Πρόσκληση ΔΣ για τις 27 Ιουλίου 2011

25-07-2011 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

     ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ       Γαλάτσι   22-07-2011        

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    Αριθ. Πρωτ. 29607  

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρ. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 210.2143417
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την  27η Ιουλίου 2007 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19:30 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 
 
 
 

 
 

 
 
Μοναδικό Θέμα της Ημερησιας Διαταξης

 
 
 
 
 
 
 

Έγκριση Ισολογισμού – Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης – Γενική Εκμετάλλευση και Προσάρτημα του Δήμου οικ. έτους 2009.(απόφ. 158/11 Οικονομικής Επιτροπής).

 
 
 
 
 
 
 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει τη πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 
 
 
 

                                                                       Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 
 

                                                                        ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΙΤΣΙΝΗ    

                                                                        
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            Γαλάτσι  22-07-2011

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              Αριθ. Πρωτ.: 29608
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

                   Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 27η Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00,για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ
 

 
 

 
Θεματα της Ημερησιας Διαταξης

 

1ο

 

Σύναψη Δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματικού ποσού ύψους 1.666.667,57 €.

 

 

 

 

 

2ο

 

Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2011 – Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 159/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

 

 

3ο

 

Ανάκληση της υπ’ αρ. 314/10 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιχορηγήσεων σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας.

 

 

 

 

 

4ο

 

Ανάκληση της υπ’ αρ. 193/10 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιχορηγήσεων σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας.

 

 

 

 

 

5ο

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου μας οικον. έτους 2011.

 

 

 

 

 

 6ο

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικον. έτους 2011. 

 

 

 

 

 

 7ο

 

Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου και έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου».

 

 

 

 
 
 

 

8ο

 

Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου – Αντιπροέδρου και έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Γαλατσίου».

 

 

 

 

 

9ο

 

Έγκριση της με αρ. 36.1/2011 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την κοπή δένδρων.

 

 

 

 

 

10ο

 

Έγκριση της με αρ. 36.2/2011 απόφασης – εισήγησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την κοπή δένδρων.

 

 

 

 

 

11ο

 

Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας HILTI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

12ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΣΚΛΗΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

  13ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

14ο

 

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών της κ. Φραγκουλοπούλου Πηνελόπης από αναγκαστική σύνδεση αποχέτευσης για το ακίνητο επί της οδού Νικοτσάρα 13 και Σουλίου 19.

 

 

 

 

 

15ο

 

΄Εγκριση λειτουργίας στο Δήμο Γαλατσίου του Κέντρου Ημέρας «Λέσχη Ελεύθερου Χρόνου και Δημιουργικής Απασχόλησης».

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει τη πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 
 
 
                                                H Πρόεδρος  του Δ.Σ.
 
 
 
                                                                                        ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΙΤΣΙΝΗ

 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr