ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

24-03-2017 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 Γαλάτσι, 24.03.2017
Αριθ. Πρωτ. 10328
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 28η Μαρτίου 2017,ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 98/2017 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον Προέλεγχο απολογισμού οικ. έτους 2016.
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
    Δήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
                                                                                         
 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                              
    ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

                                            

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Γαλάτσι, 24.03.2017

ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                       Αριθ. Πρωτ. 10329

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 28η Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Έγκριση Έκτακτης Οικονομικής ενίσχυσης δικαιούχων κατοίκων του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2017 και απόρριψη των μη δικαιούχων.

κ. Μαρία – Αγγελική Ζήκου

    Αντιδήμαρχος

 

 

 

2ο

Έγκριση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

3ο

Απολογισμός Αθλητικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις του Δήμου Γαλατσίου, Απρίλιος 2016 – Μάρτιος 2017.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

4ο

Λήψη απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά τη διενέργεια άγονου Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων που θα δοθούν, μέσω διατακτικών, σε οικονομικά αδύνατους δημότες και κατοίκους του Δήμου μας στις περιόδους του Πάσχα και των Χριστουγέννων του έτους 2017 μετά από προηγούμενη έγκριση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

 

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

5ο

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

6ο

Έγκριση προμήθειας 50 αναμνηστικών δώρων για τη Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού «Ημέρες Σταδιοδρομίας», που συνδιοργανώνει το ΚΕΣΥΠ με το Δήμο Γαλατσίου, στις 6 και 7 Απριλίου 2017, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Καμίνι», έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης διακοσίων ευρώ (200 € – δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ) η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6433.0001 οικονομικού έτους 2017 και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

7ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας έντεκα (11) επιστυλίων διπλών καλαθιών – σταχτοδοχείου δαπέδου εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (954,80 €) που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 20.7135.0001 οικονομικού έτους 2017.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

8ο

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Απειράνθου αρ. 35 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 25/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

9ο

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Νοταρά αρ. 14 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 26/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

10ο

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ιπποκράτους αρ. 15 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 27/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

11ο

Επανεξέταση αίτησης για την παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 26 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 28/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

12ο

Κατάργηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ηροδότου αρ. 4, η οποία είχε χορηγηθεί με την 364/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 29/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

13ο

Μεταφορά θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος, που έχει παραχωρηθεί με την 106/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 30/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

14ο

Εισήγηση κοπής δένδρων στην οδό Αλκυόνης 61 και Αιγοσθενών (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 31/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

15ο

Εισήγηση μεταφύτευσης δένδρων στην οδό Νάξου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 32/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

16ο

Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από τέλος 0,50% βάσει του Ν. 4152/2013 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 9842/21-3-2017 αίτηση του ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

17ο

Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 8592/09-03-2017 αίτηση της ΔΗΜΗ-ΤΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΣ.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

18ο

Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. & Δ.Τ.-Δ.Φ. από ανείσπρακτα Δ.Ε.Η. σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 9634/20-03-2017 αίτηση του ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

 

                                                                                         

 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

                                                                                  ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr