ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

20-02-2017 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
Γαλάτσι, 20-02-2017
Αριθ. Πρωτ.: 6357
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 24η Φεβρουαρίου 2017,ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Διεξαγωγή ιερών πανηγύρεων Αγ. Ειρήνης, Αγ. Γλυκερίας και Προφήτη Ηλία (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 18/2017 Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
2ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 65/2017 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση Πίνακα για Έκτα-κτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
3ο
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
4ο
Έγκριση του Δήμου Γαλατσίου για τη συνέχιση της χρηματοδότησης του Έργου με τίτλο «Κοινωνικές Δομές στο Δήμο Γαλατσίου: Πολυδύναμο σχέδιο κοινωνικών δράσεων άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας», για την ανανέωση της παραχώρησης των χώρων που ανήκουν στο Δήμο για τη συνέχιση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών καθώς και για την επικαιροποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας.
κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
5ο
Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων της Επιτροπής Μίσθωσης, Εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών πραγμάτων του Δήμου.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
 
6ο
Αντικατάσταση Αναπληρωματικού Μέλους στη σύνθεση της Επιτροπής για τις λαϊκές αγορές που εδρεύουν στον Δήμο Γαλατσίου.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
 
7ο
Αντικατάσταση Τακτικού Μέλους της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την απομάκρυνση και μη τοποθέτηση νέων κεραιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
 
8ο
Αντικατάσταση Τακτικού Μέλους της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την ονοματοθεσία οδών και πλατειών.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
 
9ο
Αντικατάσταση Τακτικού Μέλους στη σύνθεση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
 
10ο
Έκδοση εγγυητικής επιστολής ΔΕΠΑ ποσού 1.396,00 €.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
11ο
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των διατακτικών μέσω των οποίων θα μοιραστούν τρόφιμα για την ενίσχυση των οικονομικά αδύνατων κατοίκων.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
12ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας τριών (3) αριθμομηχανών, διακοσίων εξήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (260,40 €) που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 10.7135.0015 οικονομικού έτους 2017.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
13ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας δέκα πέντε (15) τηλεφωνικών συσκευών ενδεικτικού προϋπολογισμού τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00 €) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7133.0001 οικονομικού έτους 2017.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
14ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας διαφόρων ανταλλακτικών (καπάκια, σωλήνες, τροχοί, βίδες)για τους κάδους μηχανικής αποκομιδής ενδεικτικού προϋπολογισμού έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτών (11.972,20 €) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6673.0001 οικονομικού έτους 2017.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
15ο
Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης – ημερίδας με θέμα τον Σχολικό Εκφοβισμό την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 302,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6442.0001 οικονομικού έτους 2017.
κ. Μαρία Δάσκα – Σώμου Αντιδήμαρχος
 
 
 
16ο
Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης – ομιλίας για την Ημέρα της Γυναίκας, ψήφιση και διάθεση πίστωσης ενδεικτικού ποσού 100,00 €.
κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
17ο
Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με θέμα: «ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ».
κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
18ο
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. υπ’ αρ. 321/2014 απόφασης του Δ.Σ. κατά το μέρος της αντικατάστασης Μέλους Επιτροπής Συντονισμού «Τοπικού Δικτύου Αλληλεγγύης.
κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
19ο
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. υπ’ αρ. 375/2016 απόφασης του Δ.Σ. κατά το μέρος της αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Γαλατσίου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, του οποίου είναι μέλος ο Δήμος μας».
κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
20ο
Εισήγηση κοπής δένδρων στην οδό Χριστιανουπόλεως 61 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 11/2017 Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
21ο
Εισήγηση κοπής δένδρων στην οδό Δελφών 4 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 12/2017 Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
22ο
Εισήγηση κοπής δένδρων στην οδό Ανδριτσαίνης 33 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 13/2017Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
23ο
Εισήγηση κοπής δένδρων στην οδό Δρυάδων 6 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 14/2017 Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
24ο
Εισήγηση κοπής δένδρων στην οδό Αλκυόνης 28 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 15/2017 Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
25ο
Εισήγηση κοπής δένδρων στην οδό Κύκνων 59 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 16/2017 Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
26ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. & Δ.Τ. – Δ.Φ. από ανείσπρακτα Δ.Ε.Η. του κ. ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
27ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από ανείσπρακτα ΔΕΗ βάσει του Ν. 4321/2015.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
28ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων βάσει του Ν. 4321/2015.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
29ο
Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 38697/21-12-2016 αίτηση της κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΕΥΑΝΘΙΑΣ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
                                                                                           Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                                        ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr