ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ 20 ΜΑΙΟΥ 2015

15-05-2015 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
                                               
 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                 Γαλάτσι 15-05-2015
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                        Αριθ. Πρωτ.: 15865
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 20η 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ. μ.,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Έκφραση γνώμης επί της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλα-τσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου», οικ. έτους 2015
κ. Ιωάννης Βερούλης
Πρόεδρος
Πολιτιστικός & Αθλητικός
Οργανισμός
Δήμου Γαλατσίου
Βασίλης Παπαδιονυσίου
 
              
 
 
 
2ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 9/2015 απόφασης της Οικονομικής Επι-τροπής, η οποία αφορά, την έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2015.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
                Δήμαρχος
 
 
 
3ο
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 71/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
                Δήμαρχος
 
 
 
4ο
Συμπλήρωση των υπ΄ αριθμ. 303/2014 και 42/2015 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση 24ωρης καθημερινής λειτουργίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπηρεσιών Πρασίνου και Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου με ωράριο συνεχές ή διακεκομμένο ανάλογα με τις ανάγκες, για το έτος 2015.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
                Δήμαρχος
 
 
 
5ο
Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 303/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση δεκαεξάωρης (16ωρης) λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και Αργίες της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γαλατσίου, για το έτος 2015.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
                Δήμαρχος
 
 
 
 
 
6ο
Έγκριση απασχόλησης δέκα (10) εργατών Γενικών καθηκόντων για κάλυψη δράσεων πυρασφάλειας του Δήμου μας κατά τους θερινούς μήνες έτους 2015.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
                Δήμαρχος
 
 
 
7ο
Έγκριση αναγκαιότητας της προμήθειας ΚΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 660 (160 τεμ.) & 1.100 ΛΙΤΡΩΝ (305 τεμ.), συνολικού προϋπολογισμού 198.030,00€.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
            Αντιδήμαρχος
 
 
 
8ο
Λήψη απόφασης έγκρισης αγοράς ενός (1) ελαστιχοφόρο φορτωτή πλάγιας ολίσθησης με εξαρτήματα (ως η με αριθμ. 13/2015 μελέτη).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
    Αντιδήμαρχος
 
 
 
9ο
Λήψη απόφασης έγκρισης αγοράς ενός (1) οχήματος τρικύκλου κλει-στού τύπου 200 cc (Μελέτη Νο 10/2015).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
    Αντιδήμαρχος
 
 
 
10ο
Λήψη απόφασης έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, του έργου: Βελτίωση τοπικών οδών Δήμου Γαλατσίου – Εργολαβία 2015.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
11ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Ανάπλαση – κατασκευή δικτύου πλατειών οδών ήπιας κυκλοφορίας και ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Γαλατσίου.
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
12ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της εργασίας «Απομάκρυνση προϊόντων κλαδέματος. Εργολαβία 2015»
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
13ο
Έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας: «Δαπάνη Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων 2015».
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
14ο
Εισήγηση κοπής δένδρων (διαβίβαση απόφασης Ε.Π.Ζ. 26/2015).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
    Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
15ο
Εισήγηση κοπής δένδρων (διαβίβαση απόφασης Ε.Π.Ζ. 27/2015).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
    Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
16ο
Εισήγηση κοπής δένδρων (διαβίβαση απόφασης Ε.Π.Ζ. 28/2015).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
    Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
17ο
Εισήγηση κοπής δένδρων (διαβίβαση απόφασης Ε.Π.Ζ. 29/2015).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
    Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
18ο
Εισήγηση κοπής δένδρων (διαβίβαση απόφασης Ε.Π.Ζ. 30/2015).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
    Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
19ο
Εισήγηση κοπής δένδρων (διαβίβαση απόφασης Ε.Π.Ζ. 31/2015).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
    Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
20ο
Έγκριση ποιητικής βραδιάς – αφιέρωμα στη λαϊκή ποίηση (Ειρήνη Χάλκου), ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € και καθορισμός τρόπου ανάδειξης προμηθειών και υπηρεσιών.
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
21ο
Διαγραφή χρέωσης ΤΑΠ οικοπέδου, του κ. Πατεριανάκη Γεωργίου, επί της οδού Υψηλάντου 46.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
    Αντιδήμαρχος
 
 
 
22ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενων, του κ. Κασάπη Κωνσταντίνου, επί της οδού Ωρωπού 82.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
    Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
                                                                  
                                                                                                                   Η Πρόεδρος του Δ.Σ
 
                                                                                
                   
                                                                                                    ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr