ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

07-06-2013 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                                    
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                             Γαλάτσι 07- 06- 2013

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     Αριθ. Πρωτ.: 20377

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 11η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1ο

Έγκριση απασχόλησης συνολικά τριάντα ατόμων – είκοσι (20) Εργατών καθαριότητας και δέκα (10) ΔΕ- Οδηγών απορ/ρων αυτ/των για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών. 

κ. Τσίρος Κυριάκος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

2ο

Έγκριση απασχόλησης δέκα (10) ΥΕ- Εργατών γενικών καθηκόντων για κάλυψη δράσεων πυρασφάλειας του Δήμου μας κατά τους θερινούς μήνες του έτους 2013.

κ. Τσίρος Κυριάκος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

3ο

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους αθλητικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου μας – Αθλητικός και Εκπολιτιστικός σύλλογος «Ένωση Γαλατσίου» Δημοτικό γυμναστήριο Γαλατσίου – Άλσος Βείκου και Αθλητικός όμιλος Γαλατσίου Καλαθοσφαίρισης ανδρών και ψήφιση πίστωσης αυτής.

κ. Τσίρος Κυριάκος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

4ο

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας. (Διαβίβαση Απόφασης Ο.Ε. 237/2013).

κ. Κιτσίνη Γεωργία
Εντεταλμένη
     Δημοτική Σύμβουλος

 

 

 

5ο

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας. (Διαβίβαση Απόφασης Ο.Ε. 252/2013).

κ. Κιτσίνη Γεωργία
Εντεταλμένη
Δημοτική Σύμβουλος

 

 

 

6ο

Έγκριση κατάρτισης πίνακα απόρων και οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου μας για την περιοδική οικονομική τους ενίσχυση για το έτος 2013. (Διαβίβαση Απόφασης Ο.Ε. 254/2013).

κ. Κιτσίνη Γεωργία
Εντεταλμένη
Δημοτική Σύμβουλος

 

 

 

7ο

Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» του Δήμου Γαλατσίου. (Διαβίβαση Απόφασης Ο.Ε. 255/2013).

κ. Κιτσίνη Γεωργία
Εντεταλμένη
Δημοτική Σύμβουλος

 

 

 

8ο

Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή κλίμακας οδού Σαρωνικού».

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

9ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: «Βαφή κοινόχρηστων χώρων (πλατειών – νησίδων) αρ. μελέτης 26/2012.

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
    Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

10ο

Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα δημοτικών οδών, Εργολαβία 2012».

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
     Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

11ο

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων ή πλαστικών κώνων στο κράσπεδο των πεζοδρομίων ή στο ρείθρο αντίστοιχα δημοτικών οδών. (Διαβίβαση Απόφασης ΕΠΖ 31/2013 κ. Χανιώτης Στέλιος).

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
     Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

12ο

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων ή πλαστικών κώνων στο κράσπεδο των πεζοδρομίων ή στο ρείθρο αντίστοιχα δημοτικών οδών. (Διαβίβαση Απόφασης ΕΠΖ 31/2013 κ. Σαρηγιάννης Αντώνιος).

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
    Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

13ο

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων ή πλαστικών κώνων στο κράσπεδο των πεζοδρομίων ή στο ρείθρο αντίστοιχα δημοτικών οδών. (Διαβίβαση Απόφασης ΕΠΖ 31/2013 κ. Κυριακοπούλου Σπυριδούλα).

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
    Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

14ο

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων ή πλαστικών κώνων στο κράσπεδο των πεζοδρομίων ή στο ρείθρο αντίστοιχα δημοτικών οδών. (Διαβίβαση Απόφασης ΕΠΖ 31/2013 κ. Χατζηγιάννη Ιωάννης).

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
   Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

15ο

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων ή πλαστικών κώνων στο κράσπεδο των πεζοδρομίων ή στο ρείθρο αντίστοιχα δημοτικών οδών. (Διαβίβαση Απόφασης ΕΠΖ 31/2013 επί της οδού Λαμπρινής 20-22).

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
    Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

16ο

Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης. (Διαβίβαση Απόφασης ΕΠΖ 32/2013)

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
    Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

17ο

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης φορτοεκφόρτωσης.

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
    Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

18ο

Εισήγηση κοπής δένδρου (Διαβίβαση απόφασης Ε.Π.Ζ 37/2013)

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
    Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

19ο

Ονοματοδοσία πλατείας.

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
    Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

20ο

Ονοματοδοσία ιδιωτικής οδού.

κ. Ζώμπος Κων/νος
Εντεταλμένος
    Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

21ο

Καταμέτρηση και εκτίμηση εμπορικής αξίας πεπαλαιωμένου υλικού του Δήμου μας.

κ. Νίκου Νικόλαος
Αντιδήμαρχος

 

 

 

22ο

Χορήγηση άδειας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας οικον. έτους 2013. (Διαβίβαση απόφασης Ε.Π.Ζ 30/2013)

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

         Αντιδήμαρχος

 

 

 

23ο

Μείωση δημοτικών τελών για το ακίνητο επί της οδού Κενταύρου 7.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

24ο

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών της κ. Τσιτσέ Αγγελικής για κατάληψη αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου (περίπτερο) επί της Λ. Γαλατσίου 109.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

25ο

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών του κ. Νικολοπούλου Νικήτα για κατάληψη αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου (περίπτερο) επί της Λ. Γαλατσίου 88.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

26ο

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών του κ. Παναγιώτου Δημητρίου για κατάληψη αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου (περίπτερο) επί της Λ. Βεϊκου 101.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

27ο

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών του κ. Κασφίκη Μάριου για κατάληψη αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου (περίπτερο) επί της οδού Ι. Φωκά 91.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

28ο

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών του κ. Κωνσταντόπουλου Δημητρίου για κατάληψη αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου (περίπτερο) επί της Λ. Βεϊκου 67.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

29ο

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών της κ. Κατσικοκέρη Σταυρούλα για κατάληψη αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου (περίπτερο) επί της Λ. Βεϊκου 141.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

30ο

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών του κ. Αθανασόπουλου Ιωάννη για κατάληψη αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου (περίπτερο) επί της οδού Παπαφλέσσα 73.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

31ο

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών του κ. Σκληράκη Χρήστου για κατάληψη αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου (περίπτερο) επί της Λ. Βεϊκου 48.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

32ο

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών του κ. Γάκια Ιωάννη για κατάληψη αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου (περίπτερο) επί της οδού Αγ. Γλυκερίας 2.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

33ο

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών του κ. Γάκια Γεωργίου για κατάληψη αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου (περίπτερο) επί της οδού Αγ. Γλυκερίας 7.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

34ο

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών της κ. Τσιβελεκίδου Αικατερίνης για κατάληψη αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου (περίπτερο) επί της οδού Πρωτοπαπαδάκη 2 & Αγ. Γλυκερίας .

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

35ο

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών της εταιρείας Κ. Τσιώρας – Παπαδήμας & Σια Ο.Ε. για καταβολή δημοτικού τέλους του καταστήματος επί της οδού Σύρου 7 (οικον. έτος 2007).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

36ο

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών της εταιρείας Κ. Τσιώρας – Παπαδήμας & Σια Ο.Ε. για καταβολή δημοτικού τέλους του καταστήματος επί της οδού Σύρου 7 (οικον. έτος 2008).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

37ο

Διαγραφή χρεώσεων της κ. Παλαιού Βασιλικής από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Γανυμήδους 12.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

38ο

Διαγραφή χρεώσεων της κ.Παλαιού Δέσποινας από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Γανυμήδους 12.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

39ο

Διαγραφή χρεώσεων του κ. Σφακιανάκη Σέργιου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Κύκνων 51.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

40ο

Διαγραφή χρεώσεων της κ. Βαλλιάνου Καλλιόπης από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Καβάλας 25.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

41ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Μαλιαράκου Θεόδωρου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

42ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. CoceasConstantin, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

43ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Πιλάτη Κωνσταντίνας, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

44ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Ζαχαρίου Παναγιώτη, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

45ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Λιακοπούλου Σοφίας, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

46ο

Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας EurobankErgasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε., από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

47ο

Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας AUTOLINK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠ από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

48ο

Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας Χαμακιώτης Α.Ε., από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

49ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Σαρήγιαννη Ιωάννη, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

50ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Καραστεργίου Κατίνας, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

51ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Αποστολάκη Κωνσταντίνου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

52ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Μαγκάφα Μαρίας, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

53ο

Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας AUTOHELLASATEE, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

54ο

Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας ΔΑΜΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

55ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Γούργαρη Χρήστου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

56ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Θεοδωρόπουλου Απόλλωνα, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

57ο

Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας Ελληνικός Όμιλος Χρηματοδοτήσεως Α.Ε., από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

58ο

Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας Χανιαδάκης Α.Ε., από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

59ο

Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας EXECUTIVELEASEΑ.Ε. από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

60ο

Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας Κύπρου Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

61ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Κωστίνα Ηλία, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

62ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Σακελλαρίου Αλέξανδρου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

63ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Ξηρόπουλου Γεώργιου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

64ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Χούλη Μαρίας, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

65ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Ζαλοκώστα Βασιλείου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

66ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Αμπατζόγλου Αναστασίας, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

         Αντιδήμαρχος

 

 

 

67ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Μανωλοπούλου Μαρίας, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

         Αντιδήμαρχος

 

 

 

68ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Ξέστερνου Απόστολου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

         Αντιδήμαρχος

 

 

 

69ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Δεσινιώτη Γεωργίου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

         Αντιδήμαρχος

 

 

 

70ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Κόλλια Ιωάννας, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

         Αντιδήμαρχος

 

 

 

71ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Μπίκα Ευτέρπης, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

72ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Καρέλη Χρήστου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

         Αντιδήμαρχος

 

 

 

73ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Σιδηρά Παρασκευής, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

         Αντιδήμαρχος

 

 

 

74ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Γιαννούλη Θεόδωρου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

         Αντιδήμαρχος

 

 

 

75ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Μπαρδή Βασιλείου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

         Αντιδήμαρχος

 

 

 

76ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Παρασκευοπούλου Βασιλικής, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

         Αντιδήμαρχος

 

 

 

77ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Σταματάκη Αθανασίου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

         Αντιδήμαρχος

 

 

 

78ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Τσιμπογιάννη Λουκά, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος
         Αντιδήμαρχος

 

 

 

79ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Φλίγκου Δημητρίου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

         Αντιδήμαρχος

 

 

 

80ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Βουγιατζή Αναστασίας, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

         Αντιδήμαρχος

 

 

 

81ι

Διαγραφή χρέωσης του κ. Χουσάκου Εμμανουήλ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

         Αντιδήμαρχος

 

 

 

82ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Ανδρεάδου Σταυρούλας, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

         Αντιδήμαρχος

 

 

 

83ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Παναγιωτόπουλου Ιωάννη, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

         Αντιδήμαρχος

 

 

 

84ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Αποστολόπουλου Δημήτριου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

         Αντιδήμαρχος

 

 

 

85ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Γούτσου Μαρίας, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

         Αντιδήμαρχος

 

 

 
           

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη      προθεσμία.

                                                                 

                                         Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 
 
                                          ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr