ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

15-12-2014 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
                                               
 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            Γαλάτσι 15-12-2014
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                   Αριθ. Πρωτ.: 48993
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 430383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 19η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 656/2014 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Καθορισμό ύψους ετήσιων ανταποδοτικών τελών έτους 2014 (τέλη καθαριότητας και φωτισμού άρθρου 25 παρ. 12 Ν. 1828/1989) για το Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου “ΠΑΛΑΙ”».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
2ο
Διαβίβασητου αιτήματος της επιχείρησης του Ευάγγελου Δ. Σπανού για την παράταση της προθεσμίας τελευταίας παράδοσης – παραλαβής σάκων απορριμμάτων και λήψη απόφασης.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος  
 
 
 
 
3ο
Λήψη Απόφασης:
Α. Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης Εορτασμού Θεοφανείων 2015.
Β. Έγκριση διάθεσης ποσού από τον υπό έγκριση προϋπολογι-σμό του 2015 για την ως άνω εκδήλωση.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
4ο
Έγκριση εφαρμογής Προγραμμάτων Οικονομικής Ενίσχυσης ευπαθών ομάδων κατοίκων του Δήμου και καθορισμός τρόπου εφαρμογής των (Κριτηρίων & προϋποθέσεων).
κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
5ο
Έγκριση Ποιητικής βραδιάς προς τιμήν του Ποιητή Κωστή Παλαμά.
 
 
κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
6ο
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων» – εργ. Σ.5
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
7ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
8ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. ΚΩΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
9ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
10ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
 
Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                 
                                                                                             
 
                                         Η Πρόεδρος του Δ.Σ
 
                                                                                
                   
                                            ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr