ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2016

12-05-2016 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Γαλάτσι, 12-05-2016
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
Αριθ. Πρωτ.: 15133
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 17η Μαΐου 2016,ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00,για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 142/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Προέλεγχο Απολογισμού Οικ. Έτους 2015».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
 
 
                                                                                               
  Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Γαλάτσι, 12-05-2016
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
Αριθ. Πρωτ.: 15134
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 17η Μαΐου 2016,ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Έκφραση γνώμης απολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» για το έτος 2015.
κ. Κων/να
Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη
Πρόεδρος Δ.Σ.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου
 
 
 
 
2ο
Έγκριση πρόσληψης δέκα (10) εργατών Γενικών καθηκόντων για κάλυψη εποχικών δράσεων Πυρασφάλειας του Δήμου μας κατά τους θερινούς μήνες έτους 2016 (άρθρο 205 Νόμου 3584/2007).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
3ο
Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου, ως εταίρος σε σχήμα με leader την Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ», για την υποβολή των προτάσεων α) M.E.N.S (Mental European Network of Sports Events) και β) EVENTS (EUROPEAN VOLUNTEER EVENTS for THERAPY through SPORTS) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+: Sport και εξουσιοδότηση προς το Δήμαρχο για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
4ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 203/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση κατάρτισης πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
5ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 209/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση κατάρτισης πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
6ο
Τροποποίηση της 13/2016 παρ. 2 απόφασης Δ.Σ (Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών – υπηρεσιών μέχρι του ποσού 2.934,70 €).
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
    Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
 
 
7ο
Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης απονομής επαίνων στους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Γαλατσίου και διάθεση και ψήφιση πίστωσης στον Κ.Α. 00.6442.0001 οικονομικού έτους 2016 (Έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων) ποσού έως χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) και τρόπο εκτέλεσης των προμηθειών που θα προκύψουν.
κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα
Αντιδήμαρχος
 
 
 
8ο
Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης απονομής των «ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ» στους μαθητές των Σχολείων της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου και διάθεση και ψήφιση πίστωσης στον Κ.Α. 00.6442.0001 οικονομικού έτους 2016 (Έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων) ποσού έως χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) και τρόπο εκτέλεσης των προμηθειών που θα προκύψουν.
κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα
Αντιδήμαρχος
 
 
 
9ο
Έγκριση αναγκαιότητας και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας των επαίνων που θα απονεμηθούν στους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Γαλατσίου κατά την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο και διάθεση και ψήφιση πίστωσης στον Κ.Α. 00.6433.0001 οικονομικού έτους 2016 (Έξοδα για τιμητικές διακρίσεις) ποσού έως πεντακοσίων ευρώ (500,00 €).
κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα
Αντιδήμαρχος
 
 
 
10ο
Έγκριση αναγκαιότητας και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας των ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ που θα απονεμηθούν στους μαθητές των Σχολείων της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου κατά την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο και διάθεση και ψήφιση πίστωσης στον Κ.Α. 00.6433.0001 οικονομικού έτους 2016 (Έξοδα για τιμητικές διακρίσεις) ποσού έως πεντακοσίων ευρώ (500,00 €).
κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα
Αντιδήμαρχος
 
 
 
11ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας έξι (6) τηλεφωνικών συσκευών.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
12ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας μίας (1) κουρτίνας – σκίαστρου.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
13ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας εργαλείων πρασίνου.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
14ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας ειδών χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας για το ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης κοινωνικά ευπαθών ομάδων.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
15ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας πόλεως (σκούπες – βούρτσες) ποσού 5.000,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6634.0003 οικονομικού έτους 2016.
Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
16ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινο-χρήστων Χώρων – Αρ. Μελέτης 23/2013.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
17ο
Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης στην είσοδο νομίμως υφιστάμενου γκαράζ επί της οδού Φιγαλείας αρ. 17 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 43/2016 απόφασης Ε.Ποι.Ζω).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
18ο
Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης επί της εισόδου του Νηπιαγωγείου στην οδό Μιαούλη αρ. 1 – 3 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 44/2016 απόφασης Ε.Ποι.Ζω).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
19ο
Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Σουλίου αρ. 15 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 45/2016 απόφασης Ε.Ποι.Ζω.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
20ο
Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του κτιρίου επί της οδού Μουρούζη αρ. 2 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 46/2016 απόφασης Ε.Ποι.Ζω.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
21ο
Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του κτιρίου επί της οδού Φαρρών στη συμβολή με Λ. Βεϊκου αρ. 66 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 47/2016 απόφασης Ε.Ποι.Ζω.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
22ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αρτέμιδος αρ. 25 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 48/2016 απόφασης Ε.Ποι.Ζω.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
23ο
Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του κτιρίου επί της οδού Κενταύρου αρ. 14 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 52/2016 απόφασης Ε.Ποι.Ζω.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
24ο
Εισήγηση κοπής δένδρων στη συμβολή των οδών Προφήτου Ηλία 18 και Πηγής 13 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 49/2016 απόφασης Ε.Ποι.Ζω.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
25ο
Εισήγηση κοπής δένδρων επί της οδού Λ. Βεϊκου 109 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 50/2016 απόφασης Ε.Ποι.Ζω.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
26ο
Εισήγηση κοπής δένδρων επί της οδού Κιλκίς 8 (Διαβίβασης της υπ΄ αριθμ. 51/2016 απόφασης Ε.Ποι.Ζω.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
27ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από Μισθώματα Περιπτέρου μηνός Ιουλίου 2015 έως Απρίλιος έτους 2016 (ΣΙΤΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
28ο
Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 164/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
29ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. ΚΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, από βεβαιωτι-κούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
30ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. ΠΑΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
31ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ – ΟΛΓΑΣ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
32ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. ΛΑΣΚΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
33ο
Διαγραφή χρέωσης της ΠΡΟΠΟΡΕΙΑ ΕΠΕ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
34ο
Διαγραφή της χρέωσης της υπ΄ αριθμ. 26990/11-04-2012 Έκθεσης Παράβασης του κ. Αποστολίδη Εμμανουήλ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
35ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος, της κ. Θεοδωράτου Μαρίας, επί της οδού Δωριέων 12.
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
36ο
Διαγραφή κλήσης της κ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
37ο
Διαγραφή κλήσης του κ. ΒΕΪΟΓΛΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
38ο
Μείωση οφειλής από κλήση της κ. ΝΙΦΟΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
                                                                                        
 
                                                                                 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                                  ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr