος

 

 

 

8ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 399/2013 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Τέλη διέλευσης και Τέλη χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης».

κ. Νίκου Νικόλαος
Αντιδήμαρχος

 

 

 

9ο

Κατανομή 3ης δόσης συνολικού ποσού 88.389,15 € στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων έτους 2013.

κ. Λεπίδα – Ντάγλα Σοφία

Δημοτική Σύμβουλος

 

 

 

10ο

Καταβολή ποσού 13.087,67 € στη σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου για τους εθελοντές σχολικούς τροχονόμους.

κ. Λεπίδα – Ντάγλα Σοφία

Δημοτική Σύμβουλος

 

 

 

11ο

Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης και διενέργειας του έργου: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 13/τ.97 Δήμου Γαλατσίου». 

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

12ο

Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή πλατείας μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου, Λυκούργου, Ύδρας και Απειράνθου.

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

13ο

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων στο κράσπεδο των πεζοδρομίων επί της οδού Καμελίας αρ. 4 (Διαβίβαση 61/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ).

κ. Δήμος Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

14ο

Επανεξέταση αιτήματος για χορήγηση άδειας τοποθέτησης κολωνακίων στο ρείθρο επί της οδού Λητούς αρ. 19 (Διαβίβαση 62/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ).

κ. Δήμος Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

15ο

Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού Πανδώρας αρ. 21 (Διαβίβαση 64/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ).

κ. Δήμος Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

16ο

Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί της οδού Κυβέλης αρ. 21 (Διαβίβαση 63/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ).

κ. Δήμος Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

17ο

Έγκριση διοργάνωσης εθελοντικής αιμοδοσίας.

κ. Μπούρας Αθανάσιος

Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

18ο

Έγκριση για τη διενέργεια και την κάλυψη της δαπάνης της εκδήλωσης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2013.

κ. Τσίρος Κυριάκος

Δήμαρχος

 

 

 

19ο

Περί επιστροφής καταβληθέντων παράβολων συνολικού ποσού 150 ευρώ ήτοι: 105 ευρώ παράβολο Δ.Ο.Υ Γαλατσίου και 45 ευρώ παράβολο Δήμου Γαλατσίου, (ALTAHHANFADIAH του ABDULKARIM).

κ. ΠαπαδιονυσίουΧριστίνα

Αντιδήμαρχος

 

 

 

20ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Γκουνέλα Μιχαήλ από βεβαιωτικό κατάλογο κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 
 

Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

                                                                 

                                                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 
 
                                                                          ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr