Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018

16-03-2018 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
           
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
Γαλάτσι, 16.03.2018 
Αριθ. Πρωτ. 6921
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 20η Μαρτίου 2018,ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00,για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2014.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
                                                                                         
                                                                                             
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                                         
 
 
                                                                                
  ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
           
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
Γαλάτσι, 16.03.2018
Αριθ. Πρωτ. 6922
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 20η Μαρτίου 2018,ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1o
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 119/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογι-σμού οικ. έτους 2018.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
2o
Έκφραση γνώμης επί του απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έ-τους 2017 του Ν.Π. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου».
κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά
Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.
Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου
 
 
 
3o
Έκφραση γνώμης επί του απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έ-τους 2017 του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλ-ληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου
 
 
 
 
4o
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 85/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
5o
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 93/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
6o
Διαβίβαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2017.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
7o
Ορισμός μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2018.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
 
8o
Κατανομή 1ης Δόσης έτους 2018 συνολικού ποσού 102.935,36 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου.
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
9o
Έγκριση αναγκαιότητας ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
10o
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας και τοποθέτησης οργάνων Παιδικών Χαρών, Παιδικών Οργάνων Γυμναστικής και Δαπέδων Ασφαλείας, ενδεικτικού προϋπολογισμού πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
11o
Λήψη απόφασης έγκρισης εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 και ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων – μελών της επιτροπής εκτίμησης των εκποιούμενων οχημάτων.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
12o
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
13o
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6731.0002 οικ. έτους 2018 για «Έκτακτη Επιχορήγηση ποσού στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή για λειτουργικές ανάγκες και πληρωμές οφειλών ΔΕΚΟ».
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
14o
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6731.0003 οικ. έτους 2018 για «Έκτακτη Επιχορήγηση ποσού στην Β/θμια Σχολική Επιτροπή για λειτουργικές ανάγκες και πληρωμές οφειλών ΔΕΚΟ».
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
15o
Έγκριση τροποποίησης της Απόφασης υπ’ αρ. 219/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση Εσωτερικού Κανονι-σμού λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας» του Δήμου Γαλατσί-ου.
κ. Πέτρος Βάσιλας
Αντιδήμαρχος
 
 
 
16o
Ετήσια Υποστήριξη για το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας).
κ. Πέτρος Βάσιλας
Αντιδήμαρχος
 
 
 
17o
Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 1054/12-01-2018 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών.
κ. Πέτρος Βάσιλας
Αντιδήμαρχος
 
 
 
18o
Α. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Επι-σκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και Β. Περί αποδοχής της χρηματοδότησης στο Πρό-γραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Επισκευή αύλειων χώρων και διαγραμμίσεις διαβάσεων πέριξ των σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου».
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
19o
Α. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» και Β. Περί αποδοχής της χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση Οργάνων και Δαπέδων Ασφαλείας Παιδικών Χαρών του Δήμου Γαλατσίου».
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
20o
Έγκριση ή μη της Συγκοινωνιακής Μελέτης Δημοτικής Συγκοινωνίας και της Μελέτης Βιωσιμότητας.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
21o
Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή πλατείας Κύπρου» Αριθμός Μελέτης 7/2010.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
22o
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥ-ΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» αριθμός μελέτης 24/2010.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
23o
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 21/29-01-2018 απόφασης Δ.Σ. που αφορά διαγραφή μισθωμάτων περιπτέρου του ΣΙΤΑΡΑ ΜΑΡΙΟΥ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
24o
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 22/29-01-2018 απόφασης Δ.Σ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
25o
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 81/27-02-2018 απόφασης Δ.Σ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
26o
Διαγραφή πληρωμένης κλήσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4049/07-03-2018 αίτηση του κ. ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
27o
Διαγραφή πληρωμένης κλήσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3449/13-02-2018 αίτηση του κ. ΔΕΡΒΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
28o
Διαγραφή πληρωμένης κλήσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4173/14-02-2018 αίτηση του κ. ΒΑΖΟΥΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
29o
Διαγραφή πληρωμένης κλήσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5237/27-02-2018 αίτηση του κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
30o
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών τελών 0,5% βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την αίτηση του κ. ΑΛΙΑΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
31o
Έγκριση επιστροφής χρηματικού ποσού 26,51 € στον κ. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ιωάννη, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων από το Δήμο Γαλατσίου και ψήφιση πίστωσης χρηματικού ποσού 26,51 € υπέρ Κ.Α. 00.8261.0003.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
32o
Διαγραφή χρέωσης παράβασης της κ. ΓΚΟΥΒΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
33o
Διαγραφή χρέωσης παράβασης της κ. ΓΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
34o
Διαγραφή χρέωσης παράβασης της εταιρείας AVANCE ΠΡΟΠΟΡΕΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
35o
Διαγραφή προστίμου λόγω μη υποβολής δήλωσης μη ηλεκτρο-δοτούμενου κτίσματος των κ.κ. ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΕΛΕΝΗ και ΚΟΥ-ΛΟΥΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                             Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                               
        
                                                                                  ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr