Πρόσκληση Δ.Σ. για την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015

28-08-2015 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Γαλάτσι,27-08-2015
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                       
Αριθ. Πρωτ.:27339
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 31η Αυγούστου 2015,ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ.,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 481/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «5η Αναμόρφωση εσόδων – εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
2ο
Διαβίβαση των υπ΄ αριθμ. 440/2015, 441/2015 και 442/2015 εισηγήσεων – αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για την «Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Γαλατσίου και των Ν.Π. αυτού (Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανι-σμού και Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης), οικονομικού έτους 2015.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος                                                               
 
 
 
 
 
 
 
3ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 420/2015 εισήγησης – απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πί-στωσης.
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
4ο
Διαβίβαση της υπ’ αρ. 208/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην άσκηση, συζήτηση και τον εν γένει χειρισμό των παρεμβάσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου στα πλαίσια συζήτησης ενστάσεων για ιδιοκτησίες που βρίσκονται εκτός σχεδίου, προς καθορισμό αμοιβής της χειρίζουσας την υπόθεση δικηγόρου.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
5ο
Έγκριση πρόσληψης τριών χειριστών Μ.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και σύμβαση ορισμένου χρόνου (8 μηνών), για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Γαλατσίου.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
6ο
Καθορισμός ειδικότητας για τη σύναψη μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) για το έτος 2015.
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
7ο
Λήψη απόφασης έγκρισης αγοράς ενός (1) φορτηγού επιτρεπόμενου φορτίου 1,5 τον. 1400 – 2500 cc πετρελαιοκίνητο με κίνηση στους τέσσερις τροχούς 4Χ4 (Μελέτη Νο 22/2015).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
8ο
Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της ανανέωσης/προμήθειας λογισμικού προστασίας κατά των ιών Η/Υ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
9ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Γηπέδων στα Δημοτικά Σχολεία των οδών Ορφανίδου και Ελ. Βενιζέλου».
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
10ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : « Ανακατασκευή Κλίμακας οδού Σαρωνικού».
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
11ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Νησίδων – Αποτμήσεων» αριθμ. μελέτης 52/2009.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
12ο
Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. για το έργο «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων – Εργολαβία 2014» αριθμ. μελέτης 7/2014.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
13ο
Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλής του κ. Μπούρα Παναγιώτη, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας NOBELL eatery Ι.Κ.Ε.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
14ο
Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλής του κ. Ροπόδη Βασιλείου.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
15ο
Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 255/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί διαγραφής χρηματικού ποσού 13.630,67 € από τον με αριθμό 17/2015 χρηματικό κατάλογο δεκατριών οφειλετών δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 295/2012 καταλογιστικής πράξης του Β΄ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της υπ΄ αριθμ. 3735/2014 απόφασης του τμήματος VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
16ο
Έγκριση εκδήλωσης για την ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΕΙ-ΣΜΩΝ και πίστωση ψήφισης ποσού 100,00 € και τρόπος ανάδειξης προμηθειών και υπηρεσιών.
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
                                  
 
 
 
17ο
Έγκριση εκδήλωσης για τη διοργάνωση λαμπαδηδρομίας για την αιμοδοσία και ψήφιση πίστωσης ποσού 650,00 € και τρόπος ανάδειξης προμηθειών και υπηρεσιών.
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
18ο
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για προωθητική ενέργεια
ΓΩΓΟΣ – ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ι.Κ.Ε. (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 54/2015 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος
 
 
 
19ο
 
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ΑΙΚΑΤ. ΑΓΓΕΛΗ – ΘΕΟΦ. ΚΑΡΑΪΩΑΝΝΟΓΛΟΥ Ο.Ε. (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 55/2015 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος
 
 
 
20ο
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ Λ. ΒΕΪΚΟΥ Α.Ε. (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 56/2015 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος
 
 
 
21ο
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων Ι. ΦΛΩΡΟΣΚΟΥΦΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 57/2015 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος
 
 
 
22ο                                                                                            
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ΛΥΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 58/2015 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
                                                                                                Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                                       ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr