Πρόσκληση Δ.Σ. για τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018

25-01-2018 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
           
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                     
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
Γαλάτσι, 25.01.2018
 Αριθ. Πρωτ. 2341
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 29η Ιανουαρίου 2018,ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Ανατροπή Ανάληψης Υποχρεώσεων αρμοδιότητας Δ.Σ. οικ. έτους 2017 που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
2ο
Τροποποίηση ή μη της υπ’ αρ. 471/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το συντελεστή τέλους για τα θρησκευτικά πανηγύρια και τις χριστουγεννιάτικες αγορές.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
3ο
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου (πλατεία) προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
4ο
Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής χαρακτηρισμού – καταγραφής ως στερεών αποβλήτων των εγκαταλελειμμένων
οχημάτων.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
 
5ο
Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου».
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
 
6ο
Συγκρότηση επιτροπής απογραφής των αποθεμάτων της αποθήκης του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
7ο
Διάθεση πίστωσης οχτακοσίων πενήντα ευρώ (850 €) για τον εορτασμό των Θεοφανείων σε βάρος των Κ.Α. 00.6443.0001 (80 €) του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
8ο
Έγκριση συμμετοχής στον αγώνα δρόμου του «Όλοι μαζί μπορούμε για την Αττική».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
9ο
Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών «Συντήρηση Πρασίνου – Εργολαβία 2016» με αρ. μελ. 24/2016.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
10ο
Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», αριθμός μελέτης 24/2010.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
11ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Απειράνθου αρ. 34 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 8/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
12ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αετοφωλιάς και Σαρωνικού αρ. 15 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 9/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
13ο
Επιστροφή ποσού από πληρωμή προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με την σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 30009/04-09-2017 αίτηση του κ. Ιωάννη Γάκια.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
14ο
Επιστροφή ποσού από πληρωμή προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 30010/04-09-2017 αίτηση του κ. Γεωργίου Γάκια.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
15ο
Επιστροφή ποσού από πληρωμή προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 40385/20-11-2017 αίτηση του κ. Χρήστου Σκληράκη.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
16ο
Επιστροφή ποσού από πληρωμή προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 40387/20-11-2017 αίτηση της κ. Μαριέττας Αλιμπέρτη.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
17ο
Επιστροφή ποσού από πληρωμή προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 41260/24-11-2017 αίτηση της εταιρείας ΙΝΚΑΤ Α.Ε.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
18ο
Επιστροφή ποσού από πληρωμή προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 41686/29-11-2017 αίτηση του κ. Μάριου Σιταρά.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
19ο
Διαγραφή ποσού τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων περιπτέρου του Μάριου Σιταρά.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
20ο
Διαγραφή μισθωμάτων περιπτέρου του Μάριου Σιταρά.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
21ο
Διαγραφή Διοικητικού προστίμου βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2434/25-1-2017 αίτηση του κ. Σεβνταλή Αριστείδη.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
22ο
Διαγραφή προστίμου λόγω μη υποβολής δήλωσης μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος των κ.κ. ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΕΛΕΝΗ & ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
23ο
Διαγραφή χρέωσης τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων και προστίμου λόγω μη καταβολής του σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 938/11-01-2018 αίτηση της κ. ΒΙΔΑΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
24ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. οικοπέδου της κ. ΣΟΥΦΛΗ ΙΩΑΝΝΑΣ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
25ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος της κ. ΧΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑΣ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
26ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος του κ. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
27ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. & Δ.Τ. από ανείσπρακτα ΔΕΗ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 41957/30-11-2017 αίτηση του κ. ΧΑΡΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
28ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. & Δ.Τ. από ανείσπρακτα ΔΕΗ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 893/11-01-2018 αίτηση της κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
29ο
Διαγραφή οφειλής από ανείσπρακτα ΔΕΗ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 893/11-01-2018 αίτηση της κ. ΑΛΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
30ο
Διαγραφή ανείσπρακτων ΔΕΗ βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17935/22-05-2017 αίτηση του κ. ΣΑΤΣΑΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ που αφορά την ΜΠΑΡΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
31ο
Διαγραφή προστίμου παράβασης της κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
32ο
Διαγραφή χρέωσης παράβασης του κ. ΦΑΤΡΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
33ο
Διαγραφή χρέωσης παράβασης του κ. ΠΑΤΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
34ο
Διαγραφή χρέωσης παράβασης του κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
35ο
Διαγραφή προστίμου παράβασης της εταιρείας GOLD LEASE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Α.Ε., από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
                                                                                         
                                                                                             
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                                         
 
                                                                                 
 ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr