Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016

16-12-2016 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                     
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                     
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 – 430 – 383  
Γαλάτσι, 16-12-2016
Αριθ. Πρωτ. 38191
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 20η Δεκεμβρίου 2016,ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Έγκριση απολογισμού του Νομικού Προσώπου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου έτους 2014 (από 1/1/2014 έως 31/12/2014).
κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα
Πρόεδρος ΔΕΠ
 
 
 
2o
Έγκριση απολογισμού του Νομικού Προσώπου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου έτους 2015 (από 1/1/2015 έως 31/12/2015).
κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα
Πρόεδρος ΔΕΠ
 
 
 
3o
Έγκριση απολογισμού του Νομικού Προσώπου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου έτους 2014 (από 1/1/2014 έως 31/12/2014).
κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα
Πρόεδρος ΔΕΠ
 
 
 
4o
Έγκριση απολογισμού του Νομικού Προσώπου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου έτους 2015 (από 1/1/2015 έως 31/12/2015).
κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα
Πρόεδρος ΔΕΠ
 
 
 
5o
Έκφραση γνώμης επί του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης».
κ. Κων/να
Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη
Πρόεδρος Δ.Σ.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου
 
 
 
 
6o
Ετήσια τακτική επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», οικονομικού έτους 2017.
 
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
7o
Ετήσια τακτική επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός – Βασίλης Παπαδιονυσίου», οικονομικού έτους 2017.
 
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
8o
Αύξηση ωρών εργασίας της Αρβανιτάκη Μαριάνθης υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 8 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α’). 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
9o
Παράταση χρόνου παράδοσης προμήθειας Δενδρυλλίων & Θάμνων βάσει της Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
10o
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
11o
Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης «εκπαίδευσης και κατάρτισης γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες» και προδέσμευση ποσού 330,00 € από τον προϋπολογισμό του 2017.
κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
12o
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Τερψιθέας 18 & Αετοφωλιάς 43 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 114/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
13o
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Αγ. Γλυκερίας 12 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 115/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
14o
Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Νάξου 14 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 116/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
15o
Εισήγηση κοπής δένδρου στον περιφερειακό της Πρωτοπαπαδάκη (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 117/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
16o
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από ΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011 βάσει του Ν. 4152/2013 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 36549/5-12-2016 αίτηση του κ. ΜΑΒΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
17o
Διαγραφή προσαυξήσεων βάσει του Ν. 4152/2013 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 36939/7-12-2016 αίτηση του κ. ΠΑΤΡΩΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ.  
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
18o
Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 4152/2013 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 37234/9-12-2016 αίτηση του ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
19o
Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 4152/2013 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 37266/12-12-2016 αίτηση της ΧΟΥΣΑΚΟΥ ΑΝΝΑ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
20o
Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 4152/2013 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 37897/14-12-2016 αίτηση της ΛΙΑΚΩΝΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ για τον ΣΙΟΥΤΗ ΜΙΧΑΗΛ.  
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
21o
Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 4152/2013 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 37272/12-12-2016 αίτηση του ΜΕΣΣΑΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ αφορά τον ΜΕΤΣΟΒΙΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟ.  
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
22o
Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 4152/2013 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 37117/8-12-2016 αίτηση του ΒΙΤΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
23o
Διαγραφή χρέωσης του κ. ΚΟΚΛΑ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                                
                                                                                                                                                                            
                                                                                                   Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
    
 
        ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr