Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τρίτη 24 Απριλίου 2018

20-04-2018 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                              
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
Γαλάτσι, 20.04.2018 
Αριθ. Πρωτ. 10411
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 24η Απριλίου 2018,ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1ο
Έκφραση γνώμης επί της 2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικ. έτους 2018.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου
2ο
Εκλογή ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σε αντικατάσταση ανεξαρτητοποιημένου μέλους αυτής.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.
3ο
Αντικατάσταση Τακτικού Μέλους του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου».
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.
4ο
Αντικατάσταση Τακτικού Μέλους της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την απομάκρυνση και μη τοποθέτηση νέων κεραιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.
5ο
Αντικατάσταση Τακτικού Μέλους της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την ονοματοθεσία οδών και πλατειών.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.
6ο
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 359/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
7ο
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
8ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 122/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
9ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 142/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
10ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 175/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
11ο
Έγκριση διοργάνωσης προγράμματος Εθελοντικής Αιμοδοσίας και Δράσεων Προσέλκυσης Εθελοντών Αιμοδοσίας, ψήφιση πίστωσης ποσού (3.000,00 €) τριών χιλιάδων ευρώ για το έτος 2018.
κ. Πέτρος Βάσιλας
Αντιδήμαρχος
 
 
 
12ο
Έγκριση συνεργασίας συλλόγου Θεσσαλών Γαλατσίου “Η ΑΡΓΩ” για την εθελοντική αιμοδοσία.
κ. Πέτρος Βάσιλας
Αντιδήμαρχος
 
 
 
13ο
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
14ο
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
15ο
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας και τοποθέτησης παιδικών χαρών και δαπέδων ασφαλείας.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
16ο
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης έκτακτων εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου, που διενεργούνται βάσει της Υπουργικής Απόφασης 3373/390/20.03.1975.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
17ο
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσίας τακτικής συντήρησης αυτοκινήτων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, των λοιπών μεταφορικών οχημάτων, δικύκλων και τρικύκλων του Δήμου και προμήθειας ανταλλακτικών.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
18ο
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παροχής υπηρεσίας συντήρησης πρασίνου.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
19ο
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσίας προγράμματος φιλοξενίας παιδιών σε κατασκηνώσεις.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
20ο
Έγκριση διενέργειας τουρνουά μπάσκετ 3on3 με τίτλο και διάθεση πίστωσης ποσού οχτώ χιλιάδων εξήντα ευρώ (8.060 €) σε βάρος του Κ.Α. του Κ.Α. 10.6472.0001 οικονομικού έτους 2018.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
21ο
Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής – έτους 2015».
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
 
22ο
Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Ύδρας αρ. 9, με την με αριθμ. 359/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 37/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
23ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Χρ. Τζαβέλα αρ. 29 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 43/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
24ο
Χορήγηση ή μη άδειας αποξήλωσης μεταλλικών κιγκλιδωμάτων επί του πεζοδρομίου της οδού Κουρτίου αρ. 20 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 44/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
25ο
Τοποθέτηση εμποδίων για τη διευκόλυνση των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 45/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
26ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Κλεάρχου αρ. 43 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 46/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
27ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίου στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του ακινήτου επί της οδού Χρ. Καψάλη αρ. 9 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 47/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ.)
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
28ο
Έγκριση ή μη παραχώρησης θέσης στάθμευσης εβδομαδιαίας εφημερίδας «ΠΑΛΜΟΣ» στην οδό Αλκυόνης αρ. 10 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 48/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
29ο
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών κλήση βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 9355/16.04.2018 αίτηση του κ. ΤΣΟΥΧΑΝΤΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
30ο
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών κλήση βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 10236/19.04.2018 αίτηση του κ. ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
31ο
Διαγραφή χρέωσης παράβασης της ΑΡΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                                                                  
                                                                                             
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                                  
      
                                                         
       ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr