Πρόσκληση Δ.Σ. για την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018

18-06-2018 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      Γαλάτσι, 18.06.2018

ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                       Αριθ. Πρωτ. 14758

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 22α Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

     

1ο

2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2018.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

2ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 318/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

3ο

Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 3154/2014 δικαστικής απόφασης.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

4ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 241/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

   

5ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 273/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

   

6ο

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 55/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

7ο

Ορισμός δυο (2) Δημοτικών Συμβούλων της Επιτροπής Μίσθωσης, Εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών πραγμάτων του Δήμου.

κ. Ισιδώρα Μπακάλου

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

 

8ο

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης (συνοπτικού διαγωνισμού).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

9ο

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

10ο

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

11ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρολογικού υλικού.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

12ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα οχτώ ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (123.598,74 €).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

13ο

Έγκριση επιστροφής ποσού 352,00 € στην κ. Καντεράκη Αικατερίνη (ως εξουσιοδοτημένη των Δέδε Παναγιώτη & Λουπέλη Βενετία) & Ψήφιση πίστωση του ποσού των 352,00 € υπέρ Κ.Α. 00.8261.0003 οικ. έτους 2018 ‘’Επιστροφές ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων’’. 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

14ο

Έγκριση επιστροφής ποσού 352,00 € στην κ. Καντεράκη Αικατερίνη & Ψήφιση πίστωση του ποσού των 352,00 € υπέρ Κ.Α. 00.8261.0003 οικ. έτους 2018 ‘’Επιστροφές ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων’’. 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

15ο

Έγκριση συνδιοργάνωσης του Φεστιβάλ Γαλατσίου 2018 με τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

16ο

Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθ. 1054/12-01-2018 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Πέτρος Βάσιλας

Αντιδήμαρχος

 

 

 

17ο

Έγκριση διοργάνωσης κύκλου διαλέξεων – εκδήλωσης για το «Παιδικό Ιχνογράφημα» σε συνεργασία με ψυχολόγο, ψήφιση και διάθεση πίστωσης ενδεικτικού ποσού 1.743,04 € προϋπολογισμού του 2018 υπέρ του Κ.Α. 00.6442.0001.

κ. Πέτρος Βάσιλας

Αντιδήμαρχος

 

 

 

18ο

Έγκριση συνεργασίας Πολιτιστικού Συλλόγου Επτανησίων Γαλατσίου για την εθελοντική αιμοδοσία.

κ. Πέτρος Βάσιλας

Αντιδήμαρχος

 

 

 

19ο

Ορισμός μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Γαλατσίου.

κ. Πέτρος Βάσιλας

Αντιδήμαρχος

 

 

 

20ο

Συμμετοχή του Κοινωνικού Φαρμακείου στο δίκτυο Ανταλλαγής φαρμάκων Givmed.

κ. Πέτρος Βάσιλας

Αντιδήμαρχος

 

 

 

21ο

Άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης σε τμήμα του Ο.Τ. 111/τ.99.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

22ο

Παράταση χωρίς αναθεώρηση για το έργο: «Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων πεζοδρομίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών – Εργολαβία 2016».

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

23ο

Παράταση του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

24ο

Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας: «Δαπάνες Χρήσης Μηχανημάτων για Στατικούς Ελέγχους Δημοτικών Κτιρίων (χειριστής, καροτιέρα, αποτελέσματα δειγματοληψιών κλπ)».

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

25ο

Οριστικοποίηση της Εγκεκριμένης με την υπ’ αριθ. 90/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Συγκοινωνιακής Μελέτης και της Μελέτης Βιωσιμότητας της Δημοτικής Συγκοινωνίας με τον καθορισμό της Συχνότητας των Δρομολογίων αυτής (συγκοινωνιακής μελέτης).

κ. Κωνσταντίνος Μπάστας

Αντιδήμαρχος

 

 

 

26ο

Εισήγηση μεταφύτευσης δένδρων (πεύκων) από πεζοδρόμια (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 49/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.)».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

27ο

Εισήγηση μεταφύτευσης δυο (2) δένδρων (πεύκα) στην Λ. Γαλατσίου 88 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 50/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.)».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

28ο

Εισήγηση μεταφύτευσης δένδρου στη νησίδα Γαλατσίου (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 51/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.)».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

   

29ο

Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Καραολή Δημητρίου 55 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 52/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.)».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

   

30ο

Εισήγηση κοπής ξερού δένδρου στην οδό Μ. Μπότσαρη 2 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 53/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.)».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

   

31ο

Εισήγηση κοπής δένδρων στην οδό Βεϊκου 28 & Βεϊκου 38 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 54/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.)».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

32ο

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αθ. Διάκου αρ. 4 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 57/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

 

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

33ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Σπετσών έναντι αρ. 8 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 58/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

34ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίου στο πεζοδρόμιο στην οδό Φαύνου αρ. 57 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 59/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

 

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

35ο

Κατασκευή ράμπας επί του πεζοδρομίου στην οδό Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 13 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 60/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

 

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

36ο

Ανάκληση της αριθ. 22/29-01-2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

37ο

Ανάκληση της αριθ. 81/27-02-2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

38ο

Ανάκληση της αριθ. 161/24-04-2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

39ο

Διαγραφή ανείσπρακτων ΔΕΗ βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθ. 174 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12383/17-05-2018 έκθεση της Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

40ο

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών κλήση βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθ. 174 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9355/16-04-2018 αίτηση του ΤΣΟΥΧΑΝΤΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

41ο

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών κλήση βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθ. 174 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 11924/10-05-2018 αίτηση του ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

42ο

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών κλήση βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθ. 174 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 11213/02-05-2018 αίτηση του ΜΑΡΓΟΥΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

43ο

Διαγραφή πληρωμένης κλήσης σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. 2515/11-1185/17-04-2018 έγγραφο της ΥΠΟΔ/ΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ που αφορά την ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

44ο

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών τελών 0,5% βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθ. 174 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3917/12-02-2018 αίτηση του ΑΛΙΑΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

45ο

Διαγραφή χρηματικού ποσού σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 0798/2018 απόφαση του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

                                                                                                                 

                                                                                           

                                                                                  Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                                     

      

                                                                                

  ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr