Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τρίτη 21 Ιουλίου 2015

18-07-2015 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Γαλάτσι, 17- 07-2015
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
 Αριθ. Πρωτ.: 24153
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 21η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 416/2015 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «4η Αναμόρφωση εσόδων – εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
2ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 418/2015 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά, την έκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2015.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
3ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 420/2015 εισήγησης – απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα για έ-κτακτη οικονομική ενίσχυση  κατοίκων του Δήμου μας».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
4ο
Έκφραση γνώμης επί της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογι-σμού εσόδων – εξόδων του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου», οικ. έτους 2015.
κ. Ιωάννης Βερούλης
Πρόεδρος
Πολιτιστικός & Αθλητικός
Οργανισμός
Δήμου Γαλατσίου
Βασίλης Παπαδιονυσίου
 
 
 
 
5ο
Έκφραση γνώμης επί της Β΄ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων & του σχεδίου δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, οικ. έτους 2015».
κ. Κων/να
Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη
Πρόεδρος Δ.Σ.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου
 
 
 
 
6ο
Άσκηση αρμοδιότητας της τέως Δημοτικής Αστυνομίας από υπαλλήλους του Δήμου.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
7ο
Τροποποίηση της υπ’ αριθ 359/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κανονισμός Λειτουργίας Περιπτέρων.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
8ο
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (Λ. ΒΕΪΚΟΥ 101).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
9ο
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ 38).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
 10ο                          
Έγκριση Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δήμους.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
11ο
Έγκριση αναγκαιότητας & τρόπος εκτέλεσης της «Προμήθειας Στεγάστρων – Κιόσκια χώρων αναψυχής.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
12ο
Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας υαλοπινάκων.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
13ο
Έγκριση καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ιδιοκτήτες ακινήτων εντός του Δήμου Γαλατσίου σχετικά με ζητήματα κτηματολογίου.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
14ο
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», αρ. μελ. 24/2010.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
15ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για την εργασία «Συ-ντήρηση πρασίνου – Εργολαβία 2014», αρ. μελ. 2/2014.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
16ο
 
Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής – έτος 2015» αρ. μελ. 10/2015.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
17ο
Λήψη απόφασης έγκρισης εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 & ορισμός επιτροπής εκτίμησης των εκποιούμενων οχημάτων.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
18ο
Λήψη απόφασης έγκρισης εκποίησης μεταλλικών κάδων απορριμμάτων & ορισμός επιτροπής εκτίμησης της εκποιούμενης αξίας.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
19ο
Ορισμός νέων μελών για το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών.
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
20ο
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. απόφασης 186/2015 περί της έγκρισης για διενέργεια προγράμματος η εικόνα του Σώματος & Διατροφικές Διαταραχές.
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
21ο
Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας με θέμα το «Ασφαλές Διαδίκτυο», ψήφιση πίστωσης ποσού 150 € και καθορισμός τρόπου ανάδειξης προμηθειών και υπηρεσιών.
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
22ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ήρας αρ. 29 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 37/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος
 
 
 
23ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Μαραθώνος αρ. 5 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 38/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος
 
 
 
24ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αγ. Σπυρίδωνος αρ. 22 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 36/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος
 
 
 
25ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Νιόβης αρ. 16 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 34/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος
 
 
 
26ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Εκάτης αρ. 7 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 35/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος
 
 
 
27ο
Αφαίρεση μεταλλικών κολωνακίων επί του πεζοδρομίου έ-μπροσθεν του καταστήματος, επί της οδού Νάξου αρ. 5 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 100/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος      
 
 
 
28ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης πλαστικών κώνων στο ρείθρο του πεζοδρομίου επί της οδού Ρόδων αρ. 6  (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 41/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος      
 
 
 
29ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Διογένους αρ. 14 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 40/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος      
 
 
 
30ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Αρτέμιδος αρ. 5Α  (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 39/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος      
 
 
 
31ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης πλαστικών κώνων στο ρείθρο του πεζοδρομίου επί της οδού Αθηναίων αρ. 27 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 42/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος      
 
 
 
 
32ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Ηπείρου αρ. 20 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 48/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος      
 
 
 
33ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Ναυαρίνου αρ. 10 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 49/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος      
 
 
 
34ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εικονοστασίου επί της νησίδας της Λ. Βεϊκου (πλησίον του Άλσους Βεΐκου) 100μ, πριν την οδό Αναγεννήσεως στο ρεύμα προς Αθήνα (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 50/2015 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αντιδήμαρχος      
 
 
 
35ο
Διαγραφή χρηματικού ποσού 13.630,67 € από τον υπ΄ αριθμ. 17(21-05-2015) χρηματικό κατάλογο (13) δεκατριών οφειλετών βάσει της υπ΄ αριθμ. 295/2012 καταλογιστικής πράξης του Β΄ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της 3735/2014 απόφασης του τμήματος VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
36ο
Διαγραφή χρηματικού ποσού 5.828,06 € από τον υπ΄ αριθμ. 22(26-05-2015) χρηματικό κατάλογο (12) δώδεκα οφειλετών βάσει της υπ΄ αριθμ. 185/2012 καταλογιστικής πράξης του Β΄ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της υπ΄ αριθμ. 2265/2014 απόφασης του τμήματος VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
37ο
Διαγραφή οφειλής για σύνδεση αγωγού του ακινήτου επί της οδού Καραολή Δημητρίου 37.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος      

 

 
 
38ο
Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλής της κ. Λιά-σκου Αικατερίνης.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
 
                                                                                                Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 
              ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr