Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016

11-11-2016 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Γαλάτσι,11-11-2016
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                       Αριθ. Πρωτ.: 34426
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 – 430 – 383
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 15η Νοεμβρίου 2016,ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος, οικ. έτους 2017.
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
2ο
Έκφραση γνώμης επί του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου, οικ. έτους 2017.
κ. Ιωάννης Βερούλης
Πρόεδρος
Πολιτιστικός & Αθλητικός
Οργανισμός
Δήμου Γαλατσίου
Βασίλης Παπαδιονυσίου
 
 
 
3ο
Έκφραση γνώμης επί του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, οικ. έτους 2017.
κ. Κων/να
Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη
Πρόεδρος Δ.Σ.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου
 
 
 
 
4ο
Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της ΔΑΓΑΜΕ, οικ. έτους 2017.
κ. Ευάγγελος Μπουγιούκας
Πρόεδρος ΔΑΓΑΜΕ
 
 
 
5ο
Αλλαγή παρόχου σταθερής τηλεφωνίας για τις ανάγκες του Δήμου. 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
6ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 579/2016 εισήγησης – απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
7ο
Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/2006).
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
8ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας εργαλείων και μικρών μηχανημάτων τεχνικών έργων, ποσού πέντε χιλιάδων (5.000 €), που θα βαρύνει τους Κ.Α. 20.7131.0002 (2.000 €) & 30.7131.0002 (3.000 €) του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
9ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας τροφίμων μέσω διατακτικών οι οποίες θα μοιραστούν για την ενίσχυση των οικονομικά αδύνατων κατοίκων, δαπάνης διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (249.422,14 €) που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
10ο
Έγκριση εκδήλωσης πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού.
κ. Αγγελική -Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
11ο
Έγκριση σύνταξης μελέτης «Σύνταξη τοπογραφικών μελετών έτους 2016».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
12ο
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης προσωρινής κατασκευής σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο επί της Λ. Βεϊκου αρ. 14.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                                
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                       Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                                                
                                               ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

                                            

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Γαλάτσι, 11-11-2016

ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                       Αριθ. Πρωτ.: 34427

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055417 – 430 – 383

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 15η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Διαβίβαση των υπ΄ αριθ. 606/2016, 594/2016, 595/2016 & 596/2016 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για το σχέδιο του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Οικ. έτους 2017, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου και των Ν.Π. α) Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου και β) Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

                                                                                                

                                                                                                                                                                            

                                                                                                  

                                            Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

                                                                                                  ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ 

 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr