Πρόσκληση Δ.Σ. για την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

18-04-2016 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                             Γαλάτσι, 18-04-2016
                                            Αριθ. Πρωτ.: 12331
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 22α Απριλίου 2016,ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00,για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 142/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Προέλεγχο Απολογισμού Οικ. Έτους 2015».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
                                                                                        
  Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Γαλάτσι, 18-04-2016
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                       Αριθ. Πρωτ.: 12334
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 22α Απριλίου 2016,ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 143/2016απόφασης– εισήγησηςτηςΟικονομικής Επιτροπήςγια την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2016.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
2ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 156/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση κατάρτισης πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
 
3ο
Έγκριση Έκτακτης Οικονομικής ενίσχυσης κατοίκων του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2016.
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
4ο
Διαβίβαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2015.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
5ο
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Ναρκίσσου 38 & Ορφέως (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 42/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
6ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας ενός (1) μηχανήματος καταμέτρησης χαρτονομισμάτων και ανίχνευσης πλαστών.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
7ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας μικροϋλικών πρασίνου.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
8ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας αναλώσιμων ειδών για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ιατρείου Δήμου Γαλατσίου οικονομικού έτους 2016.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
9ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας εντύπων – διπλότυπα είσπραξης για τις ανάγκες του Τμήματος Ταμείου.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
10ο
Αποδοχή ή μη παραίτησης τακτικού μέλους του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».
κ. Κων/να
Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη
Πρόεδρος Δ.Σ.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου
 
 
 
 
11ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή θέσεων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων – Εργ. 2015».
κ. Παναγιώτης Δαβίλλας
Αντιδήμαρχος
 
 
 
12ο
Έγκριση διοργάνωσης προγράμματος εθελοντικής αιμοδοσίας, ψήφιση πίστωσης (1.000,00 €) χιλίων ευρώ για το έτος 2016.
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
13ο
Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας AUTOHELLAS ΑΤΕΕ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
14ο
Διαγραφή χρέωσης κ. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΖΑΧΑΡ., από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
                                                                                         
 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                                 
 ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr