Πρόσκληση Δ.Σ. για την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

24-11-2017 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                               
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
Γαλάτσι, 24.11.2017
Αριθ. Πρωτ. 41326 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 28η Νοεμβρίου 2017,ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 630/2017 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Λήψη απόφασης επί της Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Γαλατσίου οικ. έτους 2018».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
2ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 591/2017 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «9η Αναμόρφωση του προϋπολογι-σμού οικ. έτους 2017».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
3ο
Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης – Στοχοθεσία της ΔΑΓ. Α.Μ.Ε. οικον. έτους 2018.
Κ. Μάρθα Κοράκη
Πρόεδρος ΔΑΓ. Α.Μ.Ε.
 
 
 
4ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 592/2017 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
5ο
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το εν γένει χειρισμό υπόθεσης και τη σύνταξη σχετικής γνωμοδότησης.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
6ο
Σύσταση Προσωρινών Προσωποπαγών Θέσεων Ι.Δ.Α.Χ. κατ΄ εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 1930/2012 Δικαστικής Απόφασης.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
7ο
Σύσταση Προσωρινών Προσωποπαγών Θέσεων Ι.Δ.Α.Χ. κατ΄ εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 1931/2014 Δικαστικής Απόφασης.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
8ο
Λήψη απόφασης για την καταβολή σε χρήμα του αντιτίμου για τη μη χορήγηση γάλακτος στους δικαιούχους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 97 του Ν. 4483//17 (Α΄103).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
9ο
Έγκριση συνδιοργάνωσης του Δήμου Γαλατσίου και του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου» στο πλαίσιο του Χριστουγεννιάτικου Φεστιβάλ του Δήμου Γαλατσίου, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.970 ευρώ.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
10ο
Συγκρότηση επιτροπής εκποίησης κινητών πραγμάτων του Δήμου.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
11ο
Αντικατάσταση από την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Γαλατσίου τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Σχολικής Επι-τροπής Α/θμιας Εκπ/σης.
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
12ο
Αντικατάσταση από την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Γαλατσίου τακτικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης.
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
13ο
Έγκριση σχεδιασμού και υλοποίησης του ψυχαγωγικού προγράμματος με τίτλο «Παίζουμε στη χώρα του ΠΑΛΑΙ», στο ΠΑΛΑΙ στις 3 Δεκεμβρίου 2017, έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 18.000,00 € με το Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6442.0001 οικ. έ-τους 2017.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
14ο
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
15ο
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων – εργ. Σ.5».
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
16ο
Ορισμός μελών επιτροπής καθορισμού θέσεων για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης.
κ. Κων/νος Μπάστας
Αντιδήμαρχος
 
 
 
17ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Στρ. Μακρυγιάννη αρ. 1 – 3 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 91/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
18ο
Έγκριση ή μη τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Νοταρά 8 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 92/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
19ο
Χορήγηση ή άδειας τοποθέτησης εμποδίου μπροστά στον χώρο στάθμευσης επί της οδού Απειράνθου αρ. 19 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 93/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
20ο
Έγκριση ή μη τοποθέτησης εμποδίων στη συμβολή του πεζόδρομου Σαπφούς με την οδό Πανδώρας (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 94/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
21ο
Χορήγηση ή άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του ακινήτου επί της οδού Ορίων αρ. 1 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 95/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
22ο
Χορήγηση ή άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του ακινήτου επί της οδού Πελοποννήσου αρ. 7 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 96/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
23ο
Χορήγηση ή άδειας τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο της νησίδας μεταξύ των οδών Μ. Μπότσαρη – Κου-ντουριώτου (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 97/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
24ο
Έγκριση ή μη απαγόρευσης της στάθμευσης στην οδό Μαραθώνος έναντι των αριθμών 14 και 16 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 98/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
25ο
Έγκριση ή μη παραχώρησης θέσης στάθμευσης σχολικού λεωφορείου στη οδό Ηνιόχου αρ. 13 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 99/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
26ο
Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 37898/04-11-2017 αίτηση της κ. ΔΗΜΑ ΑΡΝΤΙ ΛΑΖ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
27ο
Διαγραφή χρέωσης τέλους ακίνητης περιουσίας του κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
28ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος του κ. ΑΤΣΑΛΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
29ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. οικοπέδου της κ. ΜΠΑΡΑΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩΣ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
30ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. οικοπέδου των κ.κ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ, ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ, & ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
31ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. οικοπέδου της κ. ΚΟΡΡΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
32ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. οικοπέδου της κ. ΚΟΡΡΕ ΣΟΦΙΑ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
33ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. οικοπέδου του κ. ΚΟΡΡΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
34ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. οικοπέδου του κ. ΚΟΡΡΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
35ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. οικοπέδου του κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
36ο
Διαγραφή χρέωσης παράβασης της εταιρείας FCA CAPITAL HELLAS Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ από βεβαιωτικούς καταλό-γους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
                                                                                         
                                                                                             Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                
                                                                                            
 
                                                                                  ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr