Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018

06-07-2018 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
Γαλάτσι, 06.07.2018

 Αριθ. Πρωτ. 16548
 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 10η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

     

1ο

Ψήφιση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Γαλατσίου 2014 – 2019 Β΄φάση.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

2ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 330/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

   

3ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 344/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

   

4ο

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

5ο

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας ειδών καθαριότητας.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

6ο

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 423/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης προμήθειας πετρελαίου (κίνησης & θέρμανσης).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

7ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας τροφίμων για το Δήμο & τα εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου εξακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων έξι ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (1.628.306,54 €) για τα έτη 2018 & 2019.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

8ο

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

9ο

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

10ο

Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταστροφής πεπαλαιωμένου υλικού.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

11ο

Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 124/2018 περί «Έγκρισης της συμμετοχής του Δήμου, ως εταίρος σε σχήμα με leader την Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», για την υποβολή των προτάσεων α) M.E.N.S. (Mental European Network of Sports Events) & β) EVENTS (EUROPEAN VOLUNTEER EVENTS for THERAPY through SPORTS) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+: Sport και εξουσιοδότηση προς το Δήμαρχο για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων» ως προς το χρόνο διεξαγωγής.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

12ο

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Γαλατσίου ως Δικαιούχου στην Πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤΤ068 και ΑΠ: 619/27-02-2018 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Πρόσκληση με ΑΠ: 1600/30-05-2018 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας  ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες”».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

13ο

Παραλαβή του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ στο Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

14ο

Έγκριση Διαδικασίας Συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation (GDPR).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

15ο

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης ενημέρωσης του κοινού – εγκαινίων της Δομής Κέντρου Κοινότητας, ψήφιση και διάθεση   πίστωσης ενδεικτικού ποσού 223,60 € προϋπολογισμού του 2018  υπέρ του ΚΑ 15.6495.0008, (έξοδα λειτουργικών δαπανών δομής Κέντρου Κοινότητας).

κ. Πέτρος Βάσιλας

Αντιδήμαρχος

 

 

 

16ο

Κλείσιμο παιδικής χαράς για εκτέλεση εργασιών μόνωσης.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

17ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Τελικού – Τακτοποιητικού για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2016 ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ».

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

18ο

Έγκριση μελέτης, έγκριση τευχών δημοπράτησης (πλην Διακήρυξης), έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων & προστατευτικών κιγκλιδωμάτων – Εργολαβία 2018» – Κ.Α. 30.7323.0001, Αρ. Μελ. 11/2018, προϋπολογισμού 400.000,00 €.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

19ο

Λήψη απόφασης έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, την διενέργεια και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: Επισκευή αύλειων χώρων και διαγραμμίσεις διαβάσεων πέριξ των σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου, προϋπολογισμός 420.000,00 € (ΑΔΑ: 6ΞΜ8465ΧΘ7-9ΙΔ) – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

20ο

Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της εργασίας: «Δαπάνες Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων» αρ. μελέτης 16/2018.

Κ. Κων/νος Μπάστας

Αντιδήμαρχος

 

 

 

21ο

Διαγραφή βεβαιωμένης κλήσης λόγω ακύρωσης του ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

22ο

Διαγραφή βεβαιωμένης κλήσης λόγω ακύρωσης του ΤΣΑΦΑΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

23ο

Διαγραφή βεβαιωμένης κλήσης λόγω ακύρωσης του ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΕΤΡΟΥ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

24ο

Διαγραφή χρηματικού ποσού σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 0798/2018 απόφαση του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

                                                                                                              

                                                                                                          Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                                                                                                                                     ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr