ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

14-10-2016 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                     
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        
 ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                          
 Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
  Γαλάτσι, 14-10-2016
Αριθ. Πρωτ. 31430
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 19η Οκτωβρίου 2016,ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1o
4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2016.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
2o
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 548/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
3o
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 545/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2016».
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
4o
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 550/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τoν «Καθορισμό ύψους του ετήσιου τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου «Παλαι» για το έτος 2017.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
5o
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 549/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
6o
Αντικατάσταση εκπροσώπων του Δήμου Γαλατσίου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, του οποίου είναι μέλος ο Δήμος μας. 
κ. Αγγελική -Μαρία Ζήκου
 Αντιδήμαρχος
7o
Αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
8o
Παράταση διάρκειας εγγυητικής επιστολής.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
9o
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας ενός (1) τερματικού συστήματος προτεραιότητας στο Κ.Ε.Π (Τράλλεων), ύψους τριακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (334,80 €) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7133.0001 οικονομικού έτους 2016.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
10o
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας δύο (2) αριθμομηχανών, εκατό εξήντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά (167,4 €) που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 10.7135.0015 οικονομικού έτους 2016.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
11o
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας εντύπων – τριπλότυπα είσπραξης, δαπάνης εξακοσίων επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (607,6 €) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6615.0001 οικονομικού έτους 2016.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
12o
Λήψη απόφασης για την εκποίηση κινητών πραγμάτων (χρησιμοποιημένων – άδειων μελανοδοχείων εκτυπωτών – tοner, cartridges κτλ) που δεν έχουν καμία αξία βάσει του άρθρου 199 παρ. 1 του Ν. 3463/2006).
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
13o
Ανάκληση της υπ’αριθμ.349/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
14o
Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης για τον εορτασμό της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου 2016 και διάθεση πίστωσης ποσού χιλίων εκατόν πενήντα ευρώ (1.150 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.0001 οικονομικού έτους 2016.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
15o
Πώληση στην εταιρεία «ZENITHENTERPRICES (UK) LIMITED» (ΖΕΝΙΘ ΕΝΤΕΡΠΡΑΙΣΪΣ (ΓΙΟΥΚΕΪ ΛΙΜΙΤΕΝΤ)», η οποία εδρεύει στην Αγγλία και την Ουαλία στην διεύθυνση AUDIHOUSE, 260 FIELDFASTCOTEMIDDLESEX, HA4 9L,νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Τσιλογλανίδη Αμανάτιο, οικοπεδικής έκτασης 2,030 τ.μ. επί των οδών Μαραθώνος – Κερκύρας και Κουρτίου λόγω προσκύρωσης και σύμφωνα με την 19/94 πράξη αναλογισμού και αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
16o
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης εδαφικών εκτάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γαλατσίου.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
                 Δήμαρχος
17o
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. «ΠΥΚΝΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΕΤΟΥΣ 2015».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
 Δήμαρχος
18o
Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή δικτύου αξονικού φωτισμού».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
 Δήμαρχος
19o
Έγκριση διοργάνωσης επιμορφωτικού σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς με αντικείμενο τις «Βασικές Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και την ενσωμάτωσή τους στην εκπαίδευση».
κ. Μαρία Δάσκα -Σώμου
Αντιδήμαρχος
20o
Επιχορήγηση του Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΣ Γαλάτσι.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
21o
Επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου Κορωνίδα Γαλατσίου.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
22o
Χρηματοδότηση Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Γαλατσίου για συμμετοχή στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της ΑΔΕΔΥ.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
23o
Εισήγηση κοπής δένδρου στην πλατεία Ανδριτσαίνης (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 93/2016 απόφασης Ε.Ποι.Ζω.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
24o
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Νιόβης 11 Β & Ανδριτσαίνης (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 94/2016 απόφασης Ε.Ποι.Ζω.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
25o
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Αθηναίων 35 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 95/2016 απόφασης Ε.Ποι.Ζω.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
26o
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Αθηναίων & Κισσάμου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 96/2016 απόφασης Ε.Ποι.Ζω.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
27ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Στ. Μακρυγιάννη αρ. 12 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 87/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
28ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Στ. Μακρυγιάννη αρ. 14 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 88/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
29ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Λ. Κατσώνη αρ. 3 (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 89/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
30ο
Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Αλκυόνης αρ. 59 με την με αρ. 351/2007 απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 90/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
31ο
Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Αγ. Σπυρίδωνος αρ. 67 με την με αρ. 311/1996 απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 91/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
32ο
Τοποθέτηση εμποδίων για την διευκόλυνση των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων (Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 92/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
33ο
Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών από ανείσπρακτα ΔΕΗ του κ. Βερύκιου Κωνσταντίνου. 
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
34ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, του κ. Θεοδοσιάδη Βασιλείου επί της οδού Διογένους 2-4.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
35ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, του κ. Μπούρα Παναγιώτη επί της οδού Σκύρου 39-41.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
36ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, του κ. Μπούρα Παναγιώτη επί της οδού Χριστιανουπόλεως 122.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
37ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, της κας Τζωρτζοπούλου Μαρίνας επί της οδού Τράλλεων 108.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
38ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, του κ. Χαραλαμπόπουλου Μάριου – Σταύρου επί της οδού Δρυόπιδος 18.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
39ο
Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας LEASEPLANHELLAS ΑΕ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
                                                                                             
 ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr