ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

18-03-2015 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
                                               
 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            Γαλάτσι 16-03-2015
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                   Αριθ. Πρωτ.: 8207
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 430383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 20η Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, οικ. έτους 2015.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
2ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 136/2015 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «2η Αναμόρφωση εσόδων – εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015».
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
                Δήμαρχος
 
 
 
3ο
Εκλογή δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και δύο (2) αναπληρωματικών, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών αυτής.
    κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
4ο
Ψήφιση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Γαλατσίου σύμφωνα με το Ν. 3852/2010.
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
                Δήμαρχος
 
 
 
5ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 17/2015 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της υπ΄ αριθμ. 107/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για λήψη απόφασης για τη «Διεξαγωγή ιερών πανηγύρεων Αγ. Ειρήνης, Αγ. Γλυκερίας και Προφήτη Ηλία».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
                Δήμαρχος
 
 
 
6ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 141/2015 εισήγησης – απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα απόρων και οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου μας, ψήφιση πίστωσης ποσού 114.050,00 € εις βάρος του Κ.Α. 00.6733.0001 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
 Δήμαρχος
 
 
 
7ο
Έγκριση της Α΄ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων & του σχεδίου δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, οικ. έτους 2014».
κ. Κων/να
Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη
Πρόεδρος Δ.Σ.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου
 
 
 
 
8ο
Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2015.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
9ο
Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2015.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
10ο
Έγκριση απασχόλησης δύο (2) ατόμων (Υδραυλικών) για κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου μας κατά το έτος 2015.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
11ο
Λήψη απόφασης περί σύστασης προσωρινής προσωποπαγούς θέσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
12ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 81/26-02-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου για τη συζήτηση του συνόλου των ενστάσεων ενώπιον των Επι-τροπών του Εθνικού Κτηματολογίου.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
13ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 82/26-02-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ιδιοκτήτες ακινήτων εντός του Δήμου Γαλατσίου σχετικά με ζητήματα κτηματολογίου.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 55.000,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6715.0008 Οικ. έτους 2015 για: Επιχορήγηση ποσού στις Σχολικές επιτροπές για μικρές Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολείων ΚΥΑ 13171/95.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
15ο
Λήψη απόφασης έγκρισης αναγκαιότητας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας ειδών καθ/τας πόλεως (Σκούπες – βούρτσες).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
16ο
Σύσταση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑ-ΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2010.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
17ο
Σύσταση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΥΣ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2010.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
18ο
Σύσταση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
19ο
Σύσταση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 2011.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
20ο
Τροποποίηση της αριθμ. 269/2014 παρ. 4 Απόφασης του Δημ. Συμβουλίου, ως προς το μέρος που αφορά την Επιτροπή «Παραλαβής Προμηθειών Διαγωνισμών και Απευθείας Αναθέσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού (κάδοι απορ/των – αυτ/τα – μηχανήματα) (καύσιμα – ελαιολιπαντικά – ανταλλακτικά αυτ/των, ελαστικών)» έτους 2015.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
21ο
Τροποποίηση της αριθμ. 269/2014 παρ. 9 Απόφασης του Δημ. Συμβουλίου, ως προς το μέρος που αφορά την Επιτροπή «Παραλαβής Προμηθειών Διαγωνισμών και Απευθείας Αναθέσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού (κάδοι απορ/των – αυτ/τα – μηχανήματα) (καύσιμα – ελαιολιπαντικά – ανταλλακτικά αυτ/των, ελαστικών)» έτους 2015.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
22ο
Παράταση περαίωσης προθεσμίας για τη μελέτη: «Μελέτη Πυρασφάλειαςκαι Η/Μ Εγκαταστάσεων του Κλειστού Γυμναστηρίου στο Άλσος Βεϊκου».
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
23ο
Παράταση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».
 
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
24ο
Παραλαβή και έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής του έργου: Κατασκευή πλατείας μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου, Λυκούργου, Ύδρας και Απειράνθου.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
25ο
Έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση πρασίνου – Εργολαβία 2015».
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
26ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Διδύμων αρ. 7 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 06/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
27ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Γ. Σουρή αρ. 13 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 08/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος
 
 
 
28ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Κουμουνδούρου αρ. 1 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 09/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος
 
 
 
29ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κολωνακίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Εκάτης αρ. 8 – 10 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 10/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος
 
 
 
30ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης καθρέφτη για την ασφαλή είσοδο και έξοδο των οχημάτων από το νομίμως υφιστάμενο υπόγειο χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας επί της οδού Μεσσηνίας αρ. 4 – 6 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 13/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος
 
 
 
31ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Κενταύρου αρ. 8 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 14/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος
 
 
 
32ο
Απαγόρευση στάθμευσης λόγω φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων σε ώρες λειτουργίας καταστημάτων επί της Λεωφ. Γαλατσίου αρ. 104 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 15/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος
 
 
 
33ο
Τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με τοποθέτηση πινακίδων Ρ2 υποχρεωτικής διακοπής πορείας και παραχώρησης προτεραιότητας στο τοπικό οδικό δίκτυο του Δήμου Γαλατσίου (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 20/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος
 
 
 
34ο
Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης αλληλεγγύης για την ενίσχυση των «Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπιση της Φτώχειας» του Δήμου μας. Εργαστήρι κατασκευής πασχαλινής λαμπάδας και ανταλλαγής. Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € που θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 00.6442.0001 οικ. έτους 2015 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμήθειας.
κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
35ο
Έγκριση ποιητικής βραδιάς προς τιμήν του Ιάκωβου Καμπανέλλη και ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00 € και καθορισμός τρόπου ανάδειξης προμηθειών και υπηρεσιών
κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
36ο
Έγκριση ψήφιση πίστωσης προς αγορά τιμητικής πλακέτας προς τιμήν του Ιάκωβου Καμπανέλλη ποσού 50,00 € και καθορισμός τρόπου ανάδειξης προμηθειών και υπηρεσιών.
κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
37ο
Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της «25ης Μαρτίου 1821», ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200,00 € για τον τρόπο εκτέλεσης των προμηθειών και την κάλυψη των δαπανών της.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
38ο
Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο του κ. Φετάνη Ευστράτιου επί της οδού Κοραή 5.
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
39ο
Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Μπιτούνη Σταυρούλας επί της οδού Σύρου 13 – 15.
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
40ο
Διαγραφή χρεώσεων του κ. Πατεριανάκη Γεώργιου από καταλόγους ΤΑΠ οικοπέδων, επί της οδού Υψηλάντου 46.
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
41ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. FRANCISPMOOREJr, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
42ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
43ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑΣ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
 
Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                 
                                                                                             
 
 
 
 
                                                                                                                     Η Πρόεδρος του Δ.Σ
 
                                                                                
 
                   
                                                                                                    ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr