Πρόσκληση Δ.Σ. για την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017

25-09-2017 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
Γαλάτσι, 25.09.2017
Αριθ. Πρωτ. 32796
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 29η Σεπτεμβρίου 2017,ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Αποδοχή παραίτησης μελών ΔΕΠ και ορισμός νέων.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
 
2ο
Αντικατάσταση από τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Γαλατσίου.
κ. Μάνο Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
3ο
Αντικατάσταση από τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Γαλατσίου.
κ. Μάνο Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
4ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 470/2017 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα για έ-κτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
5ο
Μετατόπιση του περιπτέρου της κας Παλπακάκη Αρετής από τη Λ. Γαλατσίου 109 σε νέα θέση επί της Λ. Βεΐκου πλησίον πεζογέφυρας.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
6ο
Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης για τον εορτασμό της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου 2017 και διάθεση πίστωσης ποσού χιλίων εκατόν πενήντα ευρώ (1.150 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.0001 οικονομικού έτους 2017.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
7ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας και τοποθέτησης οργάνων Παιδικών Χαρών & Δαπέδων Ασφαλείας ενδεικτικού προϋπολογισμού τριακοσίων σαράντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (349.990 €) σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.0016 οικονομικού έτους 2017.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
8ο
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών για το Δήμο & τα επο-πτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
9ο
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας και τοποθέτησης οργάνων παιδικών χαρών & δαπέδων ασφαλείας.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
10ο
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών για δαπάνες ενδει-κτικού προϋπολογισμού έως είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) χωρίς Φ.Π.Α.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
11ο
Έγκριση αλλαγής ωραρίου των εργαζομένων του «Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Γαλατσίου».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
12ο
Έγκριση νέου ωραρίου των εργαζομένων του Παντοπωλείου & Συσσιτίου του Δήμου Γαλατσίου.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
13ο
Έγκριση διοργάνωσης συζήτησης και προβολής ταινίας σε συνεργασία με την ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ – οικοτροφείο ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
14ο
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 152/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον τρόπο παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή κλίμακας οδού Ρόδων».
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
15ο
Διαβίβαση της α) με αρ. πρωτ. 18391/23.05.2017 αίτησης και β) της με αρ. πρωτ. 21222/13.06.2017 αίτησης σχετικά με αναπηρική θέση στάθμευσης επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη(Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 50/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
16ο
Επανεξέταση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης έναντι υφιστάμενου χώρου στάθμευσης επί της οδού Σερρών αρ. 14 στο Γαλάτσι (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 70/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
17ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 11 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 71/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
18ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αγ. Αναργύρων αρ. 29 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 72/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
19ο
Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 12, με την με αρ. 228/2011 απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 73/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
20ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίου στο πεζοδρόμιο στην οδό Κουντουριώτου 54 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 74/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
21ο
Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της οδού Χρ. Λαδά 24 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 75/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
22ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίου στο πεζοδρόμιο στην οδό Πλατείας Κύπρου 9 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 76/2017 απόφαση ΕΠ.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
23ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίου στο πεζοδρόμιο στην οδό Δρίσκου 29 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 77/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
24ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Πλάτωνος 1-3 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 78/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
25ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Εσπερίδων 17 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 79/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
26ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Παπαφλέσσα 36 και Νυμφών (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 80/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
27ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Χαρ. Τρικούπη 15 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 81/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
28ο
Χορήγηση ή μη άδειας απαγόρευσης της στάθμευσης μπροστά στην είσοδο του ακινήτου στην οδό Αφαίας 46 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 82/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
29ο
Εισήγηση κοπής δένδρων στην οδό Κουντουριώτου 110 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 83/2017 Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
30ο
Εισήγηση κοπής επτά (7) ξερών δένδρων (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 84/2017 Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
31ο
Εισήγηση κοπής τεσσάρων (4) ξερών δένδρων (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 85/2017 Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
32ο
Εισήγηση κοπής δένδρου (λεύκας) στην οδό Αιγοσθενών 61 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 86/2017 Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
33ο
Εισήγηση κοπής δένδρου (νεραντζιά) στην οδό Ευβοίας 9 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 87/2017 Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
34ο
Διαγραφή ανείσπρακτων τελών ΔΕΗ σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 17016/15-05-2017 αίτηση του ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗ ΧΡΗ-ΣΤΟΥ που αφορά τον ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
35ο
Διαγραφή ανείσπρακτων ΔΕΗ βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 31081/12-09-2017 αίτηση της ΠΕΡΠΑΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑΣ που αφορά τον ΚΑΛΤΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
36ο
Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 30925/11-09-2017 αίτηση της ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
37ο
Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 31716/18-09-2017 αίτηση της ΚΑΜΖΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ που αφορά την ΚΑΜΖΕΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
38ο
Διαγραφή κλήσεων βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 31166/13-09-2017 αίτηση του ΜΑΛΟΛΑΡΙ ΡΙΓΚΕΡΣ που αφορά την ΜΑΛΑΚΟΥΤΗ ΝΙΝΑ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
39ο
Διαγραφή χρέωσης τέλους 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων και προστίμου λόγω μη καταβολής του. 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
40ο
Διαγραφή χρέωσης τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων και προστίμου λόγω μη καταβολής. 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
41ο
Διαγραφή χρέωσης τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων και προστίμου λόγω μη καταβολής. 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
42ο
Διαγραφή χρεώσεων Τ.Α.Π. οικοπέδου του κ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
43ο
Διαγραφή χρεώσεων Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενο ακινήτου της κ. ΤΟΥΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
44ο
Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
45ο
Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας KARENTA Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
46ο
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 31736/18-09-2017 αίτηση της ZAFIRO Ε-ΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
                                                                                         
                                                                                             Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                 
 
 
                                                                                             ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr