ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

16-03-2017 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 Γαλάτσι, 16.03.2017
Αριθ. Πρωτ. 9368
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 20η Μαρτίου 2017,ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, καθώς και ενός εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων του Δήμου μετά του αναπληρωτή του στην Επιτροπή αυτή.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
 
2ο
Διόρθωση και ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 463/2016 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου σχετικά με α) την Ίδρυση του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Γαλατσίου, β) την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Γαλατσίου στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – (Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και γ) τον ορισμός υπεύθυνου ή υπευθύνων εκπροσώπων του Δήμου στο πρόγραμμα.
κ. Μαρία Δάσκα – Σώμου
    Αντιδήμαρχος
 
 
 
3ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 129/2017 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
4ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 130/2017 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
5ο
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωτή του για την συμμετοχή στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή πλατείας Κύπρου».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
6ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας πέντε (5) σημαιών για τις ανάγκες του Δήμου που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6691.0001 οικονομικού έτους 2017.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
7ο
Διάθεση πίστωσης ποσού 9.000,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6472.0001 οικονομικού έτους 2017 για τις ανάγκες του αγώνα δρόμου στο πλαίσιο του 4ου ATTIKA RUN & FUN Grand Prix.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
8ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής από κλήση έτους 2009 βάσει του Ν. 4152/2013.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
9ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από ανείσπρακτα ΔΕΗ βάσει του Ν. 4321/2015. 
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
10ο
 Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από ανείσπρακτα ΔΕΗ βάσει του Ν. 4321/2015. 
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
11ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από ανείσπρακτα ΔΕΗ βάσει του Ν. 4321/2015. 
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
12ο
Διαγραφή χρέωσης διοικητικού προστίμου από παράβαση του κ. ΣΚΛΗΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Κ.Ο.Κ.).
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
                                                                                           Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                                  ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr