ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

15-01-2015 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
                                               
 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            Γαλάτσι 15-01-2015
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                   Αριθ. Πρωτ.: 1138
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 430383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 19η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρακαι ώρα18:30 μ.μ.,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της χρήσης του Άλσους Βεΐκου εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου Γαλατσίου.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
2ο
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 392/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το υπ΄ αρ. 86096/56295/12-01-2015 έγγραφο ελέγχου νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-τικής.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
3ο
Καθορισμός ύψους ετήσιων ανταποδοτικών τελών έτους 2014 (τέλη καθαριότητας και Φωτισμού άρθρου 25 παραγρ. 12Ν. 1828/1989) για το Κλειστό Γυμναστήριο Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
4ο
Αντικατάσταση Τακτικού Μέλους του Ν.Π. «Πολιτιστικός και Α-θλητικός Οργανισμός – Βασίλης Παπαδιονυσίου».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
5ο
Αντικατάσταση Τακτικού Μέλους της ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
6ο
Αντικατάσταση Τακτικού Μέλους της μειοψηφίας στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
7ο
Αντικατάσταση Τακτικού Μέλους της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου για υλοποίηση των Προγραμμάτων σίτισης.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
8ο
Αντικατάσταση Τακτικού Μέλους σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 της Επιτροπής Παραλαβής Έργων έως του ποσού των 5.869,41 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
 
 
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
9ο
Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α. υπέρ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ποσού δέκα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (13.875,00) € για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2014 – 2015.
 
 
κ. Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Κων/να
Πρόεδρος
Ο.Κ.Π.Α.
 
 
 
10ο
Έγκριση αναγκαιότητας και Τρόπος Εκτέλεσης των προμηθειών που θα απαιτηθούν για τις δαπάνες των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
11ο
Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και τον τρόπο εκτέλεσης διαγωνισμού προμήθειας «Τροφίμων του Δήμου καθώς και των Ν.Π., του έτους 2015 ύψους συνολικής δαπάνης 141.387,57 € μαζί με Φ.Π.Α.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
12ο
Έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης ανάθεσης υπηρεσίας ασφάλισης των πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου έτους 2015.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
13ο
Λήψη απόφασης περί κατεδάφισης ή μη αυθαιρέτων κτισμάτων και στεγάστρων στο Λόφο Κόκκου.
 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
14ο
Παράταση σύμβασης της εργασίας – υπηρεσίας: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ».
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
15ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Συ-ντήρηση ασφαλτοτάπητα δημοτικών οδών – Εργ. 2012.
 
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
16ο
Παραλαβή και έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής του έργου: Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων – Εργολαβία Σ.4
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
17ο
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αντιμετώπιση επειγουσών επεμβάσεων για λόγους ασφαλείας, υγιεινής και καλύτερης λειτουργίας σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου» αριθμός μελέτης 24/2010.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
18ο
Έγκριση διοργάνωσης προγράμματος εθελοντικής αιμοδοσίας, ψήφιση πίστωσης ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και καθορισμός τρόπου ανάθεσης των προμηθειών για το έτος 2015.
 
κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
 
19ο
Έγκριση ποιητικής βραδιάς προς τιμήν του Κώστα Καρυωτάκη και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6442.0001 ποσού 350,00 €.
κ. Εμμανουήλ Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
 
20ο
Κοπή (3) δέντρων (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 105/2014 Ε.Π.Ζ.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
21ο
Κοπή δέντρου επί της οδού Σούδας 28 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 106/2014 Ε.Π.Ζ.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
22ο
Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο της κ. Μπιτούνη Σταυρούλας επί της οδού Σύρου 13 – 15.
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
23ο
Διαγραφή χρεώσεων της κ. Σπανού Σταυρούλας από καταλόγους ΤΑΠ οικοπέδων, επί της οδού Κιλκίς 37.
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
24ο
Διαγραφή χρεώσεων της κ. Σπανού Άννας από καταλόγους ΤΑΠ οικοπέδων, επί της οδού Κιλκίς 37.
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
25ο
Διαγραφή χρεώσεων της κ. Σπανού Δήμητρας από καταλόγους ΤΑΠ οικοπέδων, επί της οδού Κιλκίς 37.
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
26ο
Διαγραφή χρεώσεων της κ. Σπανού Μαρίας από καταλόγους ΤΑΠ οικοπέδων, επί της οδού Κιλκίς 37.
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
27ο
Διαγραφή χρεώσεων της κ. Σπυροπούλου Παναγούλας από καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, επί της οδού Σύρου 13 – 15.
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
28ο
Διαγραφή χρεώσεων της κ. Μπιτούνη Σταυρούλας από καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, επί της οδού Σύρου 13 – 15.
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
29ο
Διαγραφή χρεώσεων του κ. Τυρολόγου Κωνσταντίνου από καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, επί της οδού Κυπαρισσίας 10.
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
30ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
ο
 
 
31ο
Διαγραφή οφειλής 2% για τα έτη 2002 και 2003 του καταστήματος με την επωνυμία «Π. Σακελλάρης & Σία Ο.Ε.» υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Καραϊσκάκη 13 στο Γαλάτσι.
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
32ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
ο
 
 
33ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. ΑΓΙΟΥΜΠ ΜΠΟΤΡΟΣ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
 
Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                  
                                                                                             
 
                                                                                                                     Η Πρόεδρος του Δ.Σ
 
                                                                                
                ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr