ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

14-01-2016 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
  
Γαλάτσι, 14-01-2016        
 Αριθ. Πρωτ.: 1187             
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα τη 18η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ.,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Έκφραση γνώμης επί του απολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλ-ληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» για το έτος 2014.
κ. Κων/να
Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη
Πρόεδρος Δ.Σ.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου
 
 
 
 
2ο
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Γαλατσίου – Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 352/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
3ο
Μετατόπιση ή μη περιπτέρου επί του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Πρωτοπαπαδάκη 2 & Αγ. Γλυκερίας (Απόφαση – Εισήγηση 89/2015 Ε.Π.Ζ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος
 
 
 
4ο
Έγκριση του Δήμου Γαλατσίου για τη συνέχιση της χρηματοδότησης του Έργου με τίτλο «Κοινωνικές Δομές στο Δήμο Γαλατσίου: Πολυδύναμο σχέδιο κοινωνικών δράσεων άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας», για την ανανέωση της παραχώρησης των χώρων που ανήκουν στο Δήμο για τη συνέχιση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών καθώς και για την επικαιροποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας.
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
5ο
Κατανομή 4ης Δόσης 2015 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαί-δευσης του Δήμου Γαλατσίου ποσού 99.790,09 €.
κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα
Αντιδήμαρχος
 
 
 
6ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνισμών για το έτος 2016.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
7ο
Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
8ο
 
Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού – καταγραφής ως στερεών αποβλήτων των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
Κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος
 
 
 
9ο
Υπόδειξη δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος των προς εκποίηση, αγορά και εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου, των άρθρων 186 παρ. 5, 191 παρ. 1 και 192 παρ. 5 του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος
 
 
 
10ο
Υπόδειξη δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος των προς εκποίηση, κινητών πραγμάτων του Δήμου, της παρ. 1 του άρθρου 199 σε συνδυασμό με την παρ.5 του άρθρου 186 του 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος
 
 
 
11ο
Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για τη συμπλήρωση της Επιτροπής Μίσθωσης, Εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου.
κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος
 
 
 
12ο
Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση της Επιτροπής των άρθρων 192, 194 και 201 του Δ.Κ.Κ. για τη διενέργεια δημοπρασιών εκμίσθωσης – μίσθωσης ακινήτων πραγμάτων από το Δήμο.
κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος
 
 
 
13ο
Έγκριση μελέτης για το «Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Από-βλήτων» Δήμου Γαλατσίου.
κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος
 
 
 
14ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Ανάπλαση – κατασκευή δικτύου πλατειών οδών ήπιας κυ-κλοφορίας και ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Γαλατσίου.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
15ο
Παράταση σύμβασης της εργασίας – υπηρεσίας «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ».
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
16ο
Κανονισμός Δήμου Γαλατσίου για Άδειες Τομής σε Κοινό-χρηστους χώρους (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 90/2015 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος
 
 
 
17ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Απειράνθου αρ. 25 – 27 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 81/2015 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος
 
 
 
18ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Τεώ αρ. 83 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 82/2015 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος
 
 
 
19ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της κατοικίας του στη συμβολή των οδών Ορφέως αρ. 11 και Βυτίνης (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 83/2015 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος
 
 
 
20ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης δύο (2) εμποδίων πι επί του οδοστρώματος της οδού Αγ. Δημητρίου αρ. 1 (Διαβίβαση υπ΄ αριθμ. 84/2015 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος
 
 
 
21ο
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 331/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον Καθορισμό Συντελεστών Τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2016.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
22ο
Καθορισμός του τρόπου καταβολής του ετήσιου τέλους προ της χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
23ο
Καθορισμός δόσεων για τα μισθώματα του περιπτέρου επί της οδού Αγίας Γλυκερίας 7.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
24ο
Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλής του κ. Μυλωνά Παναγιώτη.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
25ο
Καθορισμός δόσεων καταβολής του 0,5% των ακαθαρίστων εσόδων καταστήματος επί Λ. Βεΐκου 51.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
 
                                                                                          Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
                                                                                  ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 id="271" title="Φόρμα Επικοινωνίας"]