Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018

13-07-2018 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      Γαλάτσι, 13.07.2018

ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                       Αριθ. Πρωτ. 17075

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 18η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

     

1ο

Έκφραση γνώμης επί της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», οικ. έτους 2018.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

2ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας πόλεως (σάκοι απορριμμάτων), ενδεικτικού προϋπολογισμού τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (35.998,37 €) σε βάρος των Κ.Α. 20.6634.0001 (29.499,22 €) Κ.Α. 35.6634.0001 (6.499,15 €) οικονομικού έτους 2018.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

   

3ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Κουμουνδούρου αρ. 3 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 66/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

4ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Σολωμού αρ. 47 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 67/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

5ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 1 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 68/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

6ο

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου μέσα στο δημοτικό σχολείο της Λ. Γαλατσίου 86 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 72/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

                                                                                                              

                                                                                                          Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

                          ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr