Πρόσκληση Δ.Σ. για τις 13 Απριλίου 2011

11-04-2011 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
             ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Αριθ. Πρωτ.  10787  
ΤΜΗΜΑ:ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γαλάτσι 08/04/2011
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 210.2143417
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
Σύμφωνα με το άρθρα 67, του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα τη 13η Απριλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00  για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
 
 
 
 
Θεματα της Ημερησιας Διαταξης
 
 
 
 
 
1ο
 
Υποβολή αιτήματος Διοικητικής Υποστήριξης του Δήμου Γαλατσίου προς τον Δήμο Αθηναίων στα πλαίσια της άσκησης μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 94 και 95 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτη)
 
 
 
 
 
2ο
 
Έκφραση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων και Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας»
 
 
 
 
 
3ο
 
Έγκριση πρόσληψης δεκατριών (13) εργατών καθαριότητας και τεσσάρων (4) οδηγών απορ/ρων αυτ/των, σύμφωνα με το άρθρο 21 Ν.2190/1994». 
 
 
 
 
 
4ο
 
Έγκριση απολογισμών των Νομικών Προσώπων των 18 Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Γαλατσίου οικονομικού έτους 2010.
 
 
 
 
 
5ο
 
Υποβολή 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή θέσεων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων» Εργ. 2010.
 
 
 
 
 
6ο
 
Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα δημοτικών οδών» Εργ. 2011.
 
 
 
 
 
7ο
 
Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός παιδικής χαράς Σύρου».
 
 
 
 
 
8ο
 
Έγκριση έκδοσης ενημερωτικού εντύπου.
 
 
 
 
 
9ο
 
Ορθή επανάληψη της με αρ. 29/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ).
 
 
 
 
 
10ο
 
Διαγραφή χρεώσεων του κ. Αλεβίζου Γεωργίου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ οικοπέδων, για το οικόπεδο επί της οδού Καβάλας αρ. 29.
 
 
 
 
 
 11ο
 
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση της κ. Κουτσούκου Αικατερίνης, κατοίκου Γαλατσίου, οδός Αφαίας 19.
 
 
 
 
 
12ο
 
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του κ. Μουστάκη Βασιλείου, κατοίκου Γαλατσίου, οδός Μούνδρου 13.
 
 
13Ο
 
Έγκριση για την διενέργεια και την κάλυψη δαπανών της εκδήλωσης για τον εορτασμό της ημέρας της Μητέρας στις 04-05-11 στην αίθουσα του «Πολιστικού Οργανισμού – ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» του Δήμου μας.
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει τη πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
                                                                         H Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 
                                                                          ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΙΤΣΙΝΗ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr