Πρόσκληση Δ.Σ. για τις 29 Οκτωβρίου 2014

24-10-2014 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
                                               
 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            Γαλάτσι 24-10-2014
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                   Αριθ. Πρωτ.: 43375
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 430383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 29η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα18:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Μετακίνηση της Α΄ Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Γαλατσίου, η οποία εγκαθίσταται κάθε Τρίτη και εναλλάξ ανά τρίμηνο στις οδούς Καραϊσκάκη – Παπαφλέσσα και Ελευθερίου Βενιζέλου αντίστοιχα.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
2ο
Έγκριση διενέργειας, έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ (ΓΗΠΕΔΟΥ) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ».
κ. Γερμάνος Μελισσουργός
Αντιδήμαρχος
 
 
 
3ο
Εξέταση του υπ΄ αρ. πρωτ. 41921/13-10-2014 υπομνήματος – αίτησης, (όπως συμπληρώθηκε με το 03-10-2014 υπόμνημα – αίτηση) του Δικηγόρου κ. Ι. Μαύρου ως πληρεξουσίου δικηγόρου των αναφερομένων στο ως άνω έγγραφο αιτούντων (σύνολο πενήντα τρία άτομα), περί ανακλήσεως καταλογιστικών πράξεων του Δήμου Γαλατσίου και του από 16-06-2014 εγγράφου με αρ. πρωτ. ΔΤΕ/Β/24610/406 της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών.
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος
 
 
 
4ο
Έκφραση γνώμης επί της Δ΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Ν.Π. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου», οικονομικού έτους 2014.
κ. Ιωάννης Βερούλης
Πρόεδρος Ν.Π.
Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός
Δήμου Γαλατσίου –
 Βασίλης Παπαδιονυσίου
 
 
 
5ο
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, ως σήμερα ισχύει.
 
κ. Ισιδώρα Μπακάλου
Πρόεδρος
 
 
 
 
Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
                                                                 
                                                                                             
                                                                                                                     Η Πρόεδρος του Δ.Σ
 
                                                                                                    
                                                                                                    ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr