ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

09-09-2016 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
          
                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                     
Γαλάτσι, 09-09-2016

Αριθ. Πρωτ.: 27283
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 13η Σεπτεμβρίου 2016,ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2016.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
2ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 469/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Καθορισμό του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2017».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
 
3ο
 
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 468/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Καθορισμό του συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2017.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
4ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 470/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Καθορισμό συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2017.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
5ο
Έκφραση γνώμης επί του Απολογισμού οικ. έτους 2015, του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».
κ. Κων/να
Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη
Πρόεδρος Δ.Σ.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου
 
 
 
 
6ο
Έκφραση γνώμης επί του Απολογισμού οικ. έτους 2015, του Ν.Π. του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου».
κ. Ιωάννης Βερούλης
Πρόεδρος
Πολιτιστικός & Αθλητικός
Οργανισμός
Δήμου Γαλατσίου
Βασίλης Παπαδιονυσίου
 
 
 
 
7ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 466/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση κατάρτισης πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
8ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 467/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση κατάρτισης πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
 9ο
Αποδοχή παραίτησης της Αντιπροέδρου του «Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» – Αντικατάσταση & εκλογή νέου Αντιπροέδρου.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
10ο
Αποδοχή παραίτησης του κ. Ιωάννη Οικονόμου (Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών) από μέλος των Επιτροπών βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών (παραλαβής) για τα πάσης φύσεως οχήματα – μηχανήματα του Δήμου του ΠΔ 28/80 & Παραλαβής Έργων έως του ποσού των 5.869,41 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
11ο
Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 238/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότηση της επιτροπής εκτίμησης για την εκποίηση κινητών πραγμάτων (σιδερένιοι κάδοι, πλαστικοί κάδοι και λοιπό πλαστικό υλικό) που δεν έχουν καμία αξία βάσει του άρθρου 199 παρ. 1 Ν. 3463/2006).
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
12ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας πόλεως (Σάκοι απορριμμάτων) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, δαπάνης είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (28.000,00 €) σε βάρος των Κ.Α. 20.6634.0001 (20.000,00 €) και Κ.Α. 35.6634.0001 (8.000,00 €) οικονομικού έτους 2016.
    κ. Ιωάννης Οικονόμου
            Αντιδήμαρχος
 
 
 
13ο
Έγκριση αναγκαιότητας της προμήθειας ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου και ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής αυτών.
      κ. Ιωάννης Οικονόμου
   Αντιδήμαρχος
 
 
 
  14ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας μίας (1) φωτογραφικής μηχανής και λοιπού φωτογραφικού εξοπλισμού (κάρτα μνήμης & τρίποδο) ενδεικτικού προϋπολογισμού εξακοσίων είκοσι ευρώ (620,00 €), που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7135.0015.
      κ. Ιωάννης Οικονόμου
   Αντιδήμαρχος
 
 
 
15ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας ελαστικών αυτοκινήτων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και λοιπών μεταφορικών οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, δαπάνης πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (59.992,44 €) σε βάρος των Κ.Α. 20.6671.0001 και Κ.Α. 10.6671.0002 οικονομικού έτους 2016.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
16ο
Παράταση προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Ανακατασκευή πλατείας Κύπρου» αριθμός μελέτης 7/2010.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
17ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: «Ανακατασκευή πλατείας Κύπρου» αριθμός μελέτης 7/2010.
 
 
 
 κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
 18ο
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. Τελικού Τακτοποιητικού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
19ο
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων» – Εργολαβία 2014.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
20ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος, της κ. Νίκα Ελένης, επί της οδού Σολωμού 29 και Σαρωνικού 6.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
21ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος, της κ. Λεβογιάννη – Μπαράκου Μαρίας, επί της οδού Χ. Τρικούπη 30.
 
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
22ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος, του κ. Τσόλη Χαρίση, επί της οδού Ανταίου 12.
 
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
23ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος, της κ. Λιθοξοπούλου Κωνσταντίας, επί των οδού Αγ. Γλυκερίας 46.
 
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
24ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος, της κ. Μαρή – Φιλιού Σοφίας, επί της οδού Ήρας και Δήλου 18.
 
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
25ο
Διαγραφή κλήσης της κ. Μπούρα Κωνσταντίνας.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
                                                                                      
                                                                                              Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                                             ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 
 
  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr