Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017

10-03-2017 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
Γαλάτσι, 10.03.2017
Αριθ. Πρωτ. 8781
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 14η Μαρτίου 2017,ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2017.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
2ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 97/2017 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την 3η Αναμόρφωση (Υποχρεωτική) Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2017.
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
3ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 31/2017 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτος 2016».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
4ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 99/2017 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
5ο
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2017.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
6ο
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ.4 Ν. 3852/2010 και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
7ο
Καθορισμός αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
8ο
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 4 Ν. 3852/2010 και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
9ο
Καθορισμός αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
10ο
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου αυτής.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
11ο
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου αυτής.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
12ο
Αντικατάσταση Εκπροσώπου του Δήμου Γαλατσίου για την Π.Ε.Δ.Α.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
 
13ο
Ορισμός μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2017.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
 
14ο
Ορισμός Προέδρου και αναπληρωτή αυτού για το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2017.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
15ο
Έγκριση διενέργειας αγώνα δρόμου στο πλαίσιο του 4ου ATTIKA RUN & FUN Grand Prix.
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
16ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας ποικίλων εντύπων και φακέλων ενδεικτικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων εννιακοσίων εννενήντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (6.993,60 €) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6615.0001 οικονομικού έτους 2017.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
17ο
Έγκριση διοργάνωσης προγράμματος εθελοντικής αιμοδοσίας και δράσεων προσέλκυσηςεθελοντών αιμοδοσίας, ψήφιση πίστωσης ποσού (1.500,00 €) χιλίων πεντακοσίων ευρώ για το έτος 2017.
κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
18ο
Έγκριση μελέτης, διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Εργολαβία 2017».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
19ο
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τελικού – τακτοποιητικού) του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Εργολαβία 2014» αριθμός μελέτης 17/2014.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
20ο
Σύσταση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή κλίμακας οδού Ρόδων».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
21ο
Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 6145/17-02-2017 αίτηση του κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
22ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από ανείσπρακτα ΔΕΗ βάσει του Ν. 4321/2015.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
23ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από ανείσπρακτα ΔΕΗ ΠΟΕ βάσει του Ν. 4152/2013.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
24ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από κλήση έτους 2005 βάσει του Ν. 4152/2013.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
25ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από σύνδεση αγωγού βάσει του Ν. 4152/2013.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
26ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από τέλος 0,50% βάσει του Ν. 4152/2013.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
27ο
Διαγραφή πληρωμένου τέλους του κ. ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
28ο
Διαγραφή χρέωσης Δημοτικών Τελών & Τ.Α.Π., του κ. ΒΕΪΟ-ΓΛΑΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
29ο
Διαγραφή χρέωσης Δημοτικών Τελών & Τ.Α.Π., του κ. ΜΠΑ-ΚΛΑΒΑ ΙΩΑΝΝΗ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
30ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. ΜΑΓΚΑΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
31ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. ΑΦΟΙ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
32ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. ΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
33ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. ΦΑΚΙΤΣΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑΣ από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
34ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗΣ από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
35ο
Ακύρωση της υπ’ αριθ. 25261/21-05-2013 παράβασης Κ.Ο.Κ. της κας Ζαβρίδου Χριστίνας.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
                                                                                           
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                                     
  ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr