Πρόσκληση Δ.Σ. για τις 3 Φεβρουαρίου 2013

01-02-2013 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
 
 
Γαλάτσι, 29 – 1 – 2013
Αριθ. Πρωτ.: 3045
 
 
 
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 
 

ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (Όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙ­ΚΡΑ­ΤΗΣ») και το υπ’ αριθ. Πρωτ. οικ. 1308/11-1-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσω­τε­ρικών, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 3 Φεβρουαρίου 2013  (3-2-2013), ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, προκειμένου, μετά την με αριθ. Πρωτ. 2073/2005/15-1-2013 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθ. 1/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου, ως προς την εκλογή του Γραμματέα, να διεξαχθεί επαναληπτική ψηφοφορία σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») για την εκλογή του Γραμ­ματέα του Δημοτικού Συμ­βου­λίου.

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 
 
Ο Προεδρεύων του Δ.Σ.
 
 
 
 
 

ΕΜΜΑΝΝΟΥΗΛ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ

 


Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr